22 СІЧНЯ — ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

Barvinok - - News -

Наш на­род ба­га­то ро­ків мрі­яв і бо­ров­ся за об'єд­на­н­ня всіх укра­їн­ських зе­мель.

На по­ча­тку 1918 ро­ку на те­ри­то­рії цен­траль­ної, схі­дної та пів­ден­ної України бу­ло про­го­ло­ше­но Укра­їн­ську На­ро­дну Ре­спу­блі­ку (УНР). А на за­хі­дних зем­лях утво­ри­ла­ся За­хі­дно­укра­їн­ська На­ро­дна Ре­спу­блі­ка (ЗУНР). Во­ни до­мо­ви­ли­ся про об'єд­на­н­ня в одну дер­жа­ву.

У гру­дні 1918 ро­ку лі­де­ри цих ре­спу­блік під­пи­са­ли до­го­вір про об'єд­на­н­ня — "Акт Злу­ки". А 22 січня 1919 ро­ку йо­го уро­чи­сто про­го­ло­си­ли на Со­фій­ській пло­щі у Ки­є­ві. Здій­сни­ла­ся ві­ко­ві­чна мрія укра­їн­сько­го на­ро­ду.

Від­так що­ро­ку (з 1999 ро­ку) День Соборності України від­зна­ча­ють як дер­жав­не свя­то. Во­но на­га­дує, що на­ша си­ла — в єд­но­сті укра­їн­ських зе­мель, у згур­то­ва­но­сті всіх, хто тут жи­ве.

Бар­він­ча­тко! При­ві­тай цьо­го дня сво­їх рі­дних, а тим, хто жи­ве да­ле­ко, на­пи­ши ли­ста чи на­ді­шли смс?ві­та­н­ня. Так з тво­єю до­по­мо­гою ва­ша ро­ди­на утво­рить сим­во­лі­чний "жи­вий лан­цюг". А нам на­пи­ши, як ти від­зна­чив 100?річ­чя Злу­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.