ПРИГОДИ У СЛОВАНДІЇ

Пер­ший день Моль­фа­ри­ка

Barvinok - - News - Ле­ся МОВЧУН

Слав­ний острів Хор­ти­ця! Ко­жно­му, хто сту­пить на ньо­го, зда­є­ться, ні­би він роз­по­чав ман­дрів­ку в істо­рію. Най­біль­ша та­єм­ни­ця за­хо­ва­на між ко­ре­ня­ми ста­ро­го ду­ба, гли­бо­ко?гли­бо­ко! Там ці­ла кра­ї­на — Сло­ван­дія. Її ма­лень­кі ме­шкан­ці не­втом­но пра­цю­ють над сло­ва­ми. То­чні­ше, са­ме во­ни і ство­рю­ють сло­ва! Сло­ванд­ці змі­шу­ють якісь ду­же се­кре­тні ін­гре­ді­єн­ти та ува­жно до­три­му­ю­ться ре­це­пту­ри, щоб ко­жне сло­во бу­ло пра­виль­ним!

Як ці сло­ва по­тра­пля­ють до нас? Усе про­сто. Сло­ванд­ці за­ви­ва­ють сло­ва не­ви- ди­ми­ми обгор­тка­ми, і ці ма­лю­сінь­кі про­зо­рі куль­ки під­ні­ма­ю­ться ко­ре­ня­ми ду­ба вго­ру до ли­сто­чків і ви­па­ро­ву­ю­ться. А вже ві­тер роз­но­сить їх по всій на­шій зем­лі. До ре­чі, ти по­мі­чав: якщо вди­ха­єш чи­сте по­ві­тря, по­чу­ва­є­шся до­бре. А от ко­ли на­ди­ха­є­шся не­пра­виль­них слів, то на­віть дум­ки плу­та­ю­ться!

По­бу­дьмо кіль­ка хви­лин у Словандії, бі­ля Моль­фа­ри­ка. Сьо­го­дні він упер­ше при­йшов на ро­бо­ту, і йо­му по­трі­бно ви­бра­ти пра­виль­ні сло­ва. До­по­мо­жеш? Від­по­віді над­си­лай до "Бар­він­ку"!

Ху­до­жник К. ШАЛВАРОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.