ІНОПЛАНЕТНІ ПЕЙЗАЖІ

Barvinok - - News -

ул­ка­ні­чний кра­тер Дал­лол в Ефі­о­пії (Афри­ка)

іно­пла­не­тни­ми пей­за­жа­ми, які на­га­ду­ють кра­є­ви­ди одно­го із су­пу­тни­ків пла­не­ти Юпі­тер. Ство­ри­ли їх га­ря­чі дже­ре­ла. За одну ве­сну во­ни ви­ми­ва­ють на по­верх­ню більш як ти­ся­ча

тонн со­лей ка­лію, мар­ган­цю, за­лі­за, які за­барв­лю­ють її в рі­зні ко­льо­ри. Со­лі швид­ко кри­ста­лі­зу­ю­ться, на­бу­ва­ю­чи ди­во­ви­жних форм — ча­сом до

40 ме­трів зав­ви­шки. А пі­сля остан­ньо­го ви­вер­же­н­ня вул­ка­ну (1926 рік) утво­ри­ло­ся

озе­ро з фі­о­ле­то­во?жов­тою во­дою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.