ПІДВОДНИЙ КОМП'ЮТЕР

Barvinok - - News -

Уже є підводний комп'ютер, який роз­ши­фро­вує мо­ву дель­фі­нів. Він улов­лює го­ло­си дель­фі­нів і ав­то­ма­ти­чно пе­ре­кла­дає їх ан­глій­ською мо­вою.

За йо­го до­по­мо­гою мо­жна бу­де роз­кри­ти та­єм­ни­ці ми­сле­н­ня цих ро­зум­них тва­рин, ді­зна­ти­ся, чи до­бре ро­зу­мі­ють во­ни лю­дей і про що "го­во­рять", пе­ре­бу­ва­ю­чи по­руч із ни­ми. для ру­ху пі­шо­хо­дів. А ка­ме­ри за­пи­су­ва­ти­муть усі по­ру­ше­н­ня пра­вил — це по­лег­шить ро­бо­ту по­лі­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.