ри­віт, від­ва­жні бо­я­гу­зи!

Barvinok - - News - Роз­по­відь за­пи­са­ла Те­тя­на ВИШНІКІНА Ху­до­жник О. МАМАЄВА

Га­даю, пі­сля остан­ньої екс­кур­сії до "Яски­ні (пе­че­ри) при­ви­дів" у вас вже на­зби­ра­ло­ся тро­хи смі­ли­во­сті. Тож гай­да зно­ву ту­ди! І від­ра­зу — до порт­ре­та Афі­но­ге­но­во­го при­ви­да. Афі­но­ген — фі­ло­соф, який жив у Дав­ній Гре­ції. Йо­го ду­же ці­ка­ви­ло, чи є на сві­ті при­ви­ди.

Якось у спра­ві він при­їхав до Афін і ви­найняв бу­ди­нок за низь­ку ці­ну. Це зди­ву­ва­ло йо­го. Го­ро­дя­ни по­ясни­ли фі­ло­со­фу, що бу­дин­ком блу­кає стра­шний при­вид.

— Це якраз те, що ме­ні тре­ба! — зра­дів Афі­но­ген.

Він з не­тер­пі­н­ням че­кав но­чі. На­ре­шті опів­но­чі по­чув­ся бряз­кіт ме­та­лу. "Зда­ло­ся", — за­спо­ко­їв се­бе фі­ло­соф. Та бряз­кіт чув­ся ближ­че і ста­вав гу­чні­шим. Ра­птом щось грю­кну­ло вже у ньо­го за спи­ною.

Афі­но­ген по­вер­нув­ся і по­ба­чив на­пів­про­зо­ро­го ста­ро­го чо­ло­ві­ка з дов­гою си­вою бо­ро­дою і ску­йов­дже­ним во­лос­сям. Ру­ки бу­ли за­ку­ті важ­ки­ми ір­жа­ви­ми кай­да­на­ми.

— Це справ­жній при­вид! — ви­гу­кнув фі­ло­соф. Йо­му зда­ло­ся, що той ди­ви­ться на ньо­го з на­ді­єю.

— Ти не вте­чеш від ме­не? — спи­тав при­вид.

— Ні!

— То­ді йди за мною, — при­вид по­вер­нув­ся і ру­шив з кім­на­ти.

На­дво­рі він спи­нив­ся під ста­рим ки­па­ри­сом, ту­пнув но­гою і роз­та­нув у по­ві­трі.

Уран­ці Афі­но­ген зга­ду­вав ні­чну при­го­ду і ду­мав, чи не на­сни­ло­ся це йо­му. Про всяк ви­па­док він по­ві­до­мив мі­ську вла­ду.

На то­му мі­сці, де зник при­вид, зна­йшли люд­ський кі­стяк, за­ко­ва­ний у кай­да­ни. Йо­го по­хо­ва­ли на мі­сько­му кла­до­ви­щі. З то­го ча­су при­вид біль­ше не з'яв­ляв­ся в бу­дин­ку. А фі­ло­соф Афі­но­ген пе­ре­ко­нав­ся, що при­ви­ди існу­ють і ча­сом на­віть по­тре­бу­ють до­по­мо­ги лю­дей.

Ми за­чи­ня­є­мо "Яски­ню при­ви­дів" стоп­при­ви­дзам­ком — він ні­ко­го з пе­че­ри не ви­пу­стить. А як при­па­се­мо тро­хи смі­ли­во­сті — зно­ву по­вер­не­мо­ся сю­ди.

НАЙВІДВАЖНІШИЙ ІЗ БОЯГУЗІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.