ЕКОНОМНІ КРАПЛИНИ

Barvinok - - News -

… … … Nebia ко­ри­сту­є­ться не­аби­яким по­пи­том у спо­жи­ва­чів у всьо­му сві­ті.

У ній за до­по­мо­гою су­ча­сних те­хно­ло­гій по­тік во­ди роз­по­ро­шу­є­ться на міль­йо­ни кра­пель — лю­ди­на ми­є­ться не­мов під во­дя­ною па­рою.

Такий душ швид­ше роз­сла­бляє і зні­має стрес. А ще до­по­ма­гає дбай­ли­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­дні ре­сур­си пла­не­ти та еко­но­ми­ти ко­шти сі­мей­но­го бю­дже­ту — спо­жи­ва­є­ться утри­чі мен­ше во­ди, ніж за­зви­чай.

Пр­опу­ще­ні сло­ва зна­йди у ре­бу­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.