Barvinok - - News -

Тих, хто над­то ба­га­то ча­су про­во­дить за комп'юте­ром і не мо­же ві­ді­рва­ти­ся від гри, на­зи­ва­ють гей­ме­ра­ми. Ан­глій­ське сло­во "game" озна­чає "гра". Зда­ва­ло­ся б, хі­ба мо­же гра шко­ди­ти здо­ров'ю?

Однак комп'ютер­ні ігри, якщо злов­жи­ва­ти ни­ми, мо­жуть так за­хо­пи­ти те­бе вір­ту­аль­ним сві­том і по­ді­я­ми в ньо­му, що то­бі са­мо­стій­но бу­де ду­же скла­дно по­вер­ну­ти­ся до справ­жньо­го жи­т­тя.

Озна­ки за­ле­жно­сті від комп'юте­ра ви­дно не­озбро­є­ним оком: чи вар­то ри­зи­ку­ва­ти усім, що ти лю­бив, чим жив до цьо­го.

Щоб не ста­ти гей­ме­ром, не слід вті­ка­ти від комп'юте­ра як від стра­шно­го мон­стра. З ним тре­ба спів­існу­ва­ти, до­три­му­ю­чись не­скла­дних пра­вил.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.