Бенч­марк для кра ни

Business (Ukraine) - - .б Iзнес 100 -

як чер­кась­ке агент­ство ре­гiо­наль­но­го роз­вит­ку об’ дну пiд­при мцiв об­ластi та що це да бiз­не­су

Чер­кась­ке агент­ство ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку іс­нує мен­ше ро­ку, але ре­зуль­та­ти вже мо­жуть на­дих­ну­ти на по­ши­рен­ня до­сві­ду на ін­ші об­ласті. Офі­цій­но Агент­ство бу­ло за­реєст­ро­ва­но ли­ше во­се­ни

2016 р., а ре­аль­на ро­бо­та по­ча­ла­ся в квіт­ні 2017 р., ко­ли бу­ли на­дані пер­ші по­слу­ги з су­про­во­ду екс­порт­них кон­трак­тів під­при­ємств ре­гіо­ну. Зас­нов­ни­ка­ми Агент­ства ви­сту­пи­ли шість ор­гані­за­цій: Чер­кась­ка обл­дер­жад­міністра­ція, Чер­кась­ка об­лра­да, Українсь­ка Біз­нес Асо­ціа­ція, Українсь­кий со­юз про­ми­слов­ців і під­при­єм­ців, Агент­ство під­т­рим­ки під­при­єм­ництва та ін­ве­сти­цій і Чер­кась­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет ім.б.хмель­ни­ць­ко­го.

У Чер­кась­кій ОДА зга­ду­ють, що про­цес фор­му­ван­ня Агент­ства де-фа­кто по­чав­ся ще в 2014 р.

Два ро­ки вив­ча­ла­ся ме­то­дич­на лі­те­ра­ту­ра, за­лу­ча­ли­ся екс­пер­ти, які ма­ють до­свід з ор­гані­за­ції ро­бо­ти подіб­них струк­тур. Вив­чав­ся як за­рубіж­ний до­свід, так і до­свід ко­манд Агент­ства стра­те­гіч­но­го роз­вит­ку м.бі­ла Церк­ва та Агент­ства роз­вит­ку Ми­ко­лає­ва.

Стра­те­гія

За сло­ва­ми ди­рек­то­ра Чер­кась­ко­го агент­ства ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку Іва­на По­до­ля­на, є три на­прям­ки діяль­но­сті, які бу­ли визна­чені Агент­ством як стра­те­гіч­ні.

По-пер­ше, енер­го­е­фек­тив­ність й енер­го­за­мі­щен­ня. Зро­стан­ня цін на енер­го­ре­сур­си в остан­ні ро­ки ста­ло чи не ос­нов­ною про­бле­мою для ма­ло­го і се­ред­ньо­го біз­не­су (МСБ). Вит­ра­ти на па­ли­во, теп­ло і елек­тро­е­нер­гію при від­носно неве­ли­ких об­ся­гах ви­роб­ництва скла­да­ють істот­ну част­ку в кін­цевій ціні про­дук­ції. Це при­зво­дить до зни­жен­ня кон­ку­рен­то­спро­мож­но­сті під­при­єм­ства як на внут­ріш­ньо­му, так і на зов­ніш­ньо­му рин­ках. Агент­ство бу­де про­во­ди­ти за­хо­ди, що спри­я­ти­муть пі­дви­щен­ню енер­го­е­фек­тив­но­сті МСБ ре­гіо­ну.

По-дру­ге, пла­ну­ван­ня стра­те­гіч­но­го роз­вит­ку те­ри­торій. Йдеть­ся про кон­солі­да­цію по­тен­ціа­лу під­при­ємств, розта­шо­ва­них в од­ній міс­це­во­сті, для до­сяг­нен­ня си­нер­гії. В пев­но­му кін­це­во­му варіан­ті це мо­жуть бу­ти, на­при­клад, ін­ду­стріаль­ні пар­ки. Ска­жі­мо, цьо­го ро­ку в м.зо­ло­то­но­ша за­реєст­ро­ва­ний ін­ду­стріаль­ний парк, ре­зи­ден­ти яко­го зай­ма­ти­му­ть­ся ви­роб­ниц­твом ав­то­зап­ча­стин та ком­плек­ту­ю­чих ви­робів для сільсь­ко­гос­по­дарсь­кої тех­ніки, ви­го­тов­лен­ням елек­тро­об­лад­нан­ня, одя­гу то­що.

І, на­ре­шті, по-третє, спри­ян­ня екс­пор­ту про­дук­ції ре­гіо­ну та су­про­від екс­порт­них кон­трак­тів.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.