Пункт при­зна­чен­ня– Ду­бай. Час 2018 та 2020

Business (Ukraine) - - .с Тратегии -

В рам­ках ки всь­ко­го мiж­на­род­но­го еко­но­мiч­но­го фо­ру­му вiд­був­ся “круг­лий стiл” “Ук­ра нcь­ко-арабсь­ке бiз­не­спарт­нер­ство. до­рож­ня кар­та спiль­но­го iн­ве­сту­ван­ня”. БIЗНЕС дiзнав­ся, про що до­мо­ви­лись пред­став­ни­ки ук­ра нсь­ко­го та арабсь­ко­го бiз­не­су

Київсь­кий між­на­род­ний еко­но­міч­ний фо­рум (КМЕФ; Kyiv International Economic Forum) — не ли­ше плат­фор­ма для об­мі­ну дум­ка­ми що­до стра­те­гії еко­но­міч­но­го роз­вит­ку Украї­ни. Низ­ка за­ходів фо­ку­су­ва­лась на пря­мо­му діа­ло­зі пред­став­ни­ків біз­не­су зад­ля прак­тич­ної спів­пра­ці. “Круг­лий стіл” “Українcь­ко-арабсь­ке біз­нес-парт­нер­ство. До­рож­ня кар­та спіль­но­го ін­ве­сту­ван­ня” став го­лов­ним з та­ких за­ходів і на­ступ­ним кро­ком піс­ля Щоріч­но­го ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му (AIM) в Ду­баї в квіт­ні цьо­го ро­ку. Тоді Українсь­ка Біз­нес Асо­ціа­ція гід­но пред­ста­ви­ла 50 про­від­них біз­не­сменів Украї­ни під єди­ним брен­дом “Made in Ukraine”.

Най­го­лов­ні­ше з то­го, що від­бу­ва­лось на “круг­ло­му столі”, — це пре­зен­та­ція ідеї Ukraine Business Hub (“Українсь­кий Біз­нес Хаб”), об­го­во­рен­ня мож­ли­во­стей участі українсь­ко­го біз­не­су в AIM 2018 та все­світ­ній ви­став­ці EXPO 2020 в Ду­баї, а та­кож без­по­се­ред­нє знай­ом­ство біз­не­сменів з країн Персь­кої за­то­ки з українсь­ки­ми ком­панія­ми, за­ці­кав­ле­ни­ми у роз­ши­рен­ні спів­пра­ці з ре­гіо­ном.

На “круг­ло­му столі” бу­ли при­сут­ні керів­ник від­ді­лу політи­ки, еко­но­міки та ЗМІ По­соль­ства Об’єд­на­них Арабсь­ких Еміратів в Україні На­дж­ла Аль­раіс, пре­зи­дент Щоріч­но­го ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му Да­вуд аль Ше­за­ві, за­ступ­ник мініст­ра еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі — Тор­го­вий пред­став­ник Украї­ни На­талія Ми­кольсь­ка, співiн­ве­стор Бiзнес 100 Олексій Чуєв, керів­ник Офі­су з про­су­ван­ня екс­пор­ту Мар’яна Ка­га­няк, пер­ший ві­це-пре­зи­дент Українсь­ко­го со­ю­зу про­ми­слов­ців та під­при­єм­ців, зас­нов­ник K.fund Ва­силь Хмель­ни­ць­кий, а та­кож спів­робіт­ни­ки ди­пло­ма­тич­них пред­став­ництв країн ре­гіо­ну, уря­дов­ці та біз­не­сме­ни.

Пре­зи­дент Українсь­кої Біз­нес Асо­ціа­ції Во­ло­ди­мир Че­по­вий у вступ­но­му сло­ві за­зна­чив: “Всі про­бле­ми в світі мо­же ви­рі­ши­ти біз­нес. Зо­кре­ма, для країн Персь­кої за­то­ки го­ст­ро стоїть пи­тан­ня про­до­воль­чої без­пе­ки, оскіль­ки вони серй­оз­но за­ле­жать від ім­пор­ту про­дук­тів хар­чу­ван­ня. Та­кож ці краї­ни за­ці­кав­лені у збе­ре­жен­ні своїх тем­пів роз­вит­ку в світо­вій еко­но­мі­ці но­во­го ти­пу. Ад­же їх тор­гів­ля знач­ною мірою сто­суєть­ся при­род­них ре­сур­сів та си­ро­ви­ни, що є та­кож “тор­го­вою мар­кою” Украї­ни. Всі ро­зу­мі­ють, що в май­бут­ньо­му це не мо­же бу­ти кон­ку­рент­ною пе­ре­ва­гою”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.