“Украї­на має ду­же Ба­га­то мож­ли­во­стей”

Business (Ukraine) - - .с Тратегии -

Да­вуд аль Ше­за­ві, пре­зи­дент Щоріч­но­го ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му в Ду­баї — Чи впер­ше ви відві­дує­те Украї­ну? які ва­ші го­лов­ні очіку­ван­ня від цьо­го ві­зи­ту?

— Це мій пер­ший ві­зит в Украї­ну, і перш за все я очікую зміц­нен­ня еко­но­міч­них сто­сун­ків між на­ши­ми краї­на­ми. Окрім цьо­го, ме­тою на­шо­го ві­зи­ту є по­шук но­вих на­прям­ків для ін­ве­сту­ван­ня, яки­ми ми змо­же­мо за­ці­ка­ви­ти один од­но­го. на­при­клад, ми про­ве­ли ба­га­то зустрі­чей з біз­нес-лі­де­ра­ми та по­тен­цій­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми, яких з ра­дістю за­про­си­мо до Об’єд­на­них Арабсь­ких еміратів. Ба­га­то з них ро­зу­мі­ють, що це чу­до­ва мож­ливість під­го­ту­ва­ти українсь­кий біз­нес для ви­став­ки EXPO 2020, яка від­бу­деть­ся у Ду­баї. — Ми­ну­лої вес­ни пре­са ба­га­то зга­ду­ва­ла про на­го­ро­ду, яку українсь­ка де­ле­га­ція от­ри­ма­ла від ор­гані­за­торів АIM. Чи дійс­но пред­став­ни­ки українсь­ко­го біз­не­су на­стіль­ки вра­зи­ли го­стей події? — Я вва­жаю, що Украї­на має ду­же ба­га­то мож­ли­во­стей. Оскіль­ки ОАЕ вже ба­га­то ро­ків є міц­ною та на­дій­ною плат­фор­мою для зв’яз­ку між краї­на­ми Єв­ро­пи, Аф­ри­ки, Азії та Близь­ко­го схо­ду, Украї­на має чу­до­ву мож­ливість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти АIM та Ду­бай як хаб для під­т­рим­ки та роз­вит­ку своїх від­но­син з ба­гатьма краї­на­ми. Краї­на з та­ким по­тен­ціа­лом, як в Украї­ни, не мо­же сто­я­ти осто­ронь стіль­кох мож­ли­во­стей для роз­вит­ку, особ­ли­во тоді, ко­ли еко­но­міка краї­ни зна­хо­дить­ся не у кра­щій своїй фор­мі та по­тре­бує знач­них ін­ве­сти­цій. Ми дійс­но від­зна­чи­ли Украї­ну на­го­ро­дою за ак­тив­ну участь на ми­ну­ло­му АIМ у квіт­ні, оскіль­ки хо­ті­ли про­де­мон­стру­ва­ти, що го­то­ві до­по­ма­га­ти Украї­ни роз­ви­ва­ти її від­но­си­ни з ба­гатьма найвп­ли­во­ві­ши­ми еко­но­мі­ка­ми світу.

В рам­ках щоріч­но­го київсь­ко­го між­на­род­но­го еко­но­міч­но­го фо­ру­му (кмеф) жур­на­лу біз­нес вда­ло­ся взя­ти ек­с­клю­зивне ін­терв’ю у Да­ву­да аль Ше­за­ві, го­ло­ви де­ле­га­ції об’єд­на­них арабсь­ких еміратів та пре­зи­ден­та Щоріч­но­го ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му в Ду­баї (AIM —

Annual Investment Meeting), що визна­ний най­біль­шою ін­ве­сти­цій­ною плат­фор­мою світу. окрім цьо­го він є го­ло­вою та­ких про­від­них арабсь­ких ком­паній, як EVEXA, Alliance International Investment та Al Boom Gas.

— В рам­ках кмеф бу­ло анон­со­ва­но про ство­рен­ня “Українсь­ко­го Біз­нес Ха­бу”. Що ви ду­має­те про цю іні­ціа­ти­ву? які мо­жуть бу­ти го­лов­ні сек­ре­ти успі­ху цьо­го про­ек­ту?

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.