“Я не Знаю, чи Мож­на За п’ять Ро­ків ЗМІ­НИ­ТИ всю краї­ну, але Ін­шо­го ви­хо­ду в нас немає”

Business (Ukraine) - - 100 Перших .спецвипуск -

Міністр па­ли­ва та енер­ге­ти­ки в уря­дах Вік­то­ра Ющен­ка та Юлії Ти­мо­шен­ко, го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди ком­панії “київе­нер­го”, до цьо­го — ге­не­раль­ний ди­рек­тор “київе­нер­го”… Все жит­тя іва­на Плач­ко­ва пов’язане з елек­тро­е­нер­ге­ти­кою, ви­до­бу­ван­ням при­род­но­го га­зу і наф­ти. Тим більш див­ним вигля­дає за­сну­ван­ня па­ном Плач­ко­вим, ві­до­мим за­раз на весь світ співвлас­ни­ком ви­но­роб­ні “ко­лоніст”, єди­но­го на по­стра­дянсь­ко­му про­сторі ви­но­роб­но­го під­при­єм­ства по­в­но­го цик­лу. “енер­ге­ти­ка — це моя про­фесія, а ви­но­роб­ство — це моя фі­ло­со­фія і спо­сіб жит­тя”, — ка­же він

— Ви є влас­ни­ком брен­да ав­торсь­ких вин “ко­лоніст”. Чо­му від­да­ли пе­ре­ва­гу ви­но­роб­но­му біз­не­су?

— Як на мене, та­ко­го по­нят­тя, як “ви­но­роб­ний біз­нес” або “вин­ний біз­нес”, вза­галі не іс­нує. коли у 2006 р. я обій­мав по­са­ду го­ло­ви Одесь­кої обл­дер­жад­міністра­ції, то з по­ди­вом дізнав­ся, що за ра­дянсь­ких часів, у 1975 р., ви­но­роб­ство за­без­пе­чу­ва­ло об­лас­но­му бюд­же­ту 20% на­д­ход­жень. то­му ціл­ком при­род­но, що ви­но­роб­ство — це і моя фі­ло­со­фія. у 2005 р. ми ви­рі­ши­ли в моє­му рід­но­му с.кри­ничне Бол­градсь­ко­го рай­о­ну Одесь­кої об­ласті ство­ри­ти со­ціаль­ное­ко­но­міч­ний про­ект з ви­роб­ництва вин за най­ви­щи­ми єв­ро­пейсь­ки­ми стан­дар­та­ми. Ме­та про­ек­ту — по­пер­ше, роз­кри­ти по­тен­ціал на­шо­го краю. По­ка­за­ти всьо­му світу, що в де­пре­сив­но­му українсь­ко­му селі мо­же бу­ти ство­ре­но су­часне гос­по­дар­ство, яке не по­сту­паєть­ся най­к­ра­щим світо­вим зраз­кам. По-дру­ге, ство­ри­ти но­ві ро­бочі міс­ця на су­час­но­му ви­роб­ни­чо­му ком­плексі, да­ти лю­дям впев­неність.

Ми бу­ли єди­ни­ми на по­стра­дянсь­ко­му про­сторі, хто роз­по­чав ви­роб­ниц­тво вин “з чи­сто­го ар­ку­ша”. не от­ри­мав у спад­щи­ну, не при­ва­ти­зу­вав дер­жавне ви­роб­ниц­тво, яке бу­ло за­по­чат­ко­ва­но ба­га­то ро­ків то­му.

— Як по­чи­нав­ся біз­нес?

— з са­мо­го по­чат­ку ви­рі­ши­ли, що не бу­де­мо на­ма­га­ти­ся до­сяг­ти ве­ли­ких об­ся­гів ви­роб­ництва. у 2003 р. бу­ло по­са­д­же­но 2 га ви­но­град­ни­ків, по­тім до­да­ли ще 5 га, і, на­ре­шті, за­раз має­мо вже 30 га ви­но­град­ни­ків.

Як для су­час­ної ви­но­роб­ної га­лузі украї­ни, де під­при­єм­ства куль­ти­ву­ють по 5 тис.га чи по 10 тис.га ви­но­град­них на­са­д­жень, це ду­же ма­ло. але, за стан­дар­та­ми Єв­ро­пи, на­ша пло­ща у 30 га до­сить ве­ли­ка. в україні ми мо­же­мо на­зва­ти ли­ше кіль­ка де­сят­ків ви­роб­ни­ків-ви­но­робів, а, на­при­клад, у Фран­ції та­ких під­при­ємств 63 тис.

— Який об­сяг ви­роб­ництва ви за­раз має­те?

— ви­роб­ниц­тво ви­на де­сят­ка­ми мільй­онів пля­шок без втра­ти яко­сті мо­жуть собі доз­во­ли­ти по­туж­ні українсь­кі під­при­єм­ства, про які я ка­зав. Ми по­чи­на­ли з 10 тис. пля­шок, по­тім по­сту­по­во до­ве­ли роз­лив до 50-100 тис. пля­шок. і от за­раз, че­рез 12 ро­ків від по­чат­ку ви­роб­ництва, має­мо об­сяг ви­роб­ництва у 200 тис. пля­шок ви­на на рік. з са­мо­го по­чат­ку про­ек­ту ми за­кла­ли в ньо­го декіль­ка фі­ло­со­фій. По­пер­ше, ми ство­рює­мо тра­ди­ції. По­дру­ге, ро­би­мо “чесне ви­но”. Ми йо­го ро­би­мо для всіх, як для се­бе. По­третє, на­ше ви­но має бу­ти ба­жа­ним, ми не пла­ти­мо за ре­кла­му, за вхід до ме­реж, за по­ли­ці. Ми йо­го від­дає­мо тіль­ки тим, хто йо­го дійс­но хо­че. за­раз тм “ко­лоніст” є у вин­них кар­тах ре­сто­ранів, во­но про­даєть­ся у ве­ли­ко­бри­танії і фран­цузь­ко­му Бор­до, во­но ста­ло ві­зи­тів­кою українсь­ко­го ди­пло­ма­тич­но­го кор­пу­су. ви­но бу­де пред­став­лене на Днях украї­ни в ООН. тоб­то ми ство­ри­ли бренд “українсь­ке ви­но”. в світі зна­ли кримсь­кі ви­на, ви­на, ви­роб­лені в Ша­бо, але на­ціо­наль­но­го брен­да як та­ко­го не бу­ло.

— Що ви має­те на ува­зі, коли ка­же­те про на­ціо­наль­ний бренд?

— Ми куль­ти­вує­мо два сор­ти ви­но­гра­ду, які бу­ли ви­ве­дені українсь­ки­ми се­лек­ціо­не­ра­ми і за­реєст­ро­вані як українсь­кі, — “су­холі­мансь­кий” і “Одесь­кий чор­ний”. во­ни бу­ли ви­ве­дені в ін­сти­туті ім.таїро­ва ще у 1960ті ро­ки. са­ме з них ми і ро­би­мо бі­ле і чер­воне ви­но “ко­лоніст”. коли я ка­жу про бренд українсь­ко­го ви­на, я са­ме це і маю на ува­зі — “ко­лоніст” має українсь­ке корін­ня. українсь­кі сор­ти ви­но­гра­ду, який був ви­ро­ще­ний україн­ця­ми в при­род­но­му українсь­ко­му те­ру­арі, пе­ре­роб­ле­ний українсь­ки­ми робіт­ни­ка­ми в міс­ці, де ро­сте та ло­за, а ви­но роз­ли­те у пляш­ки пря­мо там, де ви­ро­ще­ний ви­но­град… то­му на про­хан­ня на­шо­го ди­пло­ма­тич­но­го кор­пу­су на ети­кет­ці за­раз зоб­ра­же­но українсь­кий пра­пор і за­клик “від­кор­куй українсь­кий ха­рак­тер”.

— Які фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти “ко­лоні­ста”?

— ска­жу тіль­ки, що ми по­вин­ні бу­ли вий­ти на при­бу­ток, але фі­нан­со­ва кри­за силь­но за­шко­ди­ла під­при­єм­ству, ад­же ко­рок, пляш­ку, діж­ки для вит­рим­ки за­ку­по­вує­мо за ва­лю­ту. ви­но­роб­ство — це ду­же до­стро­ко­ва ін­ве­сти­ція, яка за­кла­даєть­ся на 4050 і біль­ше ро­ків. “ко­лоніст” ще ду­же мо­ло­да ви­но­роб­ня, щоб мож­на бу­ло ро­би­ти якісь фі­нан­со­ві вис­нов­ки.

— Який пе­ріод біз­не­су був най­важ­чим, а які ро­ки, нав­па­ки, ви мо­же­те на­зва­ти вда­ли­ми?

— за ве­ли­ким ра­хун­ком, вда­ли­ми бу­ли всі ро­ки. Фан­та­стич­ним для ви­на був 2009 р., ду­же хо­ро­ший ви­но­град був у 2008 р. Ма­буть, тіль­ки 2010 р. став дійс­но про­валь­ним — нескін­чені до­щі, ма­ло сон­ця, ви­но­град

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.