“ТРЕ­БА йти І пра­ц­ю­ва­ти — ні­чо­го склад­но­го”

Business (Ukraine) - - 100 Перших .спецвипуск -

Ви­пуск­ни­ки Хар­ківсь­ко­го авіа­цій­но­го ін­сти­ту­ту Во­ло­ди­мир По­пе­реш­нюк і В’яче­слав кли­мов у 2001 р. ви­рі­ши­ли ство­ри­ти екс­прес-до­став­ку на­ціо­наль­но­го мас­шта­бу. Як ка­жуть са­мі зас­нов­ни­ки “но­ва По­шта”, во­ни мрія­ли ство­ри­ти українсь­кий DHL. біз­не­сме­ни швид­ко зро­зу­мі­ли, що це бу­ла бо­жевіль­на ідея. але во­ни бу­ли ро­ман­ти­ка­ми й оп­ти­міста­ми і зав­дя­ки цьо­му змог­ли ство­ри­ти не тіль­ки ком­панію — лі­де­ра віт­чиз­ня­но­го рин­ку екс­прес-до­став­ки, а й ці­лий окре­мий ри­нок

— Як ви­ник­ла ідея ство­ри­ти та­кий біз­нес? Як про­хо­ди­ло йо­го ста­нов­лен­ня?

В’яче­слав кли­мов: Ми з во­ло­ди­ми­ром дру­жи­мо ще з часів нав­чан­ня в Хар­ківсь­ко­му авіа­цій­но­му ін­сти­туті. Піс­ля йо­го за­кін­чен­ня ко­жен зай­няв­ся своєю спра­вою. во­ло­ди­мир очо­лив сі­мей­ний біз­нес з ви­роб­ництва кон­ди­терсь­ких ви­робів, а я три ро­ки пра­ц­ю­вав авіа­цій­ним ін­же­не­ром. весь цей час ми про­до­в­жу­ва­ли спіл­ку­ва­ти­ся, об­мі­ню­ва­ти­ся іде­я­ми. Оби­д­ва бу­ли юни­ми та ам­біт­ни­ми, але як­що мене ціл­ком по­гли­ну­ла ін­же­нер­на кар’єра, то во­ло­ди­мир сто­яв на пе­ре­до­вій біз­не­су. аби роз­ви­ва­ти свою спра­ву, йо­му по­тріб­но бу­ло на­ла­го­ди­ти збут то­ва­ру по україні. у під­при­єм­ства бу­ло два ви­хо­ди: або ство­рю­ва­ти влас­ну ло­гі­сти­ку, або вит­ра­ча­ти­ся на орен­ду ма­шин. Я ду­же доб­ре пам’ятаю, як вліт­ку 2001 р. во­ло­ди­мир мені под­зво­нив. Го­во­рив про те, що в україні немає рин­ку ло­гі­стич­них по­слуг як та­ко­го. на­при­кін­ці роз­мо­ви за­про­по­ну­вав: “Да­вай що-небудь при­ду­має­мо”. і ми ста­ли зби­ра­ти ін­фор­ма­цію, ді­ли­ти­ся дум­ка­ми, спіл­ку­ва­ти­ся зі знай­о­ми­ми. у нас бу­ли друзі, які зай­ма­ли­ся дис­три­бу­цією фар­ма­цев­тич­них ви­робів. во­ни що­ран­ку зустрі­ча­ли в Пол­таві па­са­жирсь­кі поїз­ди з по­сил­ка­ми з киє­ва, які по­тім роз­во­зи­ли по ап­те­ках. Ще один знай­о­мий пра­ц­ю­вав у між­на­род­ній ло­гі­стич­ній ком­панії і поді­ли­вся аза­ми то­го, як цей сервіс на­да­ють світо­ві гран­ди.

Ось так під час по­шу­ку рі­шен­ня для біз­нес-за­да­чі во­ло­ди­ми­ра у нас з’яви­ла­ся ідея ство­ри­ти но­вий ри­нок, по­ча­ти на­да­ва­ти по­слу­гу екс­прес-до­став­ки са­мим. у во­ло­ди­ми­ра був на той мо­мент три­річ­ний до­свід в біз­несі, у мене — ну­льо­вий, але я це ком­пен­су­вав здо­ро­вим глуз­дом, ін­же­нер­но-ма­те­ма­тич­ним ми­слен­ням, ам­бі­ція­ми.

Во­ло­ди­мир по­пе­реш­нюк: ідею під­жив­лю­ва­ли два дже­ре­ла. По-пер­ше, необ­хід­ність екс­прес-до­став­ки для українсь­ко­го біз­не­су. По-дру­ге, по­ста­ло пи­тан­ня: чо­му в усьо­му світі при­ват­ні ком­панії успіш­но зай­ма­ють­ся екс­прес-до­став­кою, а в україні та­ких немає?

— Які ос­нов­ні ета­пи ста­нов­лен­ня ва­шої ком­панії ви б виді­ли­ли, які бу­ли най­склад­ні­ши­ми?

В.п.: на­шій ком­панії ско­ро ви­пов­нить­ся 17 ро­ків, і ми розді­ли­ли б її історію на дві вось­ми­річ­ки. Пер­шу — з 2001 р. по 2008 р. — на­зва­ли б “на­род­жен­ня і за­гар­ту­ван­ня”, дру­гу — з 2009 р. по 2016 р. — “Бурх­ли­ве зрос­тан­ня”.

Пер­ший етап по­чи­нав­ся прак­тич­но без ін­ве­сти­цій: пер­ші пів­ро­ку ми вкла­да­ли в ком­панію по $1 тис. на мі­ся­ць. Ці гро­ші ми от­ри­ма­ли як пе­ре­д­опла­ту за май­бут­ні по­слу­ги. При­пав наш пер­ший етап са­ме на пе­ріод бурх­ли­во­го зрос­тан­ня українсь­кої еко­но­міки, який три­вав до кри­зи 2008 р. незва­жа­ю­чи на за­галь­ний еко­но­міч­ний підй­ом, для нас цей етап був ду­же важ­ким, це бу­ли ро­ки без­гро­шів’я, по­шу­ку шля­ху. але за цей час ми нав­чи­ли­ся пра­ц­ю­ва­ти, і по­ча­ток світо­вої фі­нан­со­вої кри­зи ли­ше під­штовх­нув нас до по­даль­шо­го роз­вит­ку. Дру­гий етап, хоч і по­чи­нав­ся під час за­галь­но­світо­во­го і українсь­ко­го еко­но­міч­но­го за­не­па­ду, для нас став зна­ко­вим. Ми що­ро­ку зрос­та­ли на 50-100%: роз­ши­рю­ва­ли ме­ре­жу, від­кри­ва­ли но­ві на­прям­ки, про­по­ну­ва­ли но­ві про­дук­ти. По­стій­но ру­ха­ли­ся, щоб до­сяг­ти біль­шо­го, і те­пер мо­же­мо смі­ли­во го­во­ри­ти, що в на­шій ро­бо­ті по­чав­ся но­вий етап — “До­рос­лі­шан­ня”. Ми з про­сто ве­ли­кої ком­панії хо­че­мо ви­ро­сти у ве­лич­ну. Ми хо­че­мо ста­ти кра­щи­ми і для на­ших клієн­тів, і для на­шої ко­ман­ди.

— Ве­лич­на в сен­сі між­на­род­на? В.п.: в то­му числі й між­на­род­на. коли ми го­во­ри­мо про між­на­род­ну діяль­ність, то має­мо на ува­зі роботу в ін­ших краї­нах. Ми в цьо­му на­прям­ку роз­ви­ває­мо­ся, у ком­панії “но­ва По­шта” є пред­став­ництва в Грузії та Мол­до­ві. втім, ос­нов­ний ак­цент — на українсь­ко­му рин­ку і на тран­скор­дон­ній до­став­ці, яка зв’язує українсь­ких клієн­тів з усім світом. та від­крит­тя но­вих пред­став­ни­ць­ких офісів за кор­до­ном не є за­раз пріо­ри­те­том для нас.

В.к.: Для мене ве­лич­на ком­панія — це та, яка пре­крас­но управ­ляєть­ся, ро­бо­та в якій для ко­ман­ди — це пред­мет гор­до­сті. Це ком­панія, яку люб­лять клієн­ти, спо­чат­ку на ра­ціо­наль­но­му рів­ні, за те, що ми дає­мо мож­ливість пра­ц­ю­ва­ти їх біз­не­су, а по­тім і на емо­цій­но­му, коли бренд стає улюб­ле­ним. ве­лич­ною ком­панією мо­жуть пи­ша­ти­ся і влас­ни­ки, і украї­на, коли будь-який наш співвіт­чиз­ник мо­же по­хва­ли­ти­ся, що в йо­го країні пра­ц­ює та­ка ком­панія. на­при­клад, “но­ва По­шта” від­кри­ла шлях до роз­вит­ку на українсь­ко­му рин­ку елек­трон­ної ко­мер­ції, що де­мон­струє один із най­швид­ших тем­пів ро­сту в Єв­ро­пі. в цій га­лузі ми змі­ни­ли ланд­шафт українсь­кої еко­но­міки. і мені б хо­ті­ло­ся здійс­ни­ти подіб­ні змі­ни і в ін­ших сфе­рах, да­ти по­штовх до роз­вит­ку ін­шим рин­кам і ви­роб­ництвам.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.