“під­при­єм­ниц­тво в Україні — Це Драйв, спорт І по­стій­ні Зма­ган­ня”

Business (Ukraine) - - 100 Перших .спецвипуск -

Дріб­ний біз­нес з ін­диві­ду­аль­но­го по­шит­тя одя­гу, що ор­гані­зу­вав олек­сандр со­ко­ловсь­кий ще за часів сту­дент­ства, став ос­но­вою для ство­рен­ня най­біль­шо­го у сег­мен­ті віт­чиз­ня­ної лег­кої про­ми­сло­во­сті хол­дин­гу “Тек­стиль кон­такт”

ідея за­по­чат­ку­ва­ти біз­нес ви­ник­ла у сту­ден­та тех­ніч­но­го за­кла­ду Олек­сандра со­ко­ловсь­ко­го че­рез необ­хід­ність за­роб­ля­ти ко­шти і за­без­пе­чу­ва­ти сім’ю. зай­ня­ти­ся ви­рі­ши­ли сі­мей­ним по­шит­тям жі­но­чих блу­зок, ад­же ри­нок в 1989 р. від­чу­вав го­стрий де­фі­цит одя­гу. До бать­ків за до­по­мо­гою не звер­та­ли­ся, а стар­то­вий ка­пітал “під­при­єм­ства” скла­дав­ся зі швей­ної ма­шин­ки “Чай­ка-132” та сти­пен­дії (40 руб.), на яку ку­пи­ли пер­ші мет­ри тка­ни­ни.

Далі по­туж­но­сті “ку­стар­но­го” ви­роб­ництва одя­гу роз­ши­ря­ли­ся — з’яви­ли­ся швач­ки-на­дом­ни­ці, збіль­ши­лись об­ся­ги за­ку­пів­лі ма­теріалів. але за п’ять-шість ро­ків дріб­ний біз­нес се­бе ви­чер­пав, в украї­ну по­ча­ли при­хо­ди­ти за­хід­ні ме­ре­жеві брен­ди, і час ама­торів добі­гав кін­ця. Як зга­дує пан со­ко­ловсь­кий, він по­чав ду­ма­ти, як за­сто­су­ва­ти свої знан­ня і вмін­ня в під­при­єм­ниц­тві.

“Со­лод­кі” ін­ве­сти­ції

ідея по­даль­шо­го роз­вит­ку біз­не­су ви­ник­ла на фоні неза­до­во­ле­но­го спо­жив­чо­го по­пи­ту на тка­ни­ни і фур­ніту­ру. “то­ді я по­чав за­ку­па­ти си­ро­ви­ну в біль­ших об­ся­гах, ніж нам бу­ло по­тріб­но, з ме­тою її ре­алі­за­ції на українсь­ко­му рин­ку”, — роз­по­ві­дає Олек­сандр со­ко­ловсь­кий, за­зна­ча­ю­чи, що так він міг от­ри­ма­ти ви­гід­ні­шу ці­ну і роз­ши­ри­ти сфе­ру діяль­но­сті. зав­дя­ки при­бут­кам з по­шит­тя блу­зок вда­ло­ся на­ко­пи­чи­ти близь­ко $10 тис., що й ста­ло стар­то­вим ка­піта­лом для “до­рос­ло­го” біз­не­су. на цю су­му під­при­є­ме­ць при­дбав 20-тон­ну фу­ру цук­ру, від­пра­вив її в уз­бе­ки­стан і пої­хав ту­ди сам. за­ру­чи­вся до­вірою уз­бе­ць­ких парт­нерів і в борг взяв пар­тію тка­ни­ни вже на $50 тис., з чо­го і по­чав ре­алі­за­цію тек­сти­лю в україні. так, 1 квіт­ня 1995 р. ви­ник­ла ком­панія “тек­стиль кон­такт” (“тк”). на по­чат­ку 2000-х ро­ків ком­панія ста­ла лі­де­ром українсь­ко­го рин­ку тек­сти­лю за об­ся­га­ми про­да­жів та за но­мен­кла­ту­рою. а ниніш­ня рин­ко­ва до­ля групи “тк” скла­дає близь­ко 10%. До скла­ду групи вхо­дять під­при­єм­ства, що зай­ма­ють­ся опто­вою тор­гів­лею тка­ни­на­ми (“тек­стиль­кон­такт”), до­маш­нім тек­сти­лем (“тк-до­маш­ній тек­стиль”), фур­ніту­рою (“тк-фур­ніту­ра”), спец­одя­гом (“тк-спец­одяг”), а та­кож опто­во-ро­здріб­ним ри­тей­лом (ме­ре­жа ма­га­зинів “каш­тан”). Під­при­єм­ство має та­кож швейне ви­роб­ниц­тво (“тк-стиль”, м.чер­ні­гів), ви­роб­ниц­тво мат­ра­ців та ви­робів до­маш­ньо­го тек­сти­лю (“ткдо­маш­ній тек­стиль Оде­са”), а та­кож тек­стильне ви­роб­ниц­тво (“тк-бо­гу­славсь­кий тек­стиль”). за­галь­на кіль­кість спів­робіт­ни­ків групи пе­ре­ви­щує 900 чо­ло­вік. у 2008 р. група оп­ти­мі­зу­ва­ла свій біз­нес і за­кри­ла непри­бут­ко­ві на­прям­ки, а в 2014 р. втра­ти­ла кон­троль над най­біль­шим в україні ви­роб­ни­ком ба­вовня­ної тка­ни­ни (“тк-дон­бас”), де пра­ц­ю­ва­ли біль­ше 750 чо­ло­вік. ком­бі­нат ви­го­тов­ляв близь­ко 20 млн кв.м ба­вовня­них тка­нин на рік.

Склад­ний етап

най­склад­ні­ши­ми ро­ка­ми для “тек­стиль кон­такт” ста­ли 1998-1999 рр., коли ком­панія впер­ше вий­ш­ла на дер­жав­ні тен­де­ри. Олек­сандр со­ко­ловсь­кий зга­дує, що во­ни скла­ли кон­ку­рен­цію сфор­мо­ва­но­му пу­лу грав­ців, які, в свою чер­гу, по­ча­ли чи­ни­ти тиск на “тк” у вигляді “ма­сок-шоу”, спроб за­крит­тя ком­панії, пси­хо­ло­гіч­них атак. “Ми від­би­ли­ся і ста­ли силь­ні­ши­ми”, — го­во­рить влас­ник групи.

По­втор­ний сплеск нега­тив­ної ак­тив­но­сті став­ся в 2014 р. з тих же при­чин. Група ви­рі­ши­ла від­но­ви­ти участь у дер­жав­них тен­де­рах, ад­же по­віри­ла в по­зи­тив­ні змі­ни піс­ля Ре­во­лю­ції гід­но­сті. за дев’ять ро­ків до цьо­го, по­чи­на­ю­чи з 2005 р., група ком­паній “тк” прин­ци­по­во вий­ш­ла із пря­мих тен­дер­них по­ста­вок че­рез ви­со­кий рівень ко­рум­по­ва­но­сті. “Ми не за­кла­дає­мо в тен­дер ко­руп­цій­ну скла­до­ву, то­му мо­же­мо ви­хо­ди­ти на кон­курс з при­ва­б­ливі­ши­ми ці­на­ми, а та­ка по­зи­ція ба­гатьом не по­до­баєть­ся”, — оці­нює ниніш­ню си­ту­а­цію із держ­за­ку­пів­ля­ми пан со­ко­ловсь­кий, ма­ю­чи на ува­зі кон­ку­рен­тів і тих, хто ці тен­де­ри про­во­дить.

Річ­ний обо­рот групи за остан­ні кіль­ка ро­ків три­маєть­ся на рів­ні 850 млн грн., а за­галь­на су­ма по­дат­ко­вих ви­плат скла­дає 100 млн грн. Ле­во­ву част­ку при­бут­ків влас­ник ком­панії реін­ве­стує у роз­ви­ток ви­роб­ництва, бо ба­чить май­бут­нє ком­панії в цьо­му на­прям­ку. власне, остан­ні кіль­ка мі­ся­ців “тк” роз­ви­ває екс­пе­ри­мен­тальне швейне ви­роб­ниц­тво, а та­кож по­вер­таєть­ся до ви­роб­ництва ба­вовня­них тка­нин. “стоїть за­да­ча — на­ступ­но­го ро­ку ви­го­то­ви­ти 2 млн кв.м ба­вовня­ної тка­ни­ни, — го­во­рить пан со­ко­ловсь­кий. — в но­вий ви­роб­ни­чий май­дан­чик ми пла­нує­мо ін­ве­сту­ва­ти 20-30 млн грн.”. Ло­каль­но вiн бу­де роз­мі­ще­ний в м.бо­гу­славі (київсь­ка обл.). на перших ета­пах ви­роб­ництва ці по­туж­но­сті бу­дуть в 10 разів мен­ші, ніж на ком­бі­наті в До­не­ць­ку, од­нак влас­ник групи не ви­клю­чає роз­ши­рен­ня ви­роб­ництва і вихід її про­дук­ції на екс­порт.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.