Так­тов­на стра­те­гія

Business (Ukraine) - - 100 Перших .спецвипуск -

знай­ти свою ні­шу і роз­ви­ва­ти­ся в ній — універ­саль­на фор­му­ла успі­ху будь-яко­го біз­не­су. са­ме та­ким шля­хом пі­шов Во­ло­ди­мир олій­ник, влас­ник ком­панії “Такт”. за більш ніж два де­ся­ти­літ­тя ком­панія ви­рос­ла від по­ста­чаль­ни­ка різ­них ма­теріалів до ви­роб­ни­ка ме­та­ло­про­ка­ту для ма­ши­но­будів­но­го сек­то­ра. Всу­переч усім кри­зам, “Такт” ін­тен­сив­но роз­ви­ваєть­ся і ре­струк­ту­руєть­ся в своїй унікаль­ній ні­ші

Ці­кавість до під­при­єм­ни­ць­кої діяль­но­сті у во­ло­ди­ми­ра Олій­ни­ка бу­ла за­вжди. Про­те ре­алі­зу­ва­ти по­в­ною мірою свої біз­нес-ам­бі­ції йо­му вда­ло­ся ли­ше у 1995 р. із за­сну­ван­ням ком­панії “такт”. Як зга­дує пан Олій­ник, до цьо­го він пра­ц­ю­вав в ін­шій ком­панії, яка при­пи­ни­ла свою діяль­ність, і він опи­ни­вся пе­ред ви­бо­ром, чим зай­ма­ти­ся далі. на об­мір­ко­ву­ван­ня біз­несі­деї влас­ник вит­ра­тив біль­ше пів­ро­ку, ці­ка­ви­вся юри­дич­ни­ми ню­ан­са­ми, вив­чав по­тре­би рин­ку і роз­гля­дав іс­ну­ю­чі мож­ли­во­сті ви­роб­ни­ків. “Піс­ля то­го як я двічі “впав”, ви­рі­шив, що третій мій при­хід у біз­нес бу­де успіш­ним”, — роз­по­ві­дає во­ло­ди­мир Олій­ник. так і ста­ло­ся. стар­то­вий ка­пітал йо­го біз­не­су — тор­гів­лі ма­теріа­ла­ми (фар­ба­ми, роз­чин­ни­ка­ми, аку­му­ля­то­ра­ми, ав­то­мо­біль­ни­ми ши­на­ми, ди­зель­ним па­ли­вом, бен­зи­ном) — склав $1 тис. Ці ко­шти пі­шли на орен­ду при­мі­щен­ня для офі­су, най­ом кіль­кох спів­робіт­ни­ків, ку­пів­лю меб­лів і фак­су. на обо­рот­ний ка­пітал гро­шей не бу­ло. але то­ді са­ме по­чи­нав­ся пе­ріод бар­те­ру. Ду­же ско­ро ком­панія зі­ткну­ла­ся з тим, що ма­ши­но­будів­ні за­во­ди, які пе­ре­жи­ва­ли кри­зу, не мог­ли ро­з­ра­хо­ву­ва­ти­ся гро­ши­ма при по­став­ках то­варів. во­ни ро­з­ра­хо­ву­ва­ли­ся сор­то­вим ме­та­лом, який ле­жав на скла­дах, то­му ком­панія “такт” зму­ше­на бу­ла зай­ня­ти­ся йо­го ре­алі­за­цією. При­чо­му на той час на українсь­ко­му рин­ку до­стат­ньо активно роз­ви­вав­ся сег­мент про­ка­ту будівель­но­го при­зна­чен­ня (ар­ма­ту­ра, бал­ки, ку­ти, шве­ле­ри), тоб­то ця то­вар­на ні­ша бу­ла освоє­на. а на рин­ку ме­та­ло­про­дук­ції для по­треб ма­ши­но­бу­ду­ван­ня (кру­ги, квад­ра­ти, ше­сти­гран­ни­ки, по­ло­си) си­стем­них ком­паній не бу­ло. Цю невід­по­від­ність і по­мітив во­ло­ди­мир Олій­ник, і з 2000 р. “такт” по­вністю скон­цен­тру­вав­ся на цьо­му сег­мен­ті. “Ми ста­ли пер­шою ком­панією, яка зо­се­ре­ди­ла­ся на про­да­жах сталь­но­го про­ка­ту з кон­струк­цій­них і ін­стру­мен­таль­них ма­рок сталі для різ­них на­прям­ків ма­ши­но­бу­ду­ван­ня”, — зга­дує влас­ник ком­панії, від­зна­ча­ю­чи, що тут, рад­ше, спра­ц­ю­ва­ли ін­туї­ція і ро­зу­мін­ня про­цесів цик­ліч­но­сті у віт­чиз­няній про­ми­сло­во­сті.

Далі ком­панія на­ла­год­жу­ва­ла зв’яз­ки із ви­роб­ни­ка­ми спе­ци­фіч­ної ме­та­ло­про­дук­ції для ма­ши­но­будів­ни­ків (До­не­ць­ким ме­та­лур­гій­ним за­во­дом, До­не­ць­ким ме­та­ло­про­кат­ним за­во­дом, ком­панія­ми “істіл”, “кри­воріж­сталь” і “Дні­про­спец­сталь”) і від­кри­ва­ла свої скла­ди. за­раз це сім май­дан­чи­ків в україні, де зна­хо­дить­ся по­над 2 тис. най­ме­ну­вань ме­та­ло­про­дук­ції. а у 2008 р. ви­ник­ла ідея по­бу­ду­ва­ти ви­роб­ни­чий цех і са­мо­стій­но ви­го­тов­ля­ти калібро­ва­ний ме­та­ло­про­кат і про­кат зі спе­ціаль­ною об­роб­кою по­верх­ні. “Ми ба­чи­ли, як у 2008 р. ма­ши­но­будів­ні за­во­ди, по­тер­па­ю­чи від кри­зи, зму­шені бу­ли за­кри­ва­ти свої до­по­між­ні це­хи, — го­во­рить во­ло­ди­мир Олій­ник. — в той же час “такт” від­кри­вав цех, і ми змог­ли за­про­по­ну­ва­ти за­во­дам необ­хід­ну їм про­дук­цію”. тоб­то фак­тич­но опе­ра­ції із за­ку­пів­лі і об­роб­ки ме­та­лу ма­ши­но­будів­ні за­во­ди “від­да­ли на аут­сор­синг” “так­ту”. то­ді ж, у 2008 р., “такт” по­чав за­ку­по­ву­ва­ти вер­ста­ти для ме­та­ло­об­роб­ки і бу­ду­ва­ти цех, але по­ча­лась кри­за, і за­пуск но­вих по­туж­но­стей від­був­ся ли­ше в 2013 р. Роз­ви­ток ви­роб­ництва за­сто­по­ри­вся на ета­пі оформ­лен­ня орен­ди зем­лі, що зай­ня­ло аж три ро­ки.

Фі­нан­со­ву кри­зу 2008 р. ком­панія прой­ш­ла без втрат. Хо­ча за один мі­ся­ць про­да­жі різ­ко зни­зи­ли­ся. “Ми ні­чо­го не про­да­ва­ли у зби­ток, то­му що тор­гу­ва­ли спе­ци­фіч­ним то­ва­ром”, — роз­по­ві­дає во­ло­ди­мир Олій­ник. усі бор­ги вда­ло­ся за­бра­ти, і зго­дом ком­панія по­ча­ла за­ку­по­ву­ва­ти все те, що ін­ші ви­став­ля­ли на про­даж за зни­же­ною ці­ною. “кри­за — це унікаль­ні мож­ли­во­сті, — за­ува­жує во­ло­ди­мир Олій­ник. — До но­во­го ро­ку (2009 р.) ми пе­ре­бу­ду­ва­ли­ся і пі­шли впе­ред”.

Більш три­валі кри­зо­ві яви­ща спіт­ка­ли ком­панію (як і всю еко­но­міку) у 2013 р. Про­тя­гом 2013-2015 рр. про­да­жі про­дук­ції ско­ро­ти­ли­ся, і ком­панія втра­ти­ла близь­ко 40% збу­ту (у на­ту­раль­но­му ви­ра­жен­ні). си­ту­а­ція з про­да­жа­ми ста­білі­зу­ва­ла­ся в се­ре­дині 2015 р., коли на­міти­вся неве­лич­кий при­ріст ре­алі­за­ції, а від­чут­ний підй­ом еко­но­міки по­чав­ся ли­ше вес­ною 2016 р.

“за 2016 р. “такт” на­ро­стив об­сяг про­да­жів на 35% (порів­ня­но з 2015 р.)”, — за­зна­чає пан Олій­ник. він очікує, що цьо­го ро­ку про­да­жі збіль­шать­ся на 15% (порів­ня­но з 2016 р.). та­ким чи­ном, згід­но із про­гно­за­ми, у по­точ­но­му ро­ці ком­панія до­сягне і пе­ре­вер­шить рівень про­да­жів 2013 р. Це по­яс­нюєть­ся тим, що ма­ши­но­будів­ни­кам вда­ло­ся пе­ре­орієн­ту­ва­ти­ся на ін­ші рин­ки збу­ту, на­ла­го­див­ши кон­так­ти з ба­гатьма іно­зем­ни­ми ком­панія­ми. на дум­ку па­на Олій­ни­ка, на­разі немає пе­ре­ду­мов для змен­шен­ня спо­жи­ва­ць­ко­го по­пи­ту на рин­ку. Що сто­суєть­ся стра­те­гіч­них планів “так­ту”, то цьо­го ро­ку ком­панія ро­з­ро­би­ла візію на п’ять ро­ків і до 2021 р. пла­нує роз­ши­ри­ти по­туж­но­сті з ви­роб­ництва калібро­ва­но­го про­ка­ту та про­ка­ту із спе­ціаль­ною об­роб­кою по­верх­ні, а та­кож освоїти ви­пуск но­вої про­дук­ції. “на­ша про­гра­ма роз­вит­ку пов’яза­на із ім­пор­то­за­мі­щен­ням і пе­ред­ба­чає ін­ве­сту­ван­ня про­тя­гом п’яти ро­ків”, — го­во­рить во­ло­ди­мир Олій­ник. Діяль­ність розді­лить­ся на два на­прям­ки — управ­ля­ю­ча ком­панія “такт” бу­де зай­ма­ти­ся опто­вою тор­гів­лею ме­та­ло­про­ка­том для по­треб ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, а ви­роб­ни­чі пло­щад­ки — ви­го­тов­ля­ти ме­та­ло­про­кат та го­то­ві ви­ро­би на йо­го ос­но­ві.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.