Стри­бок тиг­ра

Business (Ukraine) - - 100 Перших .спецвипуск -

Ма­ю­чи 20-річ­ний до­свід успіш­но­го роз­вит­ку ви­роб­ництва й про­су­ван­ня своєї про­дук­ції на внут­ріш­ньо­му рин­ку, кор­по­ра­ція “Ти­грес” пла­нує мас­штаб­ну екс­пан­сію на іно­зем­ні рин­ки. спи­ра­ю­чись на парт­нер­ство із та­ки­ми кор­по­ра­ція­ми, як Disney, Mercedes та ін., українсь­кий ви­роб­ник ігра­шок та то­варів для ді­тей має ме­ту ста­ти лі­де­ром у своїй га­лузі та при­в­чи­ти світ до якіс­них то­варів із по­знач­кою “Made in Ukraine”

Як­що по­шу­ка­ти та роз­г­ледіти яр­лич­ки на дитячих іграш­ках, які є вдо­ма, то прий­де ро­зу­мін­ня, що по­ряд із ви­ро­ба­ми з ки­таю є чи­ма­ло ре­чей, зроб­ле­них в україні під брен­дом “ти­грес”. кор­по­ра­ція “ти­грес” за­раз — це група юри­дич­них та фі­зич­них осіб, ос­нов­ним ви­дом діяль­но­сті яких є ви­роб­ниц­тво, опто­ва та ро­здріб­на тор­гів­ля м’яки­ми, пласт­ма­со­ви­ми іграш­ка­ми, дитя­чою по­стіль­ною бі­лиз­ною та одя­гом. а по­чи­на­ло­ся все дав­но і “з ну­ля”. “Біз­нес за­по­чат­ку­ва­ли мої бать­ки 20 ро­ків то­му. “ти­грес” — то­му, що во­ни на­ро­ди­ли­ся у рік тиг­ра, — зга­дує іри­на Дуб­чук, співвлас­ник кор­по­ра­ції “ти­грес”. — усе по­чи­на­ло­ся з чо­ти­рьох кіосків, зго­дом з’яви­вся пер­ший ма­га­зин дитя­чо­го на­прям­ку. Це бу­ла су­то тор­гів­ля. спо­чат­ку за­ку­по­ву­ва­ли то­ва­ри у польсь­ких гур­тів­нях, по­тім по­ча­ли пра­ц­ю­ва­ти без­по­се­ред­ньо із ви­роб­ни­ка­ми”.

про дис­три­бу­цію

за­раз дис­три­бу­цій­ний на­пря­мок зо­се­ре­дже­ний у гур­тів­ні “ти­грес” (тов “ти­грес”). Це — офі­цій­ний дис­триб’ютор в україні ві­до­мих тор­го­вих ма­рок то­варів для ді­тей: ак­се­су­а­ри для немо­в­лят “Canpol babies” та “Lovi” (По­льща); м’яко­на­бив­ні та пласт­ма­со­ві іграш­ки, дитяча по­стіль­на бі­лиз­на та одяг “ти­грес” (украї­на); пласт­ма­со­ві іграш­ки “Wader” (По­льща).

“ко­лись в асор­ти­мен­ті бу­ли то­ва­ри для до­му, але з 1999 р. ми пе­ре­орієн­ту­ва­ли­ся ли­ше на дитячі то­ва­ри”, — за­зна­чає пані Дуб­чук. за її сло­ва­ми, збу­то­ва ме­ре­жа про­тя­гом усьо­го пе­ріо­ду діяль­но­сті на рин­ку дитячих то­варів стрім­ко зрос­тає і на­разі налі­чує біль­ше 3500 по­стій­них парт­нерів з усіх ку­точ­ків украї­ни.

про ста­нов­лен­ня біз­не­су

та­ким чи­ном, тра­ди­цій­но для віт­чиз­ня­но­го біз­не­су стар­то­вий ка­пітал бу­ло за­роб­ле­но на тор­гів­лі. коли біз­нес зміц­нів, став на но­ги, з’яви­ло­ся власне ви­роб­ниц­тво. “Пе­ре­лом­ним ви­яви­вся 2003 р., коли ми за­по­чат­ку­ва­ли власне ви­роб­ниц­тво м’якої на­бив­ної іграш­ки. збан­кру­ту­вав польсь­кий ви­роб­ник із Люб­лі­на, то­вар яко­го ми ім­пор­ту­ва­ли. Ми ви­ку­пи­ли їх­нє об­лад­нан­ня, пе­ре­вез­ли йо­го до при­мі­щен­ня, орен­до­ва­но­го у Лу­ць­ку, ще щось до­ку­пи­ли — і по­ча­ли ши­ти”, — роз­по­ві­дає іри­на Дуб­чук. за її сло­ва­ми, вже на­ступ­но­го ро­ку ком­панія вий­ш­ла у лі­де­ри се­ред 40 країн з про­да­жу ак­се­су­арів для немо­в­лят. “то­ді наш мі­сяч­ний обіг дорів­ню­вав EUR1 млн! на­віть піс­ля кри­зи 2008 р. По­тім че­рез де­валь­ва­цію був про­вал, і по­точ­но­го ро­ку ми тіль­ки-но зно­ву вий­шли на цю циф­ру”, — го­во­рить пані Дуб­чук. Ого­втав­шись піс­ля тієї кри­зи, ком­панія про­до­в­жи­ла роз­ви­ток. у 2011 р. бу­ло від­кри­то влас­ну фаб­ри­ку, ку­ди бу­ло пе­ре­не­се­но ви­роб­ниц­тво на­бив­них ігра­шок, та за­пу­ще­но ви­роб­ниц­тво ігра­шок із пласт­ма­си. Фаб­ри­ку збу­ду­ва­ли за ра­ху­нок влас­них ін­ве­сти­цій та кре­ди­тів українсь­ких бан­ків. “від по­чат­ку ви­роб­ництва ми має­мо за­мкне­ний цикл: від ідеї — до го­то­вої про­дук­ції!” — з гор­дістю за­зна­чає пані Дуб­чук. за­раз на ви­го­тов­лен­ні м’яко­на­бив­них ігра­шок зі штуч­но­го хут­ра, дитя­чої по­стіль­ної бі­лиз­ни та одя­гу спе­ціалі­зуєть­ся при­ватне під­при­єм­ство “ти­грес”. Річ­ний об­сяг ви­роб­ництва ста­но­вить близь­ко 350 тис. м’яко­на­бив­них ви­робів, а ді­ю­чий асор­ти­мент та­ких ігра­шок налі­чує по­над 200 по­зи­цій.

про роз­ви­ток

Біз­нес про­до­в­жує роз­ви­ва­ти­ся. “Ми збіль­шує­мо ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті з 9 тис.кв.м до 14 тис.кв.м. ку­пує­мо но­ве об­лад­нан­ня для ви­роб­ництва пласт­ма­со­вих ігра­шок, а са­ме форм. за­раз ми ко­ри­стує­мо­ся по­слу­га­ми сто­рон­ньої ком­панії. Це — най­склад­ні­ша лан­ка. М’яку іграш­ку мож­на по­ши­ти “сьо­год­ні на зав­тра”, для пласт­ма­со­вої по­тріб­но міні­мум шість мі­ся­ців”, — роз­по­ві­дає іри­на Дуб­чук. ви­роб­ниц­твом пласт­ма­со­вих ігра­шок та ко­ор­ди­ну­ван­ням про­ек­ту з будів­ництва ком­плек­су будівель і спо­руд ви­роб­ни­чо-складсь­ко­го та ад­міністра­тив­но­го при­зна­чен­ня кор­по­ра­ції “ти­грес” в с.ли­пи­ни, що в Лу­ць­ко­му рай­оні, опікуєть­ся тов “ти­грес-люкс”. та­кож важ­ли­вою скла­до­вою кор­по­ра­ції є ме­ре­жа дитячих ма­га­зинів “ти­грес”, що про­по­ну­ють ши­ро­кий асор­ти­мент дитя­чо­го одя­гу та взут­тя (для ді­тей від 0 до 14 ро­ків), різ­но­маніт­них ігра­шок, то­варів для немо­в­лят, дитячих меб­лів ві­до­мих єв­ро­пейсь­ких та українсь­ких ви­роб­ни­ків. на­разі влас­на ме­ре­жа пред­став­ле­на дво­ма ма­га­зи­на­ми у Лу­ць­ку. До речі, біз­нес є со­ціаль­но від­по­ві­даль­ним. невід’єм­ною ча­сти­ною діяль­но­сті кор­по­ра­ції “ти­грес” є під­т­рим­ка си­ріт Лу­ць­ко­го дитя­чо­го бу­дин­ку, хво­рих діток у во­линсь­кій об­лас­ній дитячій лікар­ні та ін­ша спон­сорсь­ка до­по­мо­га. іри­на Дуб­чук не ма­ла і не має на­мірів за­ли­ша­ти украї­ну, бо на прак­ти­ці до­ве­ла: тут мож­на успіш­но ро­би­ти біз­нес. “у нас є лю­ди, що пра­ц­ю­ють у ком­панії

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.