Миль­на опе­ра

Business (Ukraine) - - 100 Перших .спецвипуск -

біль­ше де­ся­ти ро­ків то­му за­по­взят­ли­ва сім’я Та­ра­се­ви­чів зва­ри­ла в своє­му га­ра­жі пер­ший шма­ток ми­ла. за­раз їх­ня ком­панія “ре­мос” (ТМ “Яка”) на­ла­го­ди­ла по­ста­чан­ня кос­ме­тич­ної про­дук­ції в По­льщу і має на­мір ін­тен­сив­но роз­ши­рю­ва­ти­ся

По­чи­на­ло­ся все зі зви­чай­ної людсь­кої ці­ка­во­сті і твор­чої до­пит­ли­во­сті. на по­чат­ку 2000-х ро­ків по­друж­жя іри­на та во­ло­ди­мир та­ра­се­ви­чі, ча­сто бу­ва­ю­чи за кор­до­ном, ди­ву­ва­ли­ся ве­ли­кій кіль­ко­сті неве­лич­ких крам­ни­чок, що про­по­ну­ють аро­матне на­ту­ральне ми­ло руч­ної ро­бо­ти. во­ни ча­сто при­во­зи­ли та­ке ми­ло своїм дру­зям і ба­чи­ли непідроб­ний ін­те­рес до цієї про­дук­ції, оскіль­ки в україні її не бу­ло. так і ви­ник­ла ідея ви­го­тов­ля­ти подібне ми­ло са­мо­стій­но. на­ви­чок ми­ло­варін­ня у по­друж­жя не бу­ло, але був до­свід під­при­єм­ництва. іри­на в 1995 р. ство­ри­ла мов­ний центр з нав­чан­ня пер­со­на­лу IBC, а во­ло­ди­мир — біз­нес, що спе­ціалі­зу­вав­ся на ре­мон­ті жит­ла. ком­панія “Ре­мос” (ско­ро­че­но “ре­монт осель”), ство­ре­на ним у 2002 р., зго­дом різ­ко змі­ни­ла про­філь діяль­но­сті: з будівель­ної пе­ре­квалі­фіку­ва­ла­ся в кос­ме­тич­ну. са­ме то­ді, в 2005 р., у во­ло­ди­ми­ра в га­ра­жі по­друж­жю вда­ло­ся зва­ри­ти пер­ше ми­ло і про­да­ти йо­го. Далі ін­те­рес до ми­ло­варін­ня тіль­ки на­ро­став і по­гли­б­лю­вав­ся. іри­на пе­ре­кла­да­ла ре­цеп­ти різ­но­го ми­ла, а во­ло­ди­мир, ін­же­нер-ме­ханік за освітою, ви­най­шов і скон­стру­ю­вав при­стрій — “кру­тил­ку” для варін­ня ми­ла. за сло­ва­ми по­друж­жя, “спра­ва спра­ц­ю­ва­ла на ін­туї­ції і везін­ні”.

Ду­же швид­ко прий­шло ро­зу­мін­ня необ­хід­но­сті ви­ко­ри­стан­ня на­ту­раль­них ін­гредієн­тів й адап­та­ції ста­ро­вин­них ре­цеп­тів під су­час­ну си­ро­ви­ну (на­при­клад, жи­ри тва­рин­но­го по­ход­жен­ня за­мі­ни­ли рос­лин­ни­ми). “Ми та­кож зро­зу­мі­ли, що ап­теч­ний сег­мент для нас є най­більш прий­нят­ним”, — роз­по­ві­дає іри­на та­ра­се­вич. Од­нією з перших в ліній­ці про­дук­ції “Ре­мос” з’яви­ла­ся серія “ап­те­карсь­ке ми­ло” — сір­чане, кам­форне, діг­тярне ми­ло, ми­ло “з трьох трав” і “Лікарсь­кий збір”. Це ми­ло про­да­ва­ло­ся під тор­го­вою мар­кою “Яка” (“якісне”, “ко­ри­сне”, “аро­ма­те­ра­пев­тичне”). зго­дом до сі­мей­ної спра­ви при­єд­на­ли­ся син та­рас (обій­няв по­са­ду ко­мер­цій­но­го ди­рек­то­ра) і невіст­ка Ган­на (мар­ке­то­лог). у кож­но­го з членів ро­ди­ни сьо­год­ні своя зо­на від­по­ві­даль­но­сті в спіль­но­му біз­несі — в цьо­му і криєть­ся се­крет успіш­но­сті ком­панії. стар­то­вий ка­пітал ми­ло­вар­ної спра­ви склав близь­ко 5 тис.грн., які пі­шли на при­дбан­ня си­ро­ви­ни. При цьо­му при­бу­ток від па­ра­лель­но­го біз­не­су, а та­кож ви­руч­ка від про­да­жу ми­ла по­стій­но вкла­да­ли­ся в роз­ви­ток брен­да “Яка”. тіль­ки на третій рік ро­бо­ти ми­ло­вар­на ком­панія вий­ш­ла на са­мо­окуп­ність.

Май­дан­чик і збут

спо­чат­ку та­ра­се­ви­чі про­да­ва­ли ми­ло в київсь­кій ап­те­ці-му­зеї. там пра­ц­ю­ва­ли їх­ні друзі, які на­да­ли ми­ло­ва­рам “пер­шу по­лич­ку”. неза­ба­ром з га­ра­жа ми­ло­вар­ний “цех” пе­реї­хав в неве­ли­ке орен­до­ване при­мі­щен­ня пло­щею 40 кв.м на те­ри­торії тієї ж ап­те­ки-му­зею, де проіс­ну­вав біль­ше чо­ти­рьох ро­ків.

“то­ді ми ро­би­ли 100 шмат­ків ми­ла на день і па­ра­лель­но здійс­ню­ва­ли вихід у ін­ші ап­теч­ні ме­ре­жі”, — зга­дує іри­на та­ра­се­вич і за­зна­чає, що за­раз під­при­єм­ство що­мі­ся­ця ви­пус­кає в се­ред­ньо­му 80-90 тис. оди­ни­ць про­дук­ції. на­разі ліній­ка про­дук­ції ком­панії вклю­чає та­кож рід­кі кос­ме­тич­ні за­со­би для ті­ла (гелі, ми­ло, шам­пуні, кон­ди­ціо­не­ри, мас­ки) та об­лич­чя (кре­ми, скра­би, тоніки, мо­лоч­ко, пін­ки і флюї­ди), а та­кож за­со­би для до­гля­ду за ру­ка­ми і но­га­ми. “Ре­мос” ви­пус­кає 164 най­ме­ну­ван­ня про­дук­ції. у 2010 р. ком­панія пе­ре­нес­ла ви­роб­ниц­тво на но­вий май­дан­чик. та­ра­се­ви­чі при­дба­ли в київсь­кій об­ласті по­ки­ну­ту ді­лян­ку з на­пі­взруй­но­ва­ним при­мі­щен­ням, по­сту­по­во йо­го від­но­ви­ли, а та­кож по­бу­ду­ва­ли но­ві ко­тель­ню й офіс­ні будів­лі. вар­тість по­куп­ки влас­ни­ки не роз­го­ло­шу­ють, про­те за­зна­ча­ють, що на ру­ках у них бу­ло ли­ше 10% необ­хід­ної су­ми (ре­шту від­да­ва­ли пів­то­ра ро­ку). ін­ве­сти­ції в ін­фра­струк­ту­ру, онов­лен­ня по­туж­но­стей і об­ла­шту­ван­ня те­ри­торії скла­ли близь­ко 15 млн грн. Од­нак будів­ниц­тво на пром­май­дан­чи­ку “Ре­мос” не за­кін­чуєть­ся. “Ми по­стій­но вкла­дає­мо в роз­ши­рен­ня, реін­ве­сту­ю­чи наш при­бу­ток”, — го­во­рить пані та­ра­се­вич. за­раз на кос­ме­тич­но­му ви­роб­ниц­тві зай­няті близь­ко 50 штат­них спів­робіт­ни­ків. Що сто­суєть­ся ви­хо­ду в ін­ші ап­теч­ні ме­ре­жі, то на по­чат­ку ро­бо­ти “Ре­мо­су” кон­ку­рен­ції на рин­ку не бу­ло, пла­та за вхід на по­ли­цю бу­ла від­сут­ня, то­му зай­ти в ап­теч­ні ме­ре­жі з унікаль­ним про­дук­том не скла­ло ве­ли­ких труд­но­щів. тим біль­ше що ми­ло “Яка” по­зи­ціо­ну­ва­ло­ся у ви­со­ко­му ці­но­во­му сег­мен­ті. на­при­клад, в 2005 р. та­ра­се­ви­чі за­про­по­ну­ва­ли своє діг­тярне ми­ло одесь­кій ме­ре­жі ап­тек ім.гаєвсь­ко­го по 12 грн. за 1 шт., то­ді як ана­ло­гічне ми­ло “невсь­кої кос­ме­ти­ки” про­да­ва­ло­ся там по 1 грн. “Го­во­ри­ли, що по­ку­пе­ць про­сто не го­то­вий стіль­ки пла­ти­ти за шма­ток ми­ла, — зга­дує пані та­ра­се­вич. — але вже за мі­ся­ць спо­жи­ва­чі по­ба­чи­ли, що на­ша про­дук­ція дійс­но “пра­ц­ює”, на від­мі­ну від про­дук­ції кон­ку­рен­тів. се­крет в то­му, що бу­дья­кий кос­ме­тич­ний за­сіб має мі­сти­ти те­ра­пев­тич­ну до­зу ак­тив­ної ре­чо­ви­ни, і тіль­ки в цьо­му ви­пад­ку во­но бу­де ефек­тив­но “пра­ц­ю­ва­ти”. Як­що до­за мі­зер­на, ак­тив­на ре­чо­ви­на фі­зич­но при­сут­ня, але “не пра­ц­ює”. в та­ко­му ви­пад­ку це скорі­ше мар­ке­тин­го­вий хід, але не на­ту­раль­на кос­ме­ти­ка”. та­ка ці­на на про­дук­цію “Ре­мос” по­яс­нюєть­ся до­рож­не­чею си­ро­ви­ни. “від яко­сті ком­по­нен­тів за­ле­жить і якість кін­це­вої про­дук­ції, — під­креслює іри­на та­ра­се­вич. — еко­но­ми­ти мож­на на всьо­му, тіль­ки не на то­му, що все­ре­дині”. Ле­во­ва част­ка всіх ін­гредієн­тів по­став­ляєть­ся з-за кор­до­ну, в україні май­же ні­чо­го не ви­роб­ляєть­ся. ім­порт­на

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.