“Ми про­хо­ди­ли ра­зом з га­луз­зю і роз­ви­ток, і Тех­ніч­ні ре­во­лю­ції”

Business (Ukraine) - - .проект 100 Перших -

В українсь­кій мо­лоч­ній га­лузі пріз­ви­ще ча­га­ровсь­кий ві­до­ме дав­но. за сло­ва­ми Ва­ди­ма ча­га­ровсь­ко­го, який за свою кар’єру ке­ру­вав чо­тир­ма мо­лоч­ни­ми під­при­єм­ства­ми, в йо­го ро­ду вже чет­вер­те по­колін­ня пра­ц­ює в мо­лоч­ній га­лузі. очо­лю­ю­чи со­юз мо­лоч­них під­при­ємств украї­ни, пан ча­га­ровсь­кий кри­тич­но ста­вить­ся до по­точ­но­го ста­ну українсь­кої мо­лоч­ної га­лузі та пла­нує ре­алі­зу­ва­ти но­ві мо­лоч­ні про­ек­ти. Він пе­ре­ко­на­ний, що мож­на бу­ти по-справж­ньо­му успіш­ним, як­що не зра­джу­ва­ти свої жит­тєві прин­ци­пи

— Ви вже по­над 20 ро­ків в мо­лоч­но­му біз­несі. Що зумо­ви­ло ро­бо­ту в цій га­лузі?

— Мій бать­ко був ди­рек­то­ром мо­лоч­но­го за­во­ду, і що та­ке мо­лочне ви­роб­ниц­тво, я ба­чив з ди­тин­ства. Ми з бра­том-близ­ню­ком на­віть не оби­ра­ли спе­ціаль­ність, бать­ки зда­ли на­ші до­ку­мен­ти в Одесь­кий тех­но­ло­гіч­ний ін­сти­тут хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті ім.ло­мо­но­со­ва на фа­куль­тет “Тех­но­ло­гія мо­ло­ка і мо­лоч­них про­дук­тів”, і ми жод­но­го ра­зу не пош­ко­ду­ва­ли про це. Вже чет­вер­те по­колін­ня в на­шо­му ро­ду пра­ц­ює в мо­лоч­ній про­ми­сло­во­сті. Ми про­хо­ди­ли ра­зом з га­луз­зю і роз­ви­ток, і тех­ніч­ні ре­во­лю­ції.

— На ви­роб­ниц­тво по­тра­пи­ли од­ра­зу піс­ля ін­сти­ту­ту?

— Так, хо­ча роз­поділ піс­ля ін­сти­ту­ту доз­во­ляв пра­ц­ю­ва­ти го­лов­ним ін­же­не­ром. Мій бать­ко в той час (в 1980-і ро­ки) очо­лю­вав мо­лоч­ний за­вод, і я по­чав пра­ц­ю­ва­ти по­міч­ни­ком май­ст­ра у ньо­го на за­воді. І за пів­то­ра ро­ки я прой­шов шлях від по­міч­ни­ка май­ст­ра до стар­шо­го ін­же­не­ра, а брат у цей час нав­чав­ся в ас­піран­турі Все­со­юз­но­го на­у­ко­во­до­слід­но­го ін­сти­ту­ту мо­лоч­ної про­ми­сло­во­сті в Москві.

По­пра­ц­ю­вав­ши на ви­роб­ниц­тві, я за­кін­чив ас­піран­ту­ру, пра­ц­ю­вав аси­стен­том, стар­шим на­у­ко­вим спів­робіт­ни­ком, до­цен­том Одесь­ко­го тех­но­ло­гіч­но­го ін­сти­ту­ту хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті ім.ло­мо­но­со­ва. Брат за­хи­стив док­торсь­ку ди­сер­та­цію і став за­ві­ду­ва­чем ка­фед­ри. Але рек­тор ін­сти­ту­ту не хо­тів, щоб бра­ти пра­ц­ю­ва­ли на од­ній ка­фед­рі, оскіль­ки це, на йо­го дум­ку, мог­ло при­зве­сти до зло­в­жи­вань служ­бо­вим ста­но­ви­щем, і за­про­по­ну­вав мені пе­рей­ти на ін­шу ка­фед­ру. Але я цьо­го не прий­няв. Щоб не ство­рю­ва­ти кон­флікт­них си­ту­а­цій, ми на сі­мей­ній ра­ді ви­рі­ши­ли, що я маю піти з ін­сти­ту­ту і пра­ц­ю­ва­ти в мо­лоч­ній га­лузі.

— На яко­му під­при­єм­стві?

— По­ча­ток 1990-х ро­ків — пе­ріод ство­рен­ня спіль­них під­при­ємств. І ми з ком­панією Parmalat ство­ри­ли в Одесі пер­ше спільне українсь­коіталійсь­ке мо­лочне під­при­єм­ство “Одіта­лат”, яке ви­пус­ка­ло мо­ло­ко три­ва­ло­го збері­ган­ня під тор­го­вою мар­кою Parmalat. Але оскіль­ки під­при­єм­ство очо­лю­ва­ла лю­ди­на, яка та­кож ке­ру­ва­ла Одесь­ким об’єд­нан­ням мо­лоч­ної про­ми­сло­во­сті, ви­ник кон­флікт рин­ко­во­го і ра­дянсь­ко­го під­ходів до ор­гані­за­ції біз­не­су. До­ля під­при­єм­ства бу­ла визна­че­на, і за­ли­ша­ти­ся там бу­ло без­пер­спек­тив­но. Я по­дав до­ку­мен­ти на кон­курс з обран­ня ди­рек­то­ра Балтсь­ко­го мо­лоч­но­кон­серв­но­го ком­бі­на­ту дитя­чо­го хар­чу­ван­ня, і в 1997 р. ко­лек­тив обрав мене ди­рек­то­ром.

— Який етап у ва­шій кар’єрі був най­ці­каві­шим і най­успіш­ні­шим?

— Усі про­ек­ти в моє­му жит­ті успіш­ні, але особ­ли­во мо­жу виді­ли­ти два — “Га­лак­тон” і Бі­ло­цер­ківсь­кий мо­лоч­ний ком­бі­нат.

— А ро­бо­та на Балтсь­ко­му мо­лоч­но­кон­серв­но­му ком­бі­наті?

— Я прий­шов на це під­при­єм­ство вже в умо­вах рин­ку і на­ма­гав­ся по­ста­ви­ти йо­го ро­бо­ту на еко­но­міч­ні рей­ки. Бу­ло оче­вид­но, що як­що за­вод прий­має на пе­ре­роб­ку 60 т Ва­дим Ча­га­ровсь­кий, го­ло­ва ра­ди ди­рек­торів Со­ю­зу мо­лоч­них під­при­ємств Украї­ни

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.