“Гро­ші мож­на знай­ти, це несклад­но. Го­ловне — міз­ки, тех­но­ло­гії”

Business (Ukraine) - - I100iперших .проектi -

Ва­лерій Пе­чаєв — не но­ва лю­ди­на у фар­ма­цев­тич­ній га­лузі. На по­чат­ку 1990-х ро­ків він очо­лю­вав при­ва­ти­за­цію українсь­ких фарм­під­при­ємств. Тоді ж за­сну­вав свій при­ват­ний біз­нес, зо­се­ре­див­шись на ви­роб­ниц­тві та ре­алі­за­ції ліків. Зас­нов­ник групи ком­паній “Лек­хім” впев­не­ний, що най­міц­ні­ший біз­нес — сі­мей­ний. То­му спад­коєм­ність — один із прин­ци­пів ста­нов­лен­ня та роз­вит­ку цієї фар­ма­цев­тич­ної ком­панії

— Як ви­ник­ла ідея ва­шо­го біз­не­су, як про­хо­ди­ло йо­го ста­нов­лен­ня?

— у 1987-1992 рр. я очо­лю­вав держ­під­при­єм­ство “укр­мед­біо­пром”. Мені під­по­ряд­ко­ву­ва­лось ве­ли­ке гос­по­дар­ство — 68 за­водів, три ін­сти­ту­ти, 12 рад­гос­пів. а ідея при­ват­но­го біз­не­су на­ро­ди­ла­ся ду­же про­сто. як пра­ців­ни­ка Цк ком­пар­тії украї­ни, мене ви­кли­кав пер­ший сек­ре­тар Цк кпу стані­слав Гу­рен­ко і по­ста­вив пар­тійне за­в­дан­ня — про­ве­сти при­ва­ти­за­цію га­лузі: за­во­ди — робіт­ни­кам, зем­лю — се­ля­нам. слід за­зна­чи­ти, що фар­ма­цев­тич­на про­ми­сло­вість пер­шою в україні прак­тич­но по­вністю пе­рей­ш­ла у при­ват­ну влас­ність: з 68 під­при­ємств 61 ста­ло влас­ністю ко­лек­тивів. при­чо­му в нас бу­ла своєрід­на при­ва­ти­за­ція. як та­кі ак­ції не ви­пус­ка­ли­ся. Май­но за­водів пе­ре­да­ва­ло­ся за­во­дам, які ви­ку­по­ву­ва­ли йо­го у дер­жа­ви за ра­ху­нок влас­но­го при­бут­ку. як го­ло­ва дп “укр­мед­біо­пром”, я го­ту­вав під­при­єм­ства до при­ва­ти­за­ції і ро­зу­мів, що га­лузь пе­ре­хо­дить в при­ват­ні ру­ки, то­му тре­ба по­чи­на­ти влас­ну спра­ву. в жо­втні 1992 р. я пе­рей­шов у при­ват­ний біз­нес (у мене не бу­ло ак­цій під­при­ємств, що при­ва­ти­зу­ють­ся) і ство­рив ком­панію “Лек­хім”, яка, як і ба­га­то ін­ших в ті ча­си, зай­ма­ла­ся тор­гів­лею.

— Що про­да­ва­ли?

— до 1992 р. я за­кін­чив ака­де­мію зов­ніш­ньої тор­гів­лі в Москві. на­ша фір­ма “Лек­хім” про­да­ва­ла суб­стан­ції для ви­роб­ництва ліків, хі­міч­ні пре­па­ра­ти і ме­та­ли. Це бу­ли ча­си, ко­ли по­ло­ви­на краї­ни ще не зна­ла, що та­ке тор­го­вель­ні кон­трак­ти... з пер­шо­го дня сво­го іс­ну­ван­ня ком­панія бу­ла ін­но­ва­цій­ною. Ми пер­ши­ми в неза­леж­ній україні по­ча­ли ро­би­ти ге­не­ри­ки — пер­ші 40 пре­па­ратів українсь­ко­го ви­роб­ництва ви­пу­сти­ли са­ме ми. на той час у нас ще не бу­ло влас­них по­туж­но­стей, але бу­ли знан­ня. то­му ми роз­мі­щу­ва­ли за­мо­в­лен­ня на ін­ших українсь­ких за­во­дах, на­да­ю­чи свою си­ро­ви­ну і тех­но­ло­гії. Ці пре­па­ра­ти бу­ли на­ба­га­то де­шев­ши­ми за ім­порт­ні ана­ло­ги та до­ступ­ні­ши­ми для віт­чиз­ня­них спо­жи­ва­чів.

— Яки­ми бу­ли пер­ші обо­ро­ти ком­панії?

— на­ро­стив­ши ка­пітал, ми з парт­не­ра­ми Ле­сею радь­кі­ною, ва­лен­ти­ною Ма­зу­рик, Лю­бов’ю Лазь­ко і моєю дру­жи­ною світ­ла­ною по­ча­ли вкла­да­ти йо­го у ви­роб­ниц­тво. пер­ші $700 тис. вкла­ли у но­во­ство­рене під­при­єм­ство “Лек­хім-хар­ків”. ку­пи­ли до­ро­гу лінію для ви­роб­ництва су­по­зи­торіїв вар­тістю $0,5 млн. по­сту­по­во необ­хід­ність в спе­ціалі­зо­ваній тор­гів­лі ін­ши­ми то­ва­ра­ми зій­ш­ла нані­ве­ць. Ми зо­се­ре­ди­ли­ся на фар­ма­цев­ти­ці та про­до­в­жи­ли роз­ши­рю­ва­ти власне ви­роб­ниц­тво лікарсь­ких за­собів. за­раз хар­ківсь­кий за­вод спе­ціалі­зуєть­ся на ви­роб­ниц­тві ін’єк­цій­них пре­па­ратів (по­туж­ність — близь­ко 140 млн ам­пул на рік), су­по­зи­торіїв і ліків твер­дих форм. у 2000 р. при­дба­ли май­дан­чик і по­бу­ду­ва­ли дру­гий за­вод в умані, де за­раз ви­пус­ка­ють­ся таб­лет­ки, кап­су­ли, гра­ну­льо­вані пре­па­ра­ти — за­га­лом близь­ко 100 най­ме­ну­вань. тут ми пер­ши­ми освої­ли ви­роб­ниц­тво пе­ле­то­ва­них пре­па­ратів. оби­д­ва під­при­єм­ства під­твер­ди­ли від­по­від­ність ви­мо­гам на­леж­ної ви­роб­ни­чої прак­ти­ки (Good Manufacturing Practice; GMP). умансь­кий за­вод “тех­но­лог” от­ри­мав сер­ти­фі­кат GMP, хар­ківсь­кий — от­ри­має в бе­рез­ні-квіт­ні по­точ­но­го ро­ку. до речі, нещо­дав­но ми по­ча­ли реєстра­цію своїх пре­па­ратів у все­світ­ній ор­гані­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я. на­разі “Лек­хім” вхо­дить до топ-10 про­від­них ви­роб­ни­ків ліків в україні. по­стій­но роз­ши­рює­мо­ся, бу­дує­мо­ся, мо­дер­ні­зує­мо­ся.

— Скіль­ки ін­ве­стує­те в роз­ви­ток? — на рік ін­ве­стує­мо в се­ред­ньо­му $8-10 млн. зо­кре­ма, в Хар­ко­ві ли­ше в груд­ні ми­ну­ло­го ро­ку за­пу­сти­ли но­ву лінію з ви­роб­ництва по­рош­ків у са­ше. а в бе­рез­ні пла­нує­мо роз­по­ча­ти ви­роб­ниц­тво во­ди Enjoy в скля­них пляш­ках. в умані, та­кож у бе­рез­ні, має­мо на­мір вве­сти в екс­плу­а­та­цію про­ми­сло­ве ви­роб­ниц­тво твер­дих лікарсь­ких форм та роз­чинів пло­щею 4,5 тис.кв.м.

— Чо­му ви­рі­ши­ли ви­роб­ля­ти во­ду? — під Хар­ко­вом є унікальне ро­до­ви­ще во­ди се­но­мансь­ко­го пе­ріо­ду (він три­вав з 93,9 млн ро­ків до 100,5 млн ро­ків до н.е. — ред.). для влас­них ви­роб­ни­чих по­треб ми про­бу­ри­ли сверд­ло­ви­ну гли­би­ною 750 м. я вже ду­мав, наф­ту знай­де­мо... з ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цю во­ду у ви­роб­ниц­тві ін’єк­цій­них пре­па­ратів. і за­в­дя­ки цьо­му дже­ре­лу змог­ли вдвічі ско­ро­ти­ти кіль­кість ре­а­ген­тів для під­го­тов­ки ін’єк­цій­ної во­ди. вра­хо­ву­ю­чи, що мож­ли­во­сті сверд­ло­ви­ни біль­ші, ніж по­тре­би на­шо­го ви­роб­ництва, ми ви­рі­ши­ли во­ду роз­ли­ва­ти. ад­же якість її ду­же ви­со­ка. окрім ре­алі­за­ції на внут­ріш­ньо­му рин­ку пла­нує­мо екс­пор­ту­ва­ти во­ду до азер­бай­джа­ну, са­удівсь­кої аравії, ка­та­ру та ін­ших країн.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.