“Українсь­кий дім” в да­во­сі — ство­рен­ня но­во­го кон­тек­сту для сприй­нят­тя Украї­ни”

Business (Ukraine) - - Wef -

про те, як по­чи­нав­ся про­ект “Українсь­ко­го до­му” в Да­во­сі, роз­по­ві­дає член ор­гані­за­цій­но­го ко­мі­те­ту Ма­ри­на ви­ше­го­родсь­ких, стар­ший рад­ник ра­ди ди­рек­торів Ciklum Holdings

— Як по­ча­ла­ся історія “Українсь­ко­го до­му” в Да­во­сі для вас, ад­же ви бу­ли за­лу­чені в неї з са­мо­го по­чат­ку? — Мені ду­же по­ща­сти­ло в жит­ті — остан­ні 12 ро­ків я йш­ла за лю­ди­ною-візіо­не­ром. Це Тор­бен Май­га­ард, зас­нов­ник Ciklum, який нав­чив мене ду­ма­ти не про негай­ну прак­тич­ну ви­го­ду, а про те, що при­не­се ко­ристь стра­те­гіч­но — лю­дям, ком­панії, ін­ду­стрії, країні. са­ме то­му Тор­бен ін­ве­сту­вав в кіль­ка українсь­ких стар­та­пів, са­ме то­му Ciklum є чле­ном UVCA з 2015 р. з тієї ж при­чи­ни Ciklum бу­ла єди­ною It-ком­панією, що під­т­ри­ма­ла Ukraine Davos Nights в 2017 р. і ста­ла зо­ло­тим спон­со­ром Ukraine House Davos у 2018 р.

По­тра­пив­ши в Да­вос ми­ну­ло­го ро­ку, я зро­зу­мі­ла суть ідеї Ан­дрія Ко­ло­дю­ка (го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди UVCA. — Ред.) — ство­ри­ти но­вий кон­текст сприй­нят­тя Украї­ни (не “вій­на і ко­руп­ція”, а ”кре­а­тив­ність, ін­но­ва­ції, мож­ли­во­сті”) і зро­би­ти це не в се­бе вдо­ма, а на світо­во­му еко­но­міч­но­му фо­ру­мі в Да­во­сі — на плат­фор­мі, де зби­ра­ють­ся топ-ін­ве­сто­ри і біз­нес-лі­де­ри з усьо­го світу, в са­мо­му цен­трі фор­му­ван­ня світо­вої ад­жен­ди. Оче­вид­ним для мене був факт, що ви­рі­ши­ти та­ке за­в­дан­ня мож­ли­во, але зро­би­ти це мож­на, ли­ше пред­ста­вив­ши об’єд­на­ну кар­ти­ну, де ко­жен окре­мий еле­мент під­т­ри­мує і під­си­лює ін­ші, до­да­ю­чи гли­би­ни і ціліс­но­сті сприй­нят­тю за­галь­ної історії. Мене ду­же на­дих­ну­ла ця за­да­ча ін­те­гра­ції, то­му я з ра­дістю прий­ня­ла за­про­шен­ня увій­ти в ор­гані­за­цій­ний ко­мі­тет.

— Чи лег­ко бу­ло знай­ти під­т­рим­ку ін­ших ком­паній? — Ро­би­ти щось впер­ше або бу­ти ча­сти­ною то­го, що ство­рюєть­ся впер­ше, за­вжди нелег­ко. Особ­ли­во як­що це ро­бить­ся пуб­ліч­но та ще й на між­на­род­ній арені. Особ­ли­во як­що ти ніко­ли рані­ше не був на цьо­му май­дан­чи­ку і по­ви­нен до­віри­ти ре­пу­та­цію сво­го брен­ду “ор­гані­за­цій­но­му ко­мі­те­ту” та йо­го мож­ли­во­сті вті­ли­ти бла­гу ідею в жит­тя. Особ­ли­во як­що ти ро­зу­мієш, що нія­кої негай­ної прак­тич­ної ви­го­ди ти не от­ри­маєш, а твоя участь — це ли­ше ін­ве­сти­ція в по­си­лен­ня брен­ду краї­ни, на­віть не твоєї ком­панії. То­му мені бу­ли зро­зу­мілі сум­ніви ба­гатьох ко­лег. Але оскіль­ки на­ша га­лузь, не див­ля­чись на свою мо­лодість, є вже до­сить зрі­лою — і не тіль­ки в сен­сі ре­зуль­та­ту, який ми здат­ні ге­не­ру­ва­ти ($3,6 млрд річ­ної екс­порт­ної ви­руч­ки, 32% зрос­тан­ня з 2015 р.), а й за рів­нем до­віри і кон­струк­тив­ної вза­є­модії між клю­чо­ви­ми грав­ця­ми, мені вда­ло­ся знай­ти ком­панії, які ви­сту­пи­ли в цьо­му ро­ці під єди­ним брен­дом Асо­ціа­ціі “IT Украї­ни”, яка ста­ла сріб­ним спон­со­ром Ukraine House Davos. Я ду­же вдяч­на своїм ко­ле­гам з ком­паній Softserve, Epam, Eleks, Innovecs, Intellias, N-IX, PWC за до­ві­ру і під­т­рим­ку та ду­же пи­ша­ю­ся, що са­ме на­ша ін­ду­стрія ще раз про­де­мон­стру­ва­ла свою зрілість і зна­чен­ня для краї­ни, під­т­ри­мав­ши цю істо­рич­ну іні­ціа­ти­ву.

— У чо­му клю­чо­ві цін­но­сті за­хо­ду?

— Є зов­ніш­ня і внут­ріш­ня цін­ність. зов­ніш­ня — це той ефект, яко­го пред­став­ни­ки українсь­ко­го біз­не­су до­сяг­ли, ко­ли са­мо­ор­гані­зу­ва­ли­ся і ство­ри­ли Ukraine House Davos. Це вже от­ри­ма­ло визнан­ня як від світо­вої спіль­но­ти, так і від Пре­зи­ден­та Украї­ни. Це хо­ро­ший крок до змі­ни сприй­нят­тя на­шої краї­ни, чо­го ми і на­ма­га­ли­ся до­сяг­ти.

Що сто­суєть­ся внут­ріш­ньої цін­но­сті, це три ос­нов­них мо­мен­ти: 1) біль­ше пів­то­ра десятка ком­паній, недер­жав­них ор­гані­за­цій та фон­дів по­ста­ви­ли зна­чен­ня брен­ду краї­ни ви­ще влас­них прак­тич­них ін­те­ресів і ви­гра­ли від цьо­го; 2) екс­порт­но­орієн­то­вані It-ком­панії, незва­жа­ю­чи на кон­ку­рен­цію, об’єд­на­ли зу­сил­ля і ство­ри­ли плат­фор­му для пре­зен­та­ції кре­а­тив­но­го, ін­но­ва­цій­но­го та ін­ве­сти­цій­но­го по­тен­ціа­лу Украї­ни; 3) до­свід визнан­ня важ­ли­во­сті всіх еле­мен­тів на­шої ін­но­ва­цій­ної еко­си­сте­ми: на­ші ін­ве­сти­цій­ні фон­ди, сервіс­ні It-ком­панії — як backbone It-еко­си­сте­ми, стар­та­пи і про­дук­то­ві ком­панії, ін­но­ва­цій­ні пар­ки, agritech і civictech, що ак­тив­но роз­ви­ва­ють­ся, екс­пер­ти­за в cryptocurrencies та blockchain — тіль­ки все це ра­зом, в поєд­нан­ні з кре­а­тив­ністю, ми­стец­твом і ду­шев­ністю доз­во­ли­ло нам роз­по­ві­сти “силь­ну” історію. Я ду­же споді­ва­ю­ся, що цей спіль­ний до­свід вза­є­модії ми змо­же­мо пе­ре­не­сти зі стін “Українсь­ко­го до­му” в по­всяк­денне жит­тя.

Ма­ри­на ви­ше­го­родсь­ких (по цен­тру) та учас­ни­ки па­нелі Data Science: Ensuring Human Power Over Data — Фед­ра Хру­сос, The Libra Group, Борис пра­ц­юк, Ciklum Holdings, олексій скрип­ник, на­род­ний де­пу­тат Украї­ни, алекс Фрід­лянд, Фонд со­ро­са

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.