“на­ші го­сті ре­а­гу­ва­ли так: “Щось від­бу­ваєть­ся в Україні, і нам це ці­ка­во”

Business (Ukraine) - - Wе Кономіка -

Ми дав­но хо­ті­ли по­спіл­ку­ва­тись із пані оле­ною ко­шар­ною. во­на є зас­нов­ни­ком та го­лов­ним ви­ко­нав­чим ди­рек­то­ром ком­панії Horizon Capital, а та­кож ви­ко­нав­чим ві­це-пре­зи­ден­том фон­ду WNISEF. крім то­го, во­на член На­гля­до­вої ра­ди Українсь­кої асо­ціа­ції вен­чур­но­го ка­піта­лу та пря­мих ін­ве­сти­цій (UVCA), член ра­ди ди­рек­торів аме­ри­кансь­кої тор­го­вель­ної па­ла­ти (АСС), а та­кож член ра­ди ди­рек­торів та ві­це-пре­зи­дент Світо­во­го кон­гре­су україн­ців. ця роз­мо­ва ста­ла мож­ли­вою за­в­дя­ки зустрічі в “Українсь­ко­му до­мі” в Да­во­сі, оскіль­ки пані оле­на бу­ла од­ним із йо­го співор­гані­за­торів

— “Українсь­кий дім” у Да­во­сі став фе­но­ме­ном, історією успі­ху. Як вам це вда­ло­ся?

— Я хо­чу, щоб усі зна­ли, — це не Оле­на Ко­шар­на зро­би­ла “Українсь­кий дім” у Да­во­сі. Це се­ме­ро лю­дей і на­ші парт­не­ри Western NIS Enterprise Fund, фонд Вік­то­ра Пін­чу­ка та ор­гані­за­тор UVCA, які пра­ц­ю­ва­ли пліч-о-пліч. Окрім мене мо­ва йде про Яро­сла­ву Джон­сон, Алек­су Чо­півсь­ку, Ан­дрія Ко­ло­дю­ка, Оль­гу Афа­на­сь­єву, світ­ла­ну Гри­цен­ко та Ма­ри­ну Ви­ше­го­родсь­ких. Це для мене ду­же важ­ли­во. Крім то­го, ми об’єд­на­ли різ­ні га­лузі, об’єд­на­ли україн­ців і діас­по­ру, об’єд­на­ли про­сто ко­ло­саль­ну кіль­кість лю­дей: во­лон­терів, гро­мадсь­кість, ду­же ба­га­то пред­став­ни­ків біз­не­су.

— Це бу­ла ко­манд­на ро­бо­та та при­ват­на іні­ціа­ти­ва?

— Ав­жеж. Чо­му я весь час го­во­рю про співор­гані­за­торів? Ми ма­ли ідею, ми зі­бра­ли неве­ли­кі ко­шти, але зро­би­ли це влас­ни­ми си­ла­ми. Я га­даю, що всі во­ни дійс­но ге­рої. Ми ро­зу­мі­ли, що не мо­же­мо зро­би­ти та­кий “Українсь­кий дім”, за який бу­ло б со­ром­но пе­ред Украї­ною. Всі ми ма­ли чіт­ке від­чут­тя, що це ви­клик світо­во­го рів­ня. Це як би якийсь хор, що зібрав­ся ра­зом впер­ше, ви­рі­шив, що бу­де ви­сту­па­ти на сцені Мет­ро­полі­тен-опе­ра в нью-йор­ку, при то­му що йо­го учас­ни­ки ніко­ли ра­зом не спі­ва­ли. Але ми не мог­ли про­гра­ти.

Я на­віть не мо­жу ска­за­ти, скіль­ки го­дин усі співор­гані­за­то­ри вкла­ли в цей про­ект. І ми це ро­би­ли не за гро­ші — ніх­то нам не пла­тив. Ми про­сто три ра­зи на ти­ждень зустрі­ча­ли­ся і за три-чо­ти­ри го­ди­ни ви­рі­шу­ва­ли всі про­бле­ми. Дійс­но, важ­ко ство­ри­ти подію на та­ко­му ви­со­ко­му рів­ні, ко­ли є на­стіль­ки на­пру­же­ний гра­фік: всьо­го п’ять днів і ве­ли­кі склад­но­щі з ло­гі­сти­кою. Це був Оле­на Ко­шар­на, зас­нов­ник та го­лов­ний ви­ко­нав­чий ди­рек­тор ком­панії Horizon Capital ду­же склад­ний про­цес — фак­тич­но три мі­ся­ці кри­зо­во­го ме­недж­мен­ту.

— Ко­ман­да “Українсь­ко­го до­му” біль­ше пред­ста­ви­ла Украї­ну че­рез ін­но­ва­цій­ні Іт-рі­шен­ня. На які сек­то­ри ін­ве­сто­ри звер­та­ють біль­шу ува­гу? Чи ви­прав­да­ли­ся ва­ші очіку­ван­ня?

— Пе­редусім ми хо­ті­ли, щоб світ чув го­лос но­во­го по­колін­ня. А но­ве по­колін­ня — це ІТ, це но­віт­ні тех­но­ло­гії. Ми та­кож ро­зу­міє­мо, що українсь­кі ком­панії, українсь­кі “ай­тіш­ни­ки”, мо­жуть ство­рю­ва­ти рі­шен­ня, які по­тріб­ні світо­ві. Це бу­ла на­ша ос­но­ва — їх го­лос. Ми ро­зу­мі­ли, що ця те­ма­ти­ка при­ва­блює го­стей Да­во­су, і це те, про що во­ни, імо­вір­но, не зна­ють. Во­ни ма­ли по­ба­чи­ти об­лич­чя Украї­ни з цьо­го бо­ку. Це як “га­чок”, щоб їх при­тяг­ну­ти і при­вер­ну­ти ува­гу до всьо­го, що ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти. Ми го­во­ри­ли не ли­ше про ІТ, блок­чейн та крип­то­ва­лю­ти. Бу­ли про­ве­дені різ­но­маніт­ні па­нелі: про аг­ро­сек­тор, про енер­ге­ти­ку. Та­кож ми за­про­си­ли пре­зи­ден­та ЄБРР се­ра су­му Ча­кра­бар­ті та Пре­зи­ден­та Украї­ни Пет­ра По­ро­шен­ка. Во­ни го­во­ри­ли про різ­ні ін­ве­сти­цій­ні про­ек­ти — від ін­фра­струк­ту­ри до аг­ро- та ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, фак­тич­но про все, чим ми мо­же­мо за­ці­ка­ви­ти ін­ве­сторів. Тоб­то ми охо­пи­ли всі га­лузі, але на­шим “гач­ком” бу­ли ін­фор­ма­цій­ні тех­но­ло­гії, оскіль­ки для всьо­го світу це ду­же га­ря­ча та важ­ли­ва тема.

— Йш­ло­ся про ті сек­то­ри, ку­ди вар­то ін­ве­сту­ва­ти?

— Так, про­те для Украї­ни це не ли­ше пи­тан­ня за­лу­чен­ня ін­ве­сти­цій. Іт-га­лузь — це на­ше май­бут­нє. Чо­му? То­му що це збері­гає ін­телі­ген­цію в Україні. Ко­ли на­ші Іт-ком­панії та їх зас­нов­ни­ки, а це дійс­но ду­же кре­а­тив­ні та ін­телі­гент­ні

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.