“ін­ве­сто­ри го­то­ві до спів­пра­ці з на­ми”

Business (Ukraine) - - Wе Кономіка - Ва­лен­ти­на Дуд­ко

— Як ви мог­ли б оха­рак­те­ри­зу­ва­ти ниніш­ній ін­ве­сти­цій­ний клі­мат в Україні?

— за­раз са­ме час ін­ве­сту­ва­ти в Украї­ну. Діяль­ність на­шої Асо­ціа­ції біль­ше ске­ро­ва­на на спів­пра­цю з вен­чур­ни­ми фон­да­ми, але та­кож ми спіл­кує­мо­ся з ін­но­ва­цій­ни­ми ком­панія­ми, стар­та­па­ми. Оскіль­ки за­раз май­же кож­на ком­панія має тех­но­ло­гіч­ну скла­до­ву, для нас важ­ли­ва ком­плекс­на під­т­рим­ка ін­но­ва­цій.

Та­кож я ба­чу ін­те­рес до Украї­ни з бо­ку іно­зем­них вен­чур­них асо­ціа­цій (на кшталт UVCA) та ін­ве­сти­цій­них фон­дів. Рані­ше де­я­кі з них ли­ше чу­ли про на­шу краї­ну, але за­раз їх ці­ка­вить, що ж ін­но­ва­цій­но­го мо­же за­про­по­ну­ва­ти українсь­кий ри­нок. Во­ни го­то­ві до спів­пра­ці.

— Які на­прям­ки ці­кав­лять ін­ве­сторів?

— за декіль­ка днів до по­чат­ку світо­во­го еко­но­міч­но­го фо­ру­му в Да­во­сі я по­вер­ну­ла­ся з Лас-ве­га­са, де ми вла­што­ву­ва­ли українсь­кий павільй­он на Consumer Electronics Show. Це най­біль­ша у світі кон­фе­рен­ція зі спо­жив­чої елек­троніки, на яку при­їж­д­жа­ють близь­ко 200 тис. відві­ду­ва­чів. То­му зі сво­го до­сві­ду ска­жу, що за­раз всі так чи інак­ше го­во­рять про блок­чейн та крип­то­ва­лю­ти. Та­кож хо­ро­ші пер­спек­ти­ви у штуч­но­го ін­те­лек­ту, який за­раз впро­ва­д­жу­ють май­же в усі де­вай­си. Ці­каві й кон­цеп­ції “ро­зум­но­го” мі­ста, “ро­зум­них” ав­то­мо­білів то­що.

— Скіль­ки ін­ве­сти­цій прий­шло до Украї­ни у 2017 р.?

— Ми ще не го­то­ві на­зва­ти точ­ну циф­ру за 2017 р., але во­на май­же втри­чі пе­ре­ви­щить по­каз­ни­ки 2016 р., ко­ли в ін­но­ва­цій­ні ком­панії бу­ло проін­ве­сто­ва­но $88 млн. Ми очікує­мо, що цьо­го ро­ку та на­далі ця циф­ра зрос­та­ти­ме.

— Як­би ви за­раз ство­рю­ва­ли влас­ний стар­тап, що це бу­ло б?

— на­певне, це бу­ло б щось пов’язане із со­ціаль­ним під­при­єм­ниц­твом та під­т­рим­кою жі­нок у біз­несі. Ми­ну­ло­го ро­ку я бу­ла но­мі­но­ва­на як Ам­ба­са­дор жі­нок вен­чур­но­го біз­не­су в Єв­ро­пі від Украї­ни, ак­тив­но бе­ру участь у подіб­них іні­ціа­ти­вах. Я від­чу­ваю необ­хід­ність під­т­ри­му­ва­ти жі­нок в тих сек­то­рах, які тра­ди­цій­но вва­жа­ють­ся су­то “чо­ло­ві­чи­ми”, на­при­клад в тех­но­ло­гіях, ін­ве­сти­ціях.

— Що важ­ливі­ше для стар­та­пу: ідея чи ко­ман­да?

— Од­но­знач­но ко­ман­да. Ідея мо­же транс­фор­му­ва­ти­ся, ча­сом на­віть кар­ди­наль­но. Але хо­ро­ша ко­ман­да — це ду­же важ­ли­вий фак­тор.

— У який про­ект ви б ніко­ли не ін­ве­сту­ва­ли?

— У стар­тап, де ко­ман­да або зас­нов­ник зай­няті у ба­гатьох по­біч­них про­ек­тах. Роз­фо­ку­со­ваність — не най­кра­ща ри­са. Я не ду­же ві­рю, що мож­на ро­би­ти де­сять справ од­но­час­но і стри­ба­ти зі стар­та­пу у стар­тап. зви­чай­но, час від ча­су сфе­ри діяль­но­сті мо­жуть змі­ню­ва­ти­ся, але як­що ці змі­ни від­бу­ва­ють­ся над­то ча­сто, неба­га­то шан­сів, що чер­го­вий про­ект бу­де дов­го­стро­ко­вим.

— Як бу­ти з тим, що ба­га­то українсь­ких мо­ло­дих ком­паній з са­мо­го по­чат­ку на­ці­лені на аме­ри­кансь­кий та ін­ші рин­ки? — Це не озна­чає, що во­ни не люб­лять Украї­ну чи ще щось. При­чи­ни тут об’єк­тив­ні. Щоб апро­бу­ва­ти, “об­ка­та­ти” но­вий про­дукт, ком­панії по­тріб­но ба­га­то клієн­тів. на жаль чи на щастя, їх мож­на знай­ти за кор­до­ном, на гло­баль­но­му рин­ку. Пе­редусім у США. на аме­ри­кансь­ко­му рин­ку ба­га­то спо­жи­ва­чів з більш-менш схо­жи­ми сма­ка­ми. Українсь­кий внут­ріш­ній ри­нок порів­ня­но ма­лень­кий. Та­кож в Україні ма­ло early adopted-спо­жи­ва­чів — лю­дей, які го­то­ві вит­ра­ти­ти пев­ну су­му гро­шей, щоб при­дба­ти якусь но­вин­ку. Україн­ці біль­ше люб­лять пе­ревірені про­дук­ти від ві­до­мих брен­дів. Оль­га Афа­на­сь­є­ва, ви­ко­нав­чий ди­рек­тор Українсь­кої асо­ціа­ції вен­чур­но­го та при­ват­но­го ка­піта­лу (UVCA)

— Які ва­ші най­біль­ші до­сяг­нен­ня на да­ний мо­мент?

— Хо­ті­ло­ся б “стан­дарт­но” від­по­ві­сти, що най­біль­ші мої до­сяг­нен­ня ще по­пе­ре­ду. Але як­що го­во­ри­ти про кар’єру, то я ча­сто шут­кую, що “в ми­ну­ло­му жит­ті” зай­ма­ла­ся на­у­кою. Я ви­кла­да­ла в Україні, за­раз чи­таю лек­ції в Універ­си­теті Грин­ві­ча, у Лон­доні. Ду­же при­єм­но, ко­ли мені пи­шуть або те­ле­фо­ну­ють мої ко­лиш­ні сту­ден­ти і дя­ку­ють за те, що вчи­ла та “при­му­шу­ва­ла” чи­та­ти ко­ри­сні мо­ти­ва­цій­ні книж­ки. Я ра­дію, ко­ли во­ни роз­ка­зу­ють, що ви­ко­ри­ста­ли от­ри­мані знан­ня і по­ча­ли зай­ма­ти­ся яко­юсь важ­ли­вою спра­вою.

Та­кож був ви­па­док, ко­ли декіль­ка моїх сту­ден­тів, на­дих­нув­шись тим, що я на­разі пра­ц­юю в сфері вен­чур­них ін­ве­сти­цій, по­ча­ли пи­са­ти ди­сер­та­цію і ро­би­ти до­слід­жен­ня у цій сфері. І хо­ча ро­бо­та зі сту­ден­та­ми ін­ко­ли вис­на­жує, у та­кі мо­мен­ти ду­маєш, що все бу­ло недар­ма. Це на­ди­хає!

— Що спіль­но­го у ви­кла­дан­ня та ін­ве­сти­цій?

— на­справ­ді ба­га­то чо­го. Ро­бо­та зі сту­ден­та­ми трош­ки схо­жа на від­но­си­ни ін­ве­сто­ра і стар­та­пу. сту­ден­ти хо­чуть от­ри­ма­ти хо­ро­шу оцін­ку, стар­та­пи — ін­ве­сти­цію. Ін­ве­сто­ри хо­чуть ба­чи­ти гар­ні фі­нан­со­ві по­каз­ни­ки, а ви­кла­да­чі — гар­ні знан­ня як ре­зуль­тат своєї діяль­но­сті.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.