“як­що ми об’єд­нає­мо­ся — це су­пер­си­ла. як­що ні — це гір­ше, але все од­но це си­ла”

Business (Ukraine) - - Wе Кономіка -

ва­силь Хмель­ни­ць­кий, зас­нов­ник ін­ве­сти­цій­ної групи Ufuture і фон­ду K.fund, — про вра­жен­ня від за­хо­ду україн­ців у Да­во­сі, си­лу об’єд­нан­ня та нев­пин­ний рух біз­не­сменів упе­ред

— Які вра­жен­ня від Да­во­су?

— Ба­га­то кру­тих ін­но­ва­цій­них ком­паній, бан­ків і урядів. Це гар­ний по­ча­ток для “Українсь­ко­го до­му” в Да­во­сі, і тут точ­но є но­ві знан­ня та ве­ли­кі пер­спек­ти­ви. са­ме тут на­шим май­бут­нім парт­не­рам ми по­вин­ні по­ка­за­ти: Украї­на — ста­біль­на краї­на, в нас ба­га­то мож­ли­во­стей для за­робіт­ку, міз­ків і но­ва­цій. В Україні ба­га­то ком­паній, яким необ­хід­но ко­муніку­ва­ти і об’єд­ну­ва­ти­ся для от­ри­ман­ня пе­ре­ваг, по­зи­ціо­ну­ван­ня се­бе і краї­ни, си­нер­гії біз­не­су та ін­но­ва­цій. Да­вос — це хо­ро­ший при­клад та­ко­го об’єд­нан­ня. Як­що ще дер­жа­ва бу­де до­по­ма­га­ти — це як бо­нус, а як­що не бу­де, то тре­ба са­мим бра­ти­ся — за­ко­чу­ва­ти ру­ка­ва, йти впе­ред і не бо­я­ти­ся труд­но­щів.

— Ви пред­став­ля­ли в Да­во­сі свої про­ек­ти. Які ре­зуль­та­ти?

— Ufuture — це ком­панія, яка об’єд­нує три на­прям­ки май­бут­ньо­го: ви­со­кі тех­но­ло­гії, ін­ду­стріаль­ні пар­ки та аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку. Всі во­ни спря­мо­вані на Ва­силь Хмель­ни­ць­кий, зас­нов­ник ін­ве­сти­цій­ної групи Ufuture і фон­ду K.fund роз­ви­ток краї­ни. Ми ро­з­ра­хо­вує­мо, що всі ці про­ек­ти бу­дуть при­бут­ко­ви­ми і, зі сво­го бо­ку, пра­ц­ю­є­мо над їх ефек­тив­ністю і до­ступ­ністю для на­ших клієн­тів.

Що ж сто­суєть­ся Unit.city — тут все про­сті­ше. Це ма­лень­ка Крем­ніє­ва до­ли­на в Києві, по­бу­до­ва­на як мі­сто в місті, з по­в­ною ін­фра­струк­ту­рою — дит­са­док, шко­ла, універ­си­тет, спор­тив­ні за­ли, жит­ло, офіс­ні цен­три. Ми хо­че­мо ство­ри­ти та­ке се­ре­до­ви­ще, де біз­не­си сти­ка­ти­му­ть­ся один з од­ним і ге­не­ру­ва­ти­муть но­ві ідеї. Хо­че­мо ці ідеї по­ка­зу­ва­ти і ре­алі­зо­ву­ва­ти на світо­во­му рів­ні, впро­ва­д­жу­ва­ти знан­ня і от­ри­му­ва­ти си­нер­гію від парт­нер­ства. Мені при­єм­но, що в Да­во­сі до мене під­хо­ди­ли різ­ні лю­ди, ме­ри міст, які зна­ють про наш про­ект Unit.city. Це по­зи­ціо­нує на­шу краї­ну як ін­но­ва­цій­ну і пра­ц­ює на на­ше май­бут­нє.

— За рік-два “Українсь­кий дім” бу­де біль­шим і змо­же пред­ста­ви­ти світо­вій гро­мадсь­ко­сті в то­му числі ідеї Unit.city…

— “Українсь­кий дім” по­ви­нен пред­став­ля­ти всі ефек­тив­ні ідеї краї­ни. Як­що це успіш­ні при­кла­ди, їх тре­ба пра­виль­но по­ка­зу­ва­ти іно­зем­ним ін­ве­сто­рам, то­му що во­ни люб­лять успіх. Во­ни ма­ють ба­чи­ти, де за­роб­лять гро­ші. І не тре­ба ті­ши­ти се­бе ілюзія­ми, що іно­зем­ні ін­ве­сто­ри при­їж­д­жа­ють до на­шої краї­ни до­по­ма­га­ти, — їх­ня ме­та за­ро­би­ти гро­ші. Ми по­вин­ні ство­ри­ти умо­ви, щоб во­ни за­ро­би­ли гро­ші, за­пла­ти­ли по­дат­ки, пра­цевла­шту­ва­ли на­ших лю­дей і, та­ким чи­ном, да­ли мож­ливість україн­цям роз­ба­гатіти. Ад­же ос­нов­на ме­та еко­но­міч­но­го роз­вит­ку — зба­га­чен­ня про­стих лю­дей.

— Як це впли­ває на ре­пу­та­цію краї­ни?

— Чим відріз­няєть­ся політи­ка від біз­не­су? Я, як під­при­є­ме­ць, здебіль­шо­го го­во­рю про свої про­ек­ти, ко­ли я їх зро­бив або роб­лю. Політик роз­по­ві­дає про про­ек­ти, які, мож­ли­во, ніх­то ніко­ли не ре­алі­зує, але він хо­че спо­до­ба­ти­ся елек­то­ра­ту. А ре­пу­та­ція — це твої спра­ви, які ма­ють цін­ність для те­бе і для ін­ших. Бу­де ре­пу­та­цій­ний біз­нес — бу­де ре­пу­та­цій­на краї­на. зви­чай­но, швид­ше і про­сті­ше, ко­ли біз­нес і краї­на йдуть в но­гу. Але че­ка­ти, по­ки уряд і ад­міністра­ція поч­нуть ви­ко­ну­ва­ти зо­бов’язан­ня, без­глуз­до. Тре­ба ро­би­ти те, що ми вміє­мо ро­би­ти. Як­що ми об’єд­нає­мо­ся — це су­пер­си­ла. Як­що ні — це гір­ше, але все од­но це си­ла.

— Що очіку­ва­ти від Да­во­су на­ступ­но­го ро­ку?

— У нас немає ме­ти зро­би­ти “Українсь­кий дім” біль­шим. Є ме­та зро­би­ти успіш­ну краї­ну. Хо­чу по­ба­жа­ти під­при­єм­ствам, щоб во­ни біль­ше вчи­ли­ся на прак­ти­ці, прий­ма­ли рі­шен­ня і не бо­я­ли­ся ри­зи­ків. Да­вос — це один з сег­мен­тів. Важ­ли­вим є те, що ми від­кри­ті, ми звід­си од­ра­зу транслює­мо знан­ня й ін­фор­ма­цію.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.