“від­чу­ває­мо необ­хід­ність У під­т­рим­ці більш ве­ли­ко­го мсб”

Business (Ukraine) - - Wф Інанси -

“про­кре­дит банк” — унікаль­на для віт­чиз­ня­но­го рин­ку фі­нан­со­ва уста­но­ва, що спе­ціалі­зуєть­ся на ро­бо­ті з ма­лим і се­ред­нім біз­не­сом (МСБ). по­чав­ши свій шлях в Україні у 2001 р. як банк для фі­нан­с­у­ван­ня мік­робіз­не­су, у важ­ко­му 2014 р. “про­кре­дит банк” ви­рі­шив пе­ре­орієн­ту­ва­ти­ся на ро­бо­ту із більш ве­ли­ким біз­не­сом. про­цес три­вав усі ці кри­зо­ві ро­ки. про­те фі­нуста­но­ві вда­ло­ся про­де­мон­стру­ва­ти вра­жа­ю­чі тем­пи зрос­тан­ня, за­ли­ша­ю­чись при­бут­ко­вою. За­раз “про­кре­дит банк”, ма­ю­чи усьо­го 260 пра­ців­ни­ків та дев’ять від­ді­лень, за роз­міра­ми кре­дит­но­го порт­фе­лю біз­нес-клієн­тів впри­тул на­б­ли­зи­вся до най­біль­ших бан­ків із за­хід­ним ка­піта­лом

— Як банк за­вер­шив ми­ну­лий рік?

— У звіт­но­сті ми опе­рує­мо циф­ра­ми у єв­ро­во­му екві­ва­лен­ті. От­же, за під­сум­ка­ми 2017 р. при­ріст кре­дит­но­го порт­фе­ля склав 35% — май­же до '400 млн. У 2016 р. при­ріст був 50%. '400 млн — це до­стат­ньо ве­ли­кий порт­фель, що доз­во­ляє нам зай­ма­ти 16-у по­зи­цію у рей­тин­гах за ак­ти­ва­ми. Вод­но­час слід за­зна­чи­ти, що част­ка непра­ц­ю­ю­чих кре­ди­тів у на­шо­му порт­фелі скла­дає ли­ше 6%. Це міні­маль­ний по­каз­ник по сек­то­ру. Крім цьо­го слід вра­хо­ву­ва­ти, що ми спе­ціалі­зує­мо­ся на ро­бо­ті з МСБ. Та­ким чи­ном, ре­аль­но на­ша по­зи­ція у рей­тин­гах ще ви­ща! “Про­кре­дит Банк” є ста­біль­но при­бут­ко­вим з 2010 р. Ми має­мо всьо­го дев’ять від­ді­лень, у нас ли­ше 260 пра­ців­ни­ків, але во­ни справж­ні “про­фі”, у під­го­тов­ку яких ми ін­ве­сту­ва­ли чи­малі ко­шти.

— Як ві­до­мо, кіль­ка ро­ків то­му “Про­кре­дит Банк” по­чав пра­ц­ю­ва­ти із більш ве­ли­ки­ми клієн­та­ми з сег­мен­та МСБ. Як вам вда­ло­ся збе­рег­ти якість порт­фе­ля піс­ля цьо­го?

— Так, ми пе­ре­орієн­ту­ва­ли­ся з мік­ро­клієн­тів на більш ор­гані­зо­ва­ний сег­мент ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств. Про­цес був до­волі плав­ним і три­вав три ро­ки. Бу­ло

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.