“як­що малій ком­панії вдаєть­ся знай­ти оп­ти­маль­ний па­кет по­слуг, во­на за­ли­шаєть­ся з од­ним бан­ком”

Business (Ukraine) - - Персона - Ана­стасія Га­лу­щен­ко

Олек­сандр Чу­мак, за­ступ­ник го­ло­ви прав­лін­ня з пи­тань ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су ТАСКОМБАНКУ — За­ці­кав­леність бан­ків у кре­ди­ту­ван­ні та об­слу­го­ву­ван­ні ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су в остан­ні ро­ки знач­но зрос­ла. Яка ж ре­аль­на си­ту­а­ція на рин­ку з фі­нан­с­у­ван­ням МСБ?

— Для по­чат­ку необ­хід­но окрес­ли­ти сег­мент ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су, ад­же для кож­но­го бан­ку він різ­ний. У ве­ли­ких бан­ках це ком­панії з обо­ро­том 0,5-1 млрд грн. Що сто­суєть­ся дріб­ні­ших бан­ків, то в їх клієн­тів річ­ний обо­рот мо­же скла­да­ти 10-30 млн грн. Те­пер що­до власне фі­нан­с­у­ван­ня. зви­чай­но, всі де­кла­ру­ють ба­жан­ня пра­ц­ю­ва­ти з МСБ, але ма­ло хто дійс­но го­то­вий ро­зу­міти цей біз­нес, а від­так, про­по­ну­ва­ти зруч­ний сервіс та ефек­тив­ні про­гра­ми кре­ди­ту­ван­ня. Кре­дит­ний порт­фель ТАСКОМБАНКУ в сек­торі МСБ ще два ро­ки то­му скла­дав 100 млн грн., а за­раз цей по­каз­ник до­сяг 1,5 млрд грн. Та­кий знач­ний при­ріст є ре­зуль­та­том мак­си­маль­но про­ду­ма­ної політи­ки бан­ку в ро­бо­ті з МСБ. — Чим відріз­ня­ють­ся по­тре­би МСБ від по­треб ве­ли­ко­го біз­не­су?

— Різ­ни­ця між ма­ли­ми та се­ред­ні­ми ком­панія­ми і ве­ли­ки­ми ком­панія­ми по­ля­гає ли­ше у під­хо­дах до ри­зи­ків та управ­лін­ня. А от по­тре­би в усіх од­на­ко­ві — як в обо­рот­но­му фі­нан­с­у­ван­ні, так і в ін­ве­сти­цій­но­му. Ад­же кож­на ком­панія або біз­нес про­жи­ває влас­ний жит­тєвий цикл, який і пе­ред­ба­чає різ­ні ма­теріаль­ні по­тре­би у різ­ний час. Хо­ча іноді бу­ва­ють і ви­клю­чен­ня: ми до­сі ди­вує­мось, ко­ли зустрі­чає­мо клієн­тів, які ніко­ли не ко­ри­сту­ва­ли­ся кре­дит­ни­ми ко­шта­ми, — для рин­ку це ду­же рід­кісне яви­ще. Ін­шою від­мін­ною ри­сою є те, що ве­ли­кі кор­по­ра­ції, як пра­ви­ло, об­слу­го­ву­ють­ся у трьох-чо­ти­рьох бан­ках, а для МСБ це не ак­ту­аль­но. Як­що малій ком­панії вдаєть­ся знай­ти банк, що ро­зу­міє по­тре­би сво­го клієн­та та го­то­вий за­про­по­ну­ва­ти оп­ти­маль­ний па­кет по­слуг та всі необ­хід­ні ви­ди фі­нан­с­у­ван­ня, під­при­є­ме­ць, як пра­ви­ло, за­ли­шаєть­ся з од­ним бан­ком. са­ме то­му про­дук­то­ва ліній­ка ТАСКОМБАНКУ в поєд­нан­ні з ін­диві­ду­аль­ним під­хо­дом нині здат­на охо­пи­ти по­тре­би різ­них клієн­тів: тих, кому по­трі­бен ба­зо­вий па­кет об­слу­го­ву­ван­ня, і тих, хто пра­гне от­ри­ма­ти від бан­ку мак­си­мум по­слуг і фі­нан­с­у­ван­ня. на­разі банк про­по­нує зви­чайне фі­нан­с­у­ван­ня та та­кі ін­стру­мен­ти, ко­трі не зустрі­неш в од­но­му бан­ку, а са­ме лі­зинг, фак­то­ринг, до­ку­мен­тар­ні опе­ра­ції.

— В якій га­лузі ма­лий та се­ред­ній біз­нес за­раз най­ак­тив­ні­ший і по­тре­бує фі­нан­со­вої під­т­рим­ки?

— Як­що вра­хо­ву­ва­ти се­зон, то, зви­чай­но, це аг­ро­сек­тор та тор­гів­ля. Аг­рарії го­ту­ють­ся до вес­ня­ної по­сів­ної, їм ко­шти по­тріб­ні на до­бри­ва та й за­га­лом на за­пуск сво­го на­ступ­но­го цик­лу. А тор­гів­ля в МСБ за­вжди зай­ма­ла близь­ко 70% по за­тре­бу­ва­но­сті фі­нан­с­у­ван­ня обо­рот­них ко­штів. Ви­роб­ниц­тво та по­слу­ги, а це 15-20% кре­ди­тів, так са­мо за­ли­ша­ють­ся ак­тив­ни­ми, незва­жа­ю­чи на се­зон. У та­ких ком­паніях най­часті­ше по­тре­ба у фі­нан­с­у­ван­ні за­ле­жить від керів­ництва або влас­ни­ка. Ко­ли во­ни на­ва­жу­ють­ся зро­би­ти на­ступ­ний крок у роз­вит­ку своєї спра­ви, щось збіль­ши­ти, поліп­ши­ти, оп­ти­мі­зу­ва­ти, тоді й за­лу­ча­ють ко­шти. Ма­ло хто пла­нує свої ін­ве­сти­цій­ні пер­спек­ти­ви на три­ва­лий пе­ріод у три-п’ять ро­ків. най­біль­ша ні­ша — це тор­го­вельне ко­рот­ко­стро­ко­ве (до ро­ку) фі­нан­с­у­ван­ня обо­рот­них ко­штів. за­га­лом, для нас не так важ­ли­во, в якій га­лузі пра­ц­ює наш клієнт. Для нас важ­ли­во йо­го чу­ти і по­стій­но під­т­ри­му­ва­ти з ним кон­такт, а у ви­пад­ку труд­но­щів ми го­то­ві йти йо­му на­зустріч. Утім зва­же­ний ри­зик є клю­чо­вою ча­сти­ною на­шої політи­ки, ад­же ми ро­зу­міє­мо, що несе­мо від­по­ві­даль­ність за на­ших вклад­ни­ків та їх ко­шти, які пе­ре­роз­мі­щу­ють­ся в фі­нан­с­у­ван­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.