“своє май­бут­нє ми вба­чає­мо в ін­но­ва­ціях, пов’яза­них зі ство­рен­ням аль­тер­на­тив си­га­ре­там”

Business (Ukraine) - - Wспецтема Найбільші Платники Податків -

прат “Філіп Мор­ріс Украї­на” про­тя­гом двох остан­ніх ро­ків є третім най­біль­шим плат­ни­ком по­дат­ків в Україні. ра­зом з тов “Філіп Мор­ріс Сей­лз енд Дис­триб'юшн” ком­панія спла­ти­ла у 2017 р. до дер­жав­но­го бюд­же­ту

15,4 млрд грн. по­дат­ків і зборів. Як вдаєть­ся три­ма­ти по­зи­ції та з яки­ми про­бле­ма­ми зі­штовху­ють­ся пред­став­ни­ки тю­тю­но­вої ін­ду­стрії, роз­по­ві­ла На­талія бон­да­рен­ко, ди­рек­тор з кор­по­ра­тив­них зв’яз­ків ком­панії

“Філіп Мор­ріс Украї­на”

— На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку Пре­зи­дент Украї­ни під­пи­сав За­кон #2245, яким бу­ли вне­сені сут­тєві змі­ни до си­сте­ми опо­дат­ку­ван­ня тю­тю­но­вих ви­робів. Як “Філіп Мор­ріс Украї­на” оці­нює но­вий За­кон і які на­слід­ки для рин­ку ви про­гно­зує­те?

— Ми, як пред­став­ни­ки тю­тю­но­вої ін­ду­стрії, ро­зу­міє­мо, що ім­пле­мен­та­ція ви­мог Ди­рек­ти­ви Єс про став­ки ак­циз­но­го по­дат­ку на рів­ні не мен­ше €90 за 1 тис. си­га­рет, як це пе­ред­ба­че­но Уго­дою про асо­ціа­цію, є неми­ну­чою. Але як­що взя­ти два остан­ні ро­ки, то став­ка по­дат­ку пі­дви­щу­ва­лась щоріч­но на 40%. У 2014 р. га­лузь вза­галі “пе­ре­жи­ла” три пі­дви­щен­ня ак­ци­зу про­тя­гом ро­ку. Я доб­ре пам’ятаю, як це ро­би­ло­ся, — по­хап­цем, до остан­ньо­го дня то­чи­лись пал­кі дис­кусії в Ко­мі­теті ВР з пи­тань по­дат­ко­вої та мит­ної політи­ки, змі­ни вно­си­ли­ся “з го­ло­су”… нам, як ве­ли­ко­му ви­роб­ни­ку та плат­ни­ку по­дат­ків, та­ка то­таль­на непе­ред­ба­чу­ваність не доз­во­ля­ла скла­сти фі­нан­со­ві ли­ше на 18,4%: імо­вір­но, лю­ди ско­ро­ти­ли спо­жи­ван­ня тю­тю­но­вих ви­робів, кур­ці пе­рей­шли на де­шев­ші брен­ди, до то­го ж пі­дви­щи­вся рівень неле­галь­ної тор­гів­лі…

То­му ми про­гно­зує­мо, що цьо­го ро­ку і “Філіп Мор­ріс Украї­на”, і га­лузь в се­ред­ньо­му збіль­шать від­раху­ван­ня до бюд­же­ту на 13-14%. Тоб­то ро­сту на 30% не від­бу­деть­ся за об’єк­тив­них при­чин.

— Як­що дер­жа­ва бу­де до­три­му­ва­тись прий­ня­то­го пла­ну на вісім ро­ків, на­скіль­ки ком­форт­ним він бу­де для “Філіп Мор­ріс Украї­на”, як ви­роб­ни­ка і ве­ли­ко­го плат­ни­ка по­дат­ків?

— ска­жі­мо так: це мак­си­маль­но ро­зум­ний ком­про­міс, яко­го за­раз мож­на до­сяг­ти. Я маю ду­же ве­ли­кі споді­ван­ня, що Міністер­ство фі­нан­сів і про­філь­ний Ко­мі­тет ВР до­три­му­ва­ти­му­ть­ся цьо­го пла­ну при скла­дан­ні ко­што­ри­су дер­жа­ви на чер­го­вий рік. Але ми всі ро­зу­міє­мо, що став­ки вста­нов­лені в грив­ні, а ме­та, якої тре­ба до­сяг­ти від­по­від­но до Ди­рек­ти­ви Єс, фік­со­ва­на в єв­ро. Є ін­фля­ція, кур­со­ві ко­ли­ван­ня і є по­бо­ю­ван­ня, що пи­тан­ня зно­ву бу­де ви­но­си­тись на пуб­ліч­ну дис­кусію, про­по­ну­ва­ти­му­ть­ся різ­ні варіан­ти пе­ре­гля­ду пла­ну.

То­му ми, знов-та­ки, про­по­нує­мо ди­ви­ти­ся на до­свід єв­ро­пейсь­ких країн, де вихід на “ди­рек­тив­ні” став­ки був три­валі­шим. са­ме так, на наш по­гляд, і тре­ба ро­би­ти — го­ловне ви­ко­на­ти вста­нов­ле­ний вось­ми­річ­ний план, до­сяг­ти вста­нов­ле­но­го у грив­нях рів­ня по­дат­ку, про­де­мон­стру­ва­ти своє пра­г­нен­ня до ви­ко­нан­ня єв­ро­пейсь­ких ди­рек­тив. Далі мож­на бу­де пе­ред­ба­ча­ти про­до­в­жен­ня дії пла­ну.

— Тоб­то ви при­пус­кає­те, що ви­ко­нан­ня пла­ну з За­ко­ну #2245 у грив­нях мо­же бу­ти не ви­ко­на­но, на­при­клад, вна­слі­док ко­ли­вань кур­су на­ціо­наль­ної ва­лю­ти?

— Так, це мож­ли­во. До речі, ро­зу­мі­ють це і в уряді. Ка­бі­нет міністрів вза­галі про­по­ну­вав вста­но­ви­ти став­ки в єв­ро. Ми по­слі­дов­но ви­сту­па­ли про­ти та­кої но­ва­ції. Ад­же зне­ці­нен­ня грив­ні озна­чає зни­жен­ня ку­півель­ної спро­мож­но­сті та до­ступ­но­сті будь-яких то­варів. А ці­на на тю­тю­но­ві ви­ро­би ли­ше непро­гно­зо­ва­но зрос­та­ти­ме. Тре­ба ру­хати­ся по­сту­по­во, згід­но із за­твер­дже­ним пі­дви­щен­ням ста­вок, а ближ­че до 2025 р. ви­рі­шу­ва­ти пи­тан­ня, всти­гає­мо ми ви­ко­на­ти зо­бов’язан­ня чи тре­ба під­ні­ма­ти пи­тан­ня про­до­в­жен­ня пла­ну.

— Ми має­мо при­кла­ди Поль­щі, Ні­меч­чи­ни, країн Бал­тії, де піс­ля пі­дви­щен­ня по­дат­ків на тю­тю­но­ві ви­ро­би стрім­ко зрос­тав ті­ньо­вий обіг. На­скіль­ки ре­аль­ною є за­гро­за для Украї­ни?

— за­гро­за ре­аль­на і на­галь­на. Про­тя­гом 2017 р., за на­ши­ми під­ра­хун­ка­ми, ті­ньо­вий обіг тю­тю­но­вої про­дук­ції в Україні був міні­маль­ним — 1%. А ли­ше за гру­день 2017 р. він зріс до 3,1%. на­ступ­но­го ро­ку він мо­же збіль­ши­ти­ся до 5%. си­га­ре­ти неле­галь­но вво­зять в Украї­ну

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.