“то­ва­ро­обіг тор­го­вель­ної ме­ре­жі “атб” У 2017 ро­ці склав 80,2 млрд грн., Що на 37% біль­ше по­каз­ни­ків 2016 ро­ку”

Business (Ukraine) - - Wспецтема Найбільші Платники Податків -

борис Мар­ков, го­ло­ва ра­ди ди­рек­торів, ге­не­раль­ний ди­рек­тор кор­по­ра­ції “атб”, до скла­ду якої вхо­дить од­на з най­біль­ших і ди­на­міч­ні­ших ме­реж дис­ка­ун­терів Украї­ни, роз­по­вів, скіль­ки на­справ­ді ком­панія спла­ти­ла в бюд­же­ти різ­них рів­нів за ре­зуль­та­та­ми 2017 р. та скіль­ки ма­га­зинів пла­нує від­кри­ти в 2018 р.

— Ком­панія не пер­ший рік вхо­дить до сот­ні най­біль­ших плат­ни­ків по­дат­ків Украї­ни. Скіль­ки за­пла­ти­ли в скарб­ни­цю за під­сум­ка­ми 2017 р.? Відріз­няєть­ся цей по­каз­ник від по­каз­ни­ка 2016 р.?

— за під­сум­ка­ми 2017 р. під­при­єм­ства групи “АТБ” до бюд­жетів різ­них рів­нів та спе­ц­фон­дів спла­ти­ли 6,58 млрд грн. по­дат­ків та зборів, що на 30,3% біль­ше, ніж у 2016 р., — 5,05 млрд грн. В то­му числі під­при­єм­ства­ми ро­здріб­но­го біз­не­су групи “АТБ” в 2017 р. спла­че­но 5,29 млрд грн., що на 41,82% біль­ше, ніж у 2016 р. — 3,73 млрд грн.

— Як роз­поді­ляєть­ся по­дат­ко­ве на­ван­та­жен­ня на ком­панію? В які ін­спек­ції йдуть спла­ти?

— Біль­шість під­при­ємств групи “АТБ” за­реєст­ро­ва­но в м.дні­п­ро. Ве­ли­кі плат­ни­ки сто­ять на об­ліку в Дні­про­пет­ровсь­ко­му управ­лін­ні Офі­су ве­ли­ких плат­ни­ків по­дат­ків ДФС. спла­чені по­дат­ки від­по­від­но до Бюд­жет­но­го ко­дек­су Украї­ни роз­поді­ля­ють­ся до бюд­жетів різ­них рів­нів. 2017 р. під­при­єм­ства групи “АТБ” спла­ти­ли до дер­жав­но­го бюд­же­ту 3,99 млрд грн., міс­це­вих бюд­жетів — 1,61 млрд грн., ці­льо­вих фон­дів (спла­та єди­но­го со­ціаль­но­го внеску) — 0,98 млрд грн. Оскіль­ки ма­га­зи­ни тор­го­вель­ної ме­ре­жі “АТБ” пред­став­лені у всіх об­ла­стях на­шої краї­ни (окрім тимча­со­во оку­по­ва­них те­ри­торій та анек­со­ва­но­го Кри­му), то під­при­єм­ство спла­чує по­дат­ки та збо­ри по всій те­ри­торії Украї­ни.

— За ра­ху­нок чо­го збіль­ши­ли­ся по­дат­ко­ві від­раху­ван­ня “АТБ”?

— Бе­з­умов­но, це пов’яза­но з роз­вит­ком ком­панії. “Ат­бмар­кет” по­ка­зує ви­со­кі тем­пи роз­вит­ку: що­мі­ся­ця від­кри­ва­ють­ся но­ві ма­га­зи­ни, збіль­шуєть­ся то­ва­ро­обіг, ство­рю­ють­ся но­ві ро­бочі міс­ця. са­ме з цим пов’яза­но збіль­шен­ня по­дат­ко­вих від­раху­вань.

— Які фіскаль­ні нор­ми галь­му­ють роз­ви­ток ри­тей­лу в Україні? Що по­тріб­но змі­ни­ти?

— По­дат­ко­ве за­ко­но­дав­ство в Україні най­більш неста­більне з га­лу­зей пра­ва. Го­лов­ні “пра­ви­ла гри” змі­ню­ють­ся, як міні­мум, щоріч­но. Оче­вид­но, що не­об­хід­ний мо­ра­торій на змі­ну по­дат­ко­вих норм. сут­тє­вою про­бле­мою ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло бло­ку­ван­ня по­дат­ко­вих на­клад­них, в ре­зуль­таті чо­го біз­нес за­знав сут­тєвих втрат, і на­разі знач­ні Борис Мар­ков, го­ло­ва ра­ди ди­рек­торів, ге­не­раль­ний ди­рек­тор кор­по­ра­ції “АТБ”

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.