“Ми Силь­ні ли­ше ТО­ДІ, Ко­ли Ми РА­ЗОМ”

Business (Ukraine) - - .проект 100 Перших -

не­що­дав­но біз­нес роз­пи­тав

Оле­ну ко­шар­ну, співор­гані­за­то­ра “українсь­ко­го до­му” в да­во­сі, Зас­нов­ни­ка та Го­лов­но­го ви­ко­нав­чо­го ди­рек­то­ра ком­панії Horizon Capital і ви­ко­нав­чо­го ві­це-пре­зи­ден­та фонду WNISEF, про до­сяг­нен­ня та пер­спек­ти­ви роз­вит­ку “українсь­ко­го до­му” в да­во­сі, міс­це украї­ни на ін­ве­сти­цій­ній кар­ті та драй­ве­ри зрос­тан­ня еко­но­міки краї­ни. Оле­на ко­шар­на поді­ли­лась ба­чен­ням май­бут­ньо­го украї­ни та на­го­ло­си­ла на необ­хід­но­сті об’єд­нан­ня зу­силь біз­не­сменів для ство­рен­ня імід­жу но­вої украї­ни

— Яки­ми ви ба­чи­те п’ять най­б­лиж­чих ро­ків? Чи має­те від­чут­тя, що за цей час ва­ша ком­панія, ви пер­со­наль­но до­с­тяг­не­те своїх цілей?

— Поч­ну з то­го, що ми з Horizon Capital че­рез фон­ди ін­ве­сту­ва­ли в Украї­ну вже по­над $0,5 млрд. І піс­ля склад­них 2013-2014 рр. про­до­в­жує­мо ін­ве­сту­ва­ти — по­над $50 млн за цей час. на­ші пла­ни на здо­ро­ва фі­нан­со­ва еко­си­сте­ма, має іс­ну­ва­ти equity financing, тоб­то вне­сок у ста­тут­ний ка­пітал. за­раз спіл­кує­мо­ся з більш ніж 30 ком­панія­ми. Бу­де­мо далі ін­ве­сту­ва­ти, зна­хо­ди­ти зас­нов­ни­ків-візіо­нерів, з яки­ми змо­же­мо пра­ц­ю­ва­ти ра­зом.

— Який бенч­марк що­до успіш­но­сті ін­ве­сти­цій в українсь­ку еко­но­міку? Оле­на Ко­шар­на, Зас­нов­ник та Го­лов­ний ви­ко­нав­чий ди­рек­тор ком­панії Horizon Capital еко­но­міку Украї­ни. Мі­льярд — це не­ба­га­то. Украї­на має за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції не ли­ше від тра­ди­цій­них парт­нерів, але й від но­вих. за п’ять ро­ків я б хо­ті­ла ба­чи­ти ін­ве­сти­ції на рів­ні $6-7 млрд що­ро­ку — з Аме­ри­ки, з Єв­ро­пи, але та­кож з Близь­ко­го схо­ду, Азії, Ін­дії, Ки­таю.

Всі ба­чать в Україні “brains, hands and grains” (“ін­те­лект, ро­бочі ру­ки та зер­но”. — Ред.). Ми мо­же­мо на­го­ду­ва­ти мі­льярд лю­дей. Що нам по­тріб­но, щоб до­сяг­ти цьо­го? Ви­рі­ши­ти пи­тан­ня з ан­ти­ко­руп­цій­ни­ми су­да­ми, бо це ду­же важ­ли­во для всіх між­на­род­них парт­нерів. Про­до­в­жи­ти про­гра­му спів­пра­ці з Між­на­род­ним ва­лют­ним фон­дом, за­вер­ши­ти по­дат­ко­ву ре­фор­му. Ко­жен біз­не­смен по­ви­нен ма­ти мож­ливість вкла­сти біль­ше ка­піта­лу у свій влас­ний

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.