“Кри­за нам да­ла ве­ли­кий по­штовх”

Business (Ukraine) - - .проект 100 Перших -

ком­панія “Яро­слав”, яка спе­ціалі­зуєть­ся на ви­го­тов­лен­ні тек­стиль­них ви­робів і по­шит­ті по­стіль­ної бі­лиз­ни, ви­ник­ла в пе­ріод то­таль­но­го де­фі­ци­ту то­варів лег­кої про­ми­сло­во­сті в україні. і від­то­ді стрім­ко роз­ви­ва­ла­ся, від­нов­лю­ю­чи за­нед­бані фаб­ри­ки в різ­них ку­точ­ках краї­ни. Пер­ма­нент­ні кри­зи зму­шу­ва­ли її влас­ни­ка, олек­сандра Бар­су­ка, неод­но­ра­зо­во пе­ре­кро­ю­ва­ти струк­ту­ру збу­ту та ви­во­ди­ти на ри­нок но­ву про­дук­цію. са­ме то­му він вва­жає будь-яку кри­зу своєрід­ни­ми по­штов­хом для якіс­но­го роз­вит­ку ком­панії

— Як ви­ник­ла ідея і про­хо­ди­ло ста­нов­лен­ня ва­шо­го біз­не­су?

— на по­чат­ку 1990-х ро­ків я звіль­ни­вся з ар­мії і, щоб про­го­ду­ва­ти сім’ю, пра­ц­ю­вав так­си­стом на влас­но­му ав­то­мо­білі. але ко­ли зла­ма­ла­ся ма­ши­на, а про­бле­ма за­без­пе­чен­ня ро­ди­ни за­ли­ши­ла­ся, я ви­рі­шив зай­ма­ти­ся тор­гів­лею — про­да­ва­ти за кор­до­ном українсь­кі то­ва­ри. вар­то за­зна­чи­ти, що у той час, а це бу­ли 1993-1994 рр., українсь­ких то­варів бу­ло ма­ло. Лю­ди, які зай­ма­ли­ся цим ви­дом біз­не­су, на тлі то­таль­но­го де­фі­ци­ту в країні во­зи­ли за кор­дон про­дук­ти хар­чу­ван­ня і якийсь мот­лох. Ми вд­вох із дру­жи­ною ши­ли фар­ту­хи та хутряні шап­ки, які я на­ма­гав­ся про­да­ти в Ру­мунії та Поль­щі.

Ця діяль­ність три­ва­ла недов­го, ад­же в мене з’яви­ла­ся ідея ши­ти про­дук­цію для українсь­ко­го рин­ку. Мож­ли­во, тут спра­ц­ю­ва­ло те, що по на­турі я до­мосід і мені не по­до­ба­ють­ся три­валі від­лу­чен­ня від до­му. так ми з дру­жи­ною по­ча­ли свій біз­нес — ра­зом до ночі ши­ли фар­ту­хи, а ран­ком я ніс їх до ма­га­зинів під ре­алі­за­цію. Ми охо­плю­ва­ти київсь­кі ЦУМ, універ­маг “украї­ну” та Подільсь­кий універ­маг. При­чо­му все, що ми ши­ли, про­да­ва­лось прак­тич­но в пер­ші го­ди­ни ро­бо­ти ма­га­зинів. Ми від­чу­ли нехват­ку “ро­бо­чих рук” і най­ня­ли кіль­кох на­дом­ни­ць. ду­же швид­ко наш біз­нес роз­ши­ри­вся і вий­шов за ме­жі ФОП. По­ста­ла по­тре­ба від­кри­ва­ти ком­панію, яку ми й за­реєстру­ва­ли 1995 р. Як за­раз пам’ятаю, то­ді бу­ло прий­ня­то на­зи­ва­ти фір­ми ма­ли­ми при­ват­ни­ми під­при­єм­ства­ми, і чо­мусь це ду­же “рі­за­ло ву­хо”. ад­же я вва­жав, що при­став­ка “ма­ле” об­ме­жує мас­шта­би ро­бо­ти біз­не­су. Я вже то­ді пла­ну­вав, що “Яро­слав” ви­ро­сте в серй­оз­ну ком­панію, то­му ми од­ра­зу ж від­ки­ну­ли сло­во “ма­лий” в юри­дич­ній на­зві. зго­дом ми взя­ли в орен­ду при­мі­щен­ня і що­мі­ся­ця на­ма­га­ли­ся збіль­ши­ти свої по­туж­но­сті: ку­пу­ва­ли но­ві швей­ні ма­шин­ки, ви­най­ма­ли пра­ців­ни­ць і збіль­шу­ва­ли оренд­ні пло­щі. Як­що спо­чат­ку ми зай­ма­ли 100 кв.м, то на мо­мент “ви­хо­ду з орен­ди” роз­ши­ри­ли свої пло­щі до 1 тис.кв.м.

— ко­ли пе­реї­ха­ли у влас­ні при­мі­щен­ня?

— у 1999 р. на аук­ціоні ми при­дба­ли при­мі­щен­ня пло­щею 4,5 тис.кв.м част­ко­во за влас­ні ко­шти, част­ко­во — за по­зи­чені. од­ра­зу ж до ком­панії по­ча­ли ста­ви­ти­ся по-ін­шо­му: бан­ки із за­до­во­лен­ням ста­ли нас кре­ди­ту­ва­ти. тут та­кож важ­ли­во бу­ло те, що ми за­вжди пра­ц­ю­ва­ли “в бі­лу”. від­то­ді по­чав­ся пе­ріод ін­тен­сив­но­го роз­вит­ку.

2001 р. до ком­панії при­єд­на­ла­ся швей­на фаб­ри­ка в смт ди­мер (київсь­ка обл.). на той час це бу­ло ко­лек­тивне під­при­єм­ство “Про­мінь”, де за­ли­ши­ли­ся пра­ц­ю­ва­ти з де­ся­ток робіт­ни­ків. ви­роб­ни­чі по­туж­но­сті під­при­єм­ства бу­ди вкрай за­нед­бані — об­лад­нан­ня прак­тич­но зруй­но­ване, при­мі­щен­ня не опа­лю­ва­ло­ся. Ці пра­ців­ни­ки, які юри­дич­но бу­ли влас­ни­ка­ми фаб­ри­ки, прий­шли до мене з про­хан­ням да­ти їм ро­бо­ту. во­ни пе­ре­пи­са­ли свої “паї”, і фаб­ри­ка пе­рей­ш­ла у влас­ність під­при­єм­ства “Яро­слав”. Я вва­жаю, що ва­учер­на при­ва­ти­за­ція — це, швид­ше за все, по­мил­ка дер­жа­ви, хо­ча для нас це бу­ла мож­ливість на­ро­сти­ти по­туж­но­сті, а для лю­дей — от­ри­ма­ти ро­бочі міс­ця. крім то­го, усім ко­лиш­нім

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.