“як­що ми бу­де­мо про­су­ва­ти­ся та­ки­ми ж тем­па­ми, то швид­ше пе­ре­са­ди­мо спо­жи­ва­ча в еко­но­міч­ні­ше ав­то”

Business (Ukraine) - - Електромобілі .спецпроект -

Ба­варсь­кий ав­то­ви­роб­ник все біль­ше ак­цен­туєть­ся на ство­рен­ні елек­три­фі­ко­ва­них ав­то­мо­білів. у пла­нах BMW — най­б­лиж­чим ча­сом ви­пу­сти­ти кіль­ка по­пу­ляр­них мо­де­лей, об­лад­на­них елек­тро­при­во­дом. у май­бут­ньо­му BMW Group пла­нує елек­три­фіку­ва­ти всю ліній­ку своїх ав­то. але чи го­то­ві українсь­кі спо­жи­ва­чі до змі­ни трен­да та чо­му BMW так стрім­ко осво­юєть­ся на цьо­му рин­ку, Біз­не­су роз­по­вів олек­сандр ти­мо­фєєв, ге­не­раль­ний ди­рек­тор ком­панії “авт Ба­варія украї­на”, офі­цій­но­го ім­пор­те­ра ав­то­мо­білів BMW в україні

— украї­на є най­ди­на­міч­ні­шим рин­ком у Єв­ро­пі по при­ро­сту кіль­ко­сті елек­тро­мо­білів. але по­зи­тив­на ста­ти­сти­ка обу­мо­в­ле­на ви­ключ­но низь­кою порів­няль­ною ба­зою. Що, на ва­шу дум­ку, стри­мує по­в­но­цін­ний за­пуск рин­ку? — на­справ­ді при­ріст обу­мо­в­ле­ний не низь­кою ба­зою, а вар­тістю вжи­ва­них ав­то. во­ни ма­со­во за­во­зять­ся в украї­ну з рин­ку сша. Без­умов­но, є ве­ли­ка кіль­кість спо­жи­ва­чів, і во­ни ро­зу­мі­ють, що май­бут­нє — за та­ким ви­дом транс­пор­ту, і на­ма­га­ють­ся яки­мось чи­ном пе­ресі­да­ти в елек­тро­ка­ри. тим біль­ше що прий­нят­тя до­стат­ньо ре­во­лю­цій­но­го за­ко­ну про ска­су­ван­ня ми­та і Пдв доз­во­ли­ло мит­тєво збіль­ши­ти про­да­жі са­ме но­вих ав­то і та­ким чи­ном ство­ри­ти жорст­ку кон­ку­рен­цію “сіро­му” рин­ку, грав­ці яко­го вво­зять елек­тро­ка­ри по низь­ких ці­нах. за­раз ми мо­же­мо за­без­пе­чи­ти на­се­лен­ня са­ме но­ви­ми ав­то, а не від­нов­ле­ни­ми, які по­бу­ва­ли в дтп чи ма­ли якісь несправ­но­сті. І це по­зи­тив­ний сиг­нал від на­шої дер­жа­ви, яка пев­ною мірою по­тур­бу­ва­лась про май­бут­нє. Як­що ми бу­де­мо й на­далі про­су­ва­ти­ся та­ки­ми ж тем­па­ми, то змо­же­мо швид­ше пе­ре­са­ди­ти спо­жи­ва­ча в еко­но­міч­ні­ше ав­то. за весь ми­ну­лий рік ми про­да­ли ли­ше 30 елек­тро­карів. а цьо­го ро­ку прак­тич­но за два мі­ся­ці — 20. то­вар, який ми про­по­нує­мо, у місті аб­со­лют­но неза­мін­ний. у нас є мож­ливість за­про­по­ну­ва­ти по­куп­цю і хо­ро­шу ці­ну, і гід­ний сервіс, оскіль­ки елек­тричне ав­то не по­тре­бує ча­сто­го відві­ду­ван­ня стан­цій тех­ніч­но­го об­слу­го­ву­ван­ня. Мас­ло за­мі­ню­ва­ти не тре­ба, фільтр ли­ше один — в са­лоні, галь­мів­ні ко­лод­ки теж рід­ко до­во­дить­ся за­мі­ню­ва­ти, оскіль­ки у та­ких ма­ши­нах за­сто­со­вані ме­то­ди ре­ку­пе­ра­ції — ав­то по­чи­нає галь­му­ва­ти, ко­ли водій при­брав но­гу з пе­далі. то­му ми все бу­де­мо ро­би­ти для то­го, аби пре­фе­рен­ції бу­ли збе­ре­жені й на на­ступ­ні ро­ки. Щоб ми мог­ли ак­тиві­зу­ва­ти про­даж елек­тро­карів.

Є речі, які пе­реш­код­жа­ють роз­вит­ку цьо­го біз­не­су. до­стат­ньо об­ме­же­на ме­ре­жа за­ряд­них стан­цій, а во­ни ма­ють ча­сто зустрі­ча­ти­ся на до­ро­гах. на жаль, іс­ну­ють за­ко­ни, які не доз­во­ля­ють про­да­ва­ти елек­тро­е­нер­гію ніко­му, окрім об­ле­нер­го. од­нак ве­ли­ка кіль­кість опе­ра­торів пра­г­нуть ма­ти свої елек­тро­за­ряд­ки. ті, які вже іс­ну­ють, є біль­ше мар­ке­тин­го­ви­ми, це — про­мо­ушн. на­при­клад, при ній плат­на сто­ян­ка Олек­сандр ти­мо­фєєв, ге­не­раль­ний ди­рек­тор ком­панії “авт Ба­варія украї­на”, офі­цій­но­го ім­пор­те­ра ав­то­мо­білів BMW в україні

чи щось ін­ше. так не має бу­ти. тоб­то, на мою дум­ку, вар­то роз­ши­рю­ва­ти ко­ло і мож­ли­во­сті ор­гані­за­цій, які мог­ли б про­да­ва­ти елек­тро­е­нер­гію, щоб роз­ви­ва­ти ін­фра­струк­ту­ру, а з нею і біз­нес офі­цій­них про­да­жів елек­тро­мо­білів.

— 2021 р. BMW пла­ну­ва­ло ви­пу­сти­ти inext — по­вністю елек­трич­ний та ав­то­ном­ний елек­тро­кар із за­па­сом хо­ду 700 км, який по­зи­ціо­нуєть­ся як без­по­се­ред­ній кон­ку­рент е-мо­білів Tesla. і го­тує ще 25 но­вих елек­тро­карів. Вже цьо­горіч BMW пра­гне на 50% збіль­ши­ти свої про­да­жі. украї­на по­трап­ляє в гло­баль­ний тренд BMW?

— на­ша краї­на ці­ка­ва всім опе­ра­то­рам, які ви­роб­ля­ють будь-який ав­то­мо­біль­ний то­вар. Що­до на­шо­го кон­цер­ну, то ми дійс­но за­ці­кав­лені, аби про­да­ва­ли са­ме ці елек­тро­мо­білі. Пе­ре­лом від­бу­деть­ся са­ме то­ді, ко­ли за­пас хо­ду

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.