03

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Історія біз­не­су Віталія Ан­то­но­ва роз­по­ча­лась ще за часів фор­му­ван­ня неза­леж­ної Украї­ни. Спро­бу­вав­ши се­бе в різ­них сфе­рах діяль­но­сті, на­при­кін­ці 1990-х ро­ків пан Ан­то­нов від­крив пер­шу АЗС, яка по­кла­ла по­ча­ток ві­до­мо­го брен­да ро­здріб­ної ре­алі­за­ції паль­но­го — “ОККО”.

Нині “Кон­церн Гал­наф­то­газ” во­лодіє ме­ре­жею, що налі­чує по­над 400 АЗК. У струк­турі ком­панії діє й най­біль­ша в Україні ме­ре­жа за­кла­дів хар­чу­ван­ня в до­розі — 400 ка­фе (на кож­но­му АЗК) та 41 ре­сто­ран.

Ком­панія вхо­дить до скла­ду хол­дин­гу OKKO Group, ко­т­рий на­разі пред­став­ле­ний у сфе­рах ви­роб­ництва, тор­гів­лі, будів­ництва, стра­хо­вих по­слуг і серві­су. За­галь­ний об­сяг ін­ве­сти­цій біз­несів па­на Ан­то­но­ва в еко­но­міку Украї­ни пе­ре­ви­щує $1 млрд.

Ак­ціо­не­ра­ми й ін­сти­ту­ціо­наль­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми ком­паній хол­дин­гу є Єв­ро­пейсь­кий банк ре­кон­струк­ції та роз­вит­ку, Goldman Sachs, Horizon Capital, Genesis Asset Managers,

LLP та ін­ші. Так, з ЄБРР “Кон­церн Гал­наф­то­газ” роз­по­чав спів­пра­цю ще 16 ро­ків то­му, ко­ли 2002 р. банк ви­дав ком­панії кре­дит у $1,2 млн.

2014 р. у рей­тин­гу 500 най­біль­ших ком­паній Цен­траль­ної і Схід­ної Єв­ро­пи, який щоріч­но го­тує між­на­род­на кон­сал­тин­го­ва ком­панія Deloitte, “Кон­церн Гал­наф­то­газ” по­сів 125-е міс­це. “Ми ство­ри­ли ліквід­ний бренд, вель­ми при­ва­б­ли­вий для ін­ве­сторів. Бан­ки да­ють нам кре­ди­ти без зволі­кань і сум­нівів — це і є свід­чен­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­б­ли­во­сті на­шо­го біз­не­су”, — за­зна­чає Віталій Ан­то­нов.

Торік ОККО Group анон­су­ва­ла пла­ни ін­ве­сту­ва­ти у ку­рорт­ний про­ект в Славсь­ко­му €500 млн. Згід­но за­ду­му па­на Ан­то­но­ва, ку­рорт необ­хід­ний україн­цям для то­го, щоб от­ри­му­ва­ти ті ж по­слу­ги і сервіс, що й за кор­до­ном, але в ме­жах Украї­ни.

Ком­панія ак­тив­но роз­ви­ває екс­порт, про­дає про­дук­цію на рин­ках Єв­ро­со­ю­зу, США, Ка­на­ди, країн Близь­ко­го Схо­ду. Вліт­ку 2016 р. T.B. Fruit, яка ста­ла по­міт­ним грав­цем на рин­ку США, від­кри­ла свій офіс в Чи­ка­го. Пред­став­ниц­тво не ли­ше ста­ло стра­те­гіч­но важ­ли­вим об’єк­том для ком­панії та її клієн­тів, але й по­слу­гу­ва­ло по­кра­щен­ню імід­жу українсь­ко­го біз­не­су за оке­а­ном.

У жо­втні 2017 р. за­вод T.B. Fruit S.R.L. у Рес­пуб­лі­ці Мол­до­ва на­зва­ли кра­щим під­при­єм­ством-екс­пор­те­ром ро­ку. В цей за­вод, який від­кри­вся 2015 р., бу­ло ін­ве­сто­ва­но €15,5 млн.

Щоб від­по­ві­да­ти ви­мо­гам спо­жи­ва­чів з му­суль­мансь­ких країн, у ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку ком­панія от­ри­ма­ла сер­ти­фі­кат Halal на свої кон­цен­тра­ти.

Та­рас Бар­щовсь­кий упев­не­ний, що успіх ком­панії за­ле­жить від зла­год­же­ної ро­бо­ти ко­ман­ди. І ко­ман­да T.B. Fruit не має на­мі­ру зу­пи­ня­ти­ся на до­сяг­ну­то­му.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.