04

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Со­ко­вий біз­нес Та­ра­са Бар­щовсь­ко­го по­чав­ся зі знай­ом­ства з ні­ме­ць­ким ви­роб­ни­ком со­ко­вих кон­цен­тратів Ко­нра­дом Ян­ке, влас­ни­ком ком­панії Jahncke, яка на той час утри­му­ва­ла 50% світо­во­го рин­ку со­ко­вих кон­цен­тратів. Пе­рей­няв­ши до­свід, українсь­кий під­при­є­ме­ць роз­по­чав з пе­ре­ве­зен­ня кон­цен­тратів, але неза­ба­ром на­ла­го­див їх­нє ви­роб­ниц­тво. До­т­ри­му­ю­чись прин­ци­пів жорст­ко­го кон­тро­лю в управ­лін­ні, пан Бар­щовсь­кий ство­рив най­біль­шо­го ви­роб­ни­ка со­ко­вих кон­цен­тратів в Україні — ком­панію T.B. Fruit, рин­ко­ва част­ка якої за­раз скла­дає 60%.

По­чи­на­ю­чи з 2003 р. біз­не­смен по­бу­ду­вав вісім за­водів з ви­пус­ку фрук­то­вих та ягід­них кон­цен­тратів в Україні, Поль­щі та Мол­до­ві. Та­кож за­пу­стив ви­роб­ниц­тво со­ків пря­мо­го від­жи­му під ТМ Galicia, які на­разі екс­пор­ту­ють­ся до ба­гатьох країн. У ком­панії є свої са­ди та ягід­ни­ки в Захід­ній Україні. Та­рас Бар­щовсь­кий має на­мір і далі за­кла­да­ти ягід­ни­ки, особ­ли­во ма­лин­ни­ки, а та­кож на­ла­го­ди­ти ви­роб­ниц­тво пек­ти­ну, за­тре­бу­ва­но­го в кон­ди­терсь­кій і фар­ма­цев­тич­ній про­ми­сло­во­сті.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.