05

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Пер­ший ре­сто­ран “Сім’ї” Дмит­ро Бо­ри­сов від­крив у Києві 2009 р. Від­то­ді ме­ре­жа роз­ши­ри­ла­ся до 15 за­кла­дів. Ре­сто­ра­тор по­стій­но під­креслює, що йо­го ме­тою є по­пу­ля­ри­за­ція українсь­кої га­стро­но­мії не ли­ше в рід­ній країні, а й за кор­до­ном. Пер­ший крок у цьо­му на­прям­ку бу­ло зроб­ле­но з від­крит­тям ре­сто­ра­ну но­вої українсь­кої кух­ні “Ка­на­па”, який до­сить швид­ко став од­ним з най­по­пу­ляр­ні­ших у сто­ли­ці Украї­ни. За­клад щод­ня прий­має близь­ко 500 го­стей, йо­го ко­ман­да от­ри­ма­ла на­го­ро­ди та від­зна­ки на­ціо­наль­них пре­мій “Сіль” та Kyiv Tourism Awards. У ме­ню ре­сто­ра­ну — пе­ре­ос­ми­слені та осу­час­нені на­ціо­наль­ні стра­ви, ре­цеп­ти яких зби­ра­ли­ся по всій країні.

Дмит­ро Бо­ри­сов та­кож є при­хиль­ни­ком ло­каль­них про­дук­тів, до­кла­дає знач­них зу­силь для про­су­ван­ня та роз­вит­ку віт­чиз­ня­них ви­роб­ни­ків. Впро­до­вж ми­ну­ло­го ро­ку він від­крив од­ра­зу декіль­ка ре­сто­ранів, при­свя­че­них ре­гіо­наль­ній кух­ні. Зо­кре­ма, кон­цеп­ція риб­но­го ре­сто­ра­ну “Бес­са­ра­бія” по­бу­до­ва­на на тра­ди­ціях Оде­щи­ни. А у стейк-ха­усі “Ват­ра” пред­став­лені аутен­тич­ні стра­ви Захід­ної Украї­ни.

На­при­кін­ці 2017 р. “Сім’я ре­сто­ранів Дмит­ра Бо­ри­со­ва” впев­не­но вий­ш­ла на між­на­род­ний ри­нок са­ме з українсь­ким ме­ню. У груд­ні у сто­ли­ці Поль­щі з’яви­вся ре­сто­ран “Ка­на­па”. Рані­ше біз­не­смен у рам­ках екс­пе­ри­мен­ту за­пус­кав два ре­сто­ра­ни в Іс­панії.

Як за­зна­чає пан Бо­ри­сов, під­го­тов­ка до від­крит­тя за­кла­ду у Вар­шаві зай­ня­ла біль­ше двох ро­ків, при цьо­му польсь­ких парт­нерів до про­ек­ту ви­рі­ши­ли не за­лу­ча­ти. Ре­сто­ра­тор впев­не­ний, що українсь­кі ре­сто­ра­ни вже дав­но до­сяг­ли світо­во­го рів­ня, то­му прий­шов час по­ка­за­ти їх по­тен­ціал у Єв­ро­пі та ін­ших ре­гіо­нах світу. За йо­го про­гно­за­ми, піс­ля Вар­ша­ви за­клад із су­час­ною українсь­кою га­стро­но­мією від­криєть­ся у Лон­доні та, мож­ли­во, у Бер­ліні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.