08

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Не­зва­жа­ю­чи на ба­га­тий політич­ний до­свід, Ан­дрій Ве­ревсь­кий — один з най­менш пуб­ліч­них українсь­ких біз­не­сменів. Од­нак він був се­ред пер­ших в колі аг­рар­ни­ків, хто зро­бив свою ком­панію пуб­ліч­ною. З ли­сто­па­да 2007 р. ак­ції “Кер­нел” ко­ти­ру­ють­ся на Вар­шавсь­кій фон­до­вій бір­жі (WSE). Ак­ції вклю­чені в WIG-30 — ін­декс най­біль­ших ком­паній, ак­ції яких ко­ти­ру­ють­ся на WSE.

Рі­шу­чий, ам­біт­ний і на­по­ри­стий Ан­дрій Ве­ревсь­кий ство­рив аг­ро­хол­динг “Кер­нел”, який став най­біль­шим ви­роб­ни­ком со­няш­ни­ко­вої олії у світі. За­раз част­ка “Кер­нел” в за­галь­но­світо­во­му ви­роб­ниц­тві со­няш­ни­ко­вої олії скла­дає 7-8% (за­гальне ви­роб­ниц­тво олії за се­зон оці­нюєть­ся в 1,2 млн т). 90% ви­роб­ле­ної со­няш­ни­ко­вої олії ком­панія екс­пор­тує до Ін­дії, Ки­таю та ін­ших країн Азії, со­няш­ни­ко­вий шрот — здебіль­шо­го до країн ЄС. По­туж­но­сті ком­панії з пе­ре­роб­ки со­няш­ни­ку (вісім за­водів) скла­да­ють близь­ко 3,5 млн т на рік. Близь­ко 10% ви­роб­ле­ної со­няш­ни­ко­вої олії ре­алі­зуєть­ся на внут­ріш­ньо­му рин­ку.

“Кер­нел” про­до­в­жує на­ро­щу­ва­ти по­туж­но­сті та бу­дує най­біль­ший в Україні за­вод з пе­ре­роб­ки олій­них куль­тур (со­няш­ни­ку, рі­па­ку, сої) у Хмель­ни­ць­кій об­ласті. Пла­но­ва річ­на по­туж­ність під­при­єм­ства — 1 млн т со­няш­ни­ку на рік. Під­при­єм­ство пла­нуєть­ся вве­сти в екс­плу­а­та­цію в се­ре­ди­ни 2020 р.

Ком­панія вхо­дить до Топ-5 най­біль­ших за роз­міром зе­мель­но­го бан­ку аг­ро­хол­дин­гів Украї­ни. Торік “Кер­нел” істот­но збіль­шив свої пло­щі — з 390 тис.га до по­над 600 тис.га. Ос­нов­ні куль­ту­ри, які ви­ро­щує аг­ро­хол­динг, — ку­ку­руд­за, со­няш­ник, соя і пше­ни­ця. Ве­ли­кий екс­пор­тер зер­но­вих “Кер­нел” у 2016/17 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці збіль­шив екс­порт зер­но­вих на 15% — до 5,1 млн т. У стра­те­гіч­них пла­нах ком­панії — под­воїти екс­порт зер­на до 2021 р. Для цьо­го “Кер­нел” бу­дує гли­бо­ко­вод­ний зер­но­вий тер­мі­нал у м.чор­но­морсь­ку (ко­лиш­ній Іл­лічівськ). Тер­мі­нал, який бу­де від­кри­то цьо­го ро­ку, доз­во­лить вдвічі збіль­ши­ти пе­ре­ва­лоч­ні по­туж­но­сті ком­панії.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.