21

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Softserve є од­нією з най­старі­ших українсь­ких аут­сор­син­го­вих ком­паній, що пра­ц­ю­ють на гло­баль­но­му рин­ку. Пер­ший офіс від­кри­вся 1993 р. у Ль­во­ві. Вихід на між­на­род­ні кон­трак­ти став мож­ли­вим за­в­дя­ки най­пер­шо­му клієн­то­ві аут­сор­се­ра — аме­ри­кансь­ко­му гі­ган­то­ві General Electric. 2000 р. Softserve за­сну­ва­ла пер­ший аме­ри­кансь­кий офіс у Ва­шинг­тоні. Зго­дом пред­став­ництва з’яви­ли­ся у Калі­фор­нії, Нью-йор­ку, Фло­риді, а та­кож у єв­ро­пейсь­ких краї­нах. За­раз спів­робіт­ни­ки по­над 30 офісів Softserve пра­ц­ю­ють з клієн­та­ми з 12 країн, але го­лов­ні си­ли аут­сор­сер аку­му­лює в Україні.

Ком­панія має ком­пе­тен­ції у ба­гатьох га­лу­зях, про­по­ну­ю­чи ком­плекс­ні ін­но­ва­цій­ні рі­шен­ня для циф­ро­вої транс­фор­ма­ції біз­не­су. Се­ред її клієн­тів — Microsoft, Google, Cisco, Dell, IBM, Pinnacle та ін­ші між­на­род­ні грав­ці. Вже ба­га­то ро­ків Softserve вхо­дить до Топ-5 най­біль­ших It-ком­паній Украї­ни та у Топ-100 най­к­ра­щих гло­баль­них по­ста­чаль­ни­ків аут­сор­син­го­вих по­слуг за вер­сією Global Outsourcing 100. Ком­панія ін­ве­стує у роз­ви­ток українсь­кої Іт-освіти, вва­жа­ю­чи ство­рен­ня умов для без­пе­ре­рв­но­го роз­вит­ку Іт-спе­ціалістів од­ним з обов’яз­ків біз­не­су. Зад­ля цьо­го Softserve за­сну­ва­ла влас­ний кор­по­ра­тив­ний універ­си­тет, а та­кож спів­пра­ц­ює з про­від­ни­ми ви­щи­ми нав­чаль­ни­ми за­кла­да­ми.

Та­рас Киц­мей ре­гу­ляр­но бе­ре участь в ав­то­ри­тет­них між­на­род­них за­хо­дах, при­свя­че­них гло­баль­ним ви­кли­кам та роз­вит­ку It-ін­ду­стрії. Зо­кре­ма, вліт­ку 2017 р. він пред­став­ляв га­лузь та Асо­ціа­цію “ІТ Украї­ни” у дис­кусій­ній па­нелі на між­на­род­ній кон­фе­рен­ції Ukraine’s Transformation: Assessments and Solutions у бри­тансь­ко­му Ко­ролівсь­ко­му ін­сти­туті між­на­род­них від­но­син Chatham House. На йо­го дум­ку, ІТ на­разі є од­ним із най­по­туж­ні­ших драй­верів українсь­кої еко­но­міки. Га­лузь що­ро­ку екс­пор­тує по­слу­ги на мі­льяр­ди до­ларів. При цьо­му по­тен­ціал роз­вит­ку ве­ли­чез­ний, і до 2020 р. ця су­ма мо­же зрос­ти більш ніж вдвічі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.