25

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Зас­но­ва­ний 2012 р. вен­чур­ний фонд Aventures Capital ін­ве­стує у роз­ви­ток пер­спек­тив­них українсь­ких It-ком­паній, які ство­рю­ють про­грамне за­без­пе­чен­ня, пра­ц­ю­ють над рі­шен­ня­ми у на­прям­ках мо­біль­них тех­но­ло­гій, “хмар­них” сервісів, ін­тер­не­ту ре­чей. У порт­фелі фон­ду біль­ше 10 успіш­них про­ек­тів, що кон­ку­ру­ють на гло­баль­но­му рин­ку. Се­ред них, на­при­клад, стар­тап Petcube, який став од­ним із най­більш про­фі­нан­со­ва­них про­ек­тів

2017 р., от­ри­мав­ши від ін­ве­сторів $10 млн.

Йо­го зас­нов­ник Ан­дрій Ко­ло­дюк про­су­ває бренд Украї­ни на пре­стиж­них між­на­род­них май­дан­чи­ках. Зо­кре­ма, торік у рам­ках Все­світ­ньо­го еко­но­міч­но­го фо­ру­му (WEF) у Да­во­сі бу­ло ор­гані­зо­ва­но за­хід Ukraine Davos nights, який відві­да­ли по­над 400 го­стей, се­ред яких ін­ве­сто­ри та тех­но­ло­гіч­ні біз­не­сме­ни з усьо­го світу. Наступ­ним кро­ком ста­ло ство­рен­ня за­хо­ду но­во­го фор­ма­ту — “Українсь­ко­го до­му” у Да­во­сі, який впер­ше про­ве­ли у січ­ні 2018 р. Іні­ціа­то­ром від­крит­тя май­дан­чи­ка бу­ла UVCA у спів­пра­ці з Western NIS Enterprise Fund, Фон­дом Вік­то­ра Пін­чу­ка та пред­став­ни­ка­ми біз­не­су. На дум­ку ор­гані­за­торів, в “Українсь­ко­му до­мі” ін­ве­сто­ри, біз­не­сме­ни та вп­ли­во­ві світо­ві політи­ки ма­ли змо­гу по­ба­чи­ти тех­но­ло­гіч­ний, ін­но­ва­цій­ний та твор­чий по­тен­ціал Украї­ни.

За про­гно­за­ми, піс­ля успіш­но­го за­пус­ку “Українсь­ко­го до­му” ін­те­рес до віт­чиз­ня­них ро­з­ро­бок зросте ще сут­тєві­ше. Як за­зна­чив пан Ко­ло­дюк, цьо­го ро­ку в Да­во­сі вда­ло­ся до­сяг­ти ба­гатьох до­мо­в­ле­но­стей, у то­му числі і про ві­зит до Украї­ни ро­з­роб­ни­ків ро­бо­та Со­фії та пред­став­ни­ків про­ек­ту Singularity NET.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.