27

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Історія біз­нес-ім­пе­рії Юрія Ко­сю­ка по­ча­ла­ся 1998 р. “Ми­ронівсь­кий хлі­бо­про­дукт” швид­ко зай­няв про­від­ні по­зи­ції се­ред зер­но­тор­гов­ців Украї­ни і за­крі­пив за со­бою лі­ди­ру­ю­чі по­зи­ції на м’ясо­пе­ре­роб­но­му рин­ку. 2001 р. з’яв­ляєть­ся бренд “На­ша Ря­ба”. 2003 р. “МХП” стає пер­шою українсь­кою ком­панією, що от­ри­ма­ла кре­дит від Між­на­род­ної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції (IFC). Ко­шти бу­ло спря­мо­ва­но на збіль­шен­ня та мо­дер­ні­за­цію ви­роб­ни­чих по­туж­но­стей. З 2008 р. ак­ції “МХП” ко­ти­ру­ють­ся на Лон­донсь­кій фон­до­вій бір­жі. Та­ким чи­ном, “Ми­ронівсь­кий хлі­бо­про­дукт” став пер­шою українсь­кою аг­рар­ною ком­панією, що про­ве­ла лі­стинг на ос­нов­но­му май­дан­чи­ку Лон­донсь­кої фон­до­вої бір­жі.

2010 р. роз­по­ча­ло­ся будів­ниц­тво Він­ни­ць­кої пта­хо­фаб­ри­ки (у м.ла­ди­жині). Пла­но­ва су­мар­на по­туж­ність під­при­єм­ства — 440 тис.т ку­ря­ти­ни на рік. Піс­ля вве­ден­ня в екс­плу­а­та­цію всіх ви­роб­ни­чих ліній це бу­де най­біль­ше під­при­єм­ство та­ко­го про­фі­лю в Єв­ро­пі та одне з най­біль­ших у світі.

Нині “МХП” — най­біль­ший ви­роб­ник ку­ря­ти­ни в Україні й один з най­біль­ших у Єв­ро­пі. Ком­панія во­лодіє зе­мель­ним бан­ком в 370 тис.га. Один з най­біль­ших екс­пор­терів зер­на в Україні. Гео­гра­фія екс­пор­ту “МХП” охо­плює 50 країн СНД, Азії, Аф­ри­ки, Близь­ко­го Схо­ду. 2016 р. ком­панія від­кри­ла но­вий пе­ре­роб­ний за­вод у Ні­дер­лан­дах. Торік аг­ро­хол­динг у спів­пра­ці з єв­ро­пейсь­ким дис­триб’юто­ром за­сну­вав м’ясо­пе­ре­роб­ний за­вод у Сло­вач­чині. Крім то­го, на по­чат­ку бе­рез­ня ста­ло ві­до­мо, що аг­ро­хол­динг Юрія Ко­сю­ка по­дав у Ко­мі­тет по ре­струк­ту­ри­за­ції про­ми­сло­во­сті Фран­ції до­ку­мен­ти на від­нов­лен­ня фран­цузь­кої пта­хо­фаб­ри­ки Doux Group, яка зна­хо­дить­ся в склад­но­му еко­но­міч­но­му стані.

Чи­стий при­бу­ток аг­ро­хол­дин­гу за 2017 р. збіль­шил­ся в 3,3 ра­зу в порів­нян­ні з по­каз­ни­ком 2016 р. і склав $230 млн. “Цьо­го ро­ку я очікую, що “МХП” і далі зміц­ню­ва­ти­ме свої по­зи­ції в яко­сті про­від­ної між­на­род­ної аг­ро­про­ми­сло­вої ком­панії з яв­ним зрос­тан­ням як в Україні, так і на між­на­род­но­му рин­ку”, — за­зна­чив Юрій Ко­сюк.

Окрім біз­не­су пан Ко­сюк ці­ка­вить­ся ін­но­ва­ція­ми в АПК. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку “Ми­ронівсь­кий хлі­бо­про­дукт” і тех­но­ло­гіч­ний кла­стер Radartech за­пу­сти­ли спіль­ний ін­но­ва­цій­ний ак­се­ле­ра­тор для по­шу­ку та роз­вит­ку стар­та­пів у різ­них на­прям­ках.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.