28

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

На по­са­ду ви­ко­нав­чо­го ди­рек­то­ра ін­ве­сти­цій­ної ком­панії Horizon Capital пані Ко­шар­ну бу­ло при­зна­че­но у груд­ні 2014 р. За­раз Horizon Capital управ­ляє трьо­ма фон­да­ми, що ак­тив­но ін­ве­сту­ють в Украї­ну. За­га­лом більш ніж за 20 ро­ків ро­бо­ти в на­шій країні ком­панія ін­ве­сту­ва­ла близь­ко $420 млн в 44 українсь­ких під­при­єм­ства. Не­що­дав­но бу­ло анон­со­ва­но пла­ни Horizon Capital про ін­ве­сти­ції у $100-200 млн впро­до­вж п’яти най­б­лиж­чих ро­ків. Ін­ве­сторів ці­кав­лять ком­панії з ви­со­ким по­тен­ціа­лом зрос­тан­ня та при­бут­ко­во­сті. На­разі об­го­во­рю­ють­ся мож­ли­во­сті вход­жен­ня Horizon Capital до ка­піта­лу 30 та­ких ком­паній.

Зазна­чи­мо, що у пані Ко­шар­ної бу­ли усі мож­ли­во­сті по­бу­ду­ва­ти успіш­ну кар’єру в будь-якій країні. Юність та сту­дентсь­кі ро­ки во­на про­ве­ла в Ка­на­ді, ста­ла ди­пло­мо­ва­ним фахів­цем у га­лузі фі­нан­сів і пра­ц­ю­ва­ла у ве­ли­ких між­на­род­них ком­паніях. Але зре­штою ви­рі­ши­ла, що най­біль­ше її та­лан­ти по­тріб­ні в Україні. Во­на при­ї­ха­ла на істо­рич­ну бать­ків­щи­ну 1993 р. Цей крок дав­ся нелег­ко. “У Ка­на­ді в мене бу­ла по­руч моя сім’я, я ма­ла ро­бо­ту. Але ви­рі­ши­ла, що маю си­ли, енер­гію, щоб пе­реї­ха­ти до Украї­ни”, — зга­дує Оле­на Ко­шар­на.

На­разі її роль і функ­ції для віт­чиз­ня­но­го біз­не­су не об­ме­жу­ють­ся ли­ше влас­ною ком­панією. Пані Ко­шар­на пра­ц­ює на за­лу­чен­ня ін­ве­сти­цій в Украї­ну, здійс­ню­ю­чи діяль­ність біз­не­сам­ба­са­до­ра. Во­на є зав­сід­ни­цею різ­но­маніт­них біз­нес-фо­ру­мів світо­во­го мас­шта­бу, де про­па­гує Украї­ну як краї­ну для ін­ве­сти­цій. Власне, на по­чат­ку ро­ку пані Ко­шар­на ста­ла од­нією із співор­гані­за­торів “Українсь­ко­го до­му” (Ukraine House Davos) на Все­світ­ньо­му еко­но­міч­но­му фо­ру­мі в Да­во­сі. “Ко­ман­да Horizon Capital вірить, що за­раз са­ме час для під­т­рим­ки під­при­єм­ціввізіо­нерів, які роз­ви­ва­ють ком­панії, здійс­ню­ю­чи транс­фор­ма­цій­ний вплив на свої ін­ду­стрії в Україні та сусід­ніх ре­гіо­нах, і за­хи­щені від ри­зи­ків де­валь­ва­ції за­в­дя­ки екс­пор­ту про­дук­ції, низь­кій собі­вар­то­сті та унікаль­ним тех­но­ло­гіям”, — за­зна­чає біз­нес-леді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.