30

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Ще на по­чат­ку за­сну­ван­ня біз­не­су в са­мій йо­го на­зві “Пер­ша при­ват­на бро­вар­ня” — для лю­дей як для се­бе” бу­ла за­кла­де­на ідея від­кри­то­сті. “Ми од­ра­зу від­ки­ну­ли по­стра­дянсь­кий за­кри­тий стиль ве­ден­ня біз­не­су, жит­тя. Ко­ли все по­тріб­но за­кри­ти, ніко­му ні­чо­го не по­ка­зу­ва­ти, ніко­му ні­чо­го не роз­ка­зу­ва­ти. Ми взя­ли за при­клад єв­ро­пейсь­кі офі­си. У нас на за­воді є при­мі­щен­ня від­кри­то­го ти­пу, де лю­ди пра­ц­ю­ють и спіл­ку­ють­ся, ра­зом ви­рі­шу­ю­чи різ­ні про­ми­сло­ві пи­тан­ня. Лю­дям нема чо­го один від од­но­го при­хо­ву­ва­ти”, — по­яс­нює Ан­дрій Ма­цо­ла. За 14 ро­ків він зміг роз­ви­ну­ти неве­ли­ку ро­дин­ну пи­во­вар­ню не ли­ше до рів­ня лі­де­ра українсь­ко­го рин­ку, а й до ком­панії, ко­т­ра на рів­них кон­ку­рує з гло­баль­ни­ми кор­по­ра­ція­ми. Стан­дар­ти та від­кри­тість ве­ден­ня біз­не­су до­по­мог­ли сім’ї за­лу­чи­ти та­ких ін­ве­сторів, як Єв­ро­пейсь­кий банк ре­кон­струк­ції і роз­вит­ку та все­світ­ньо­ві­до­мий кон­церн Oettinger.

Торік за іні­ціа­ти­ви Ан­дрія Ма­цо­ли “Пер­ша при­ват­на бро­вар­ня” під­пи­са­ла на чо­ти­ри ро­ки уго­ду з Фе­де­ра­цією фут­бо­лу Украї­ни і до 2020 р. ста­ла но­вим пре­міум-спон­со­ром на­ціо­наль­ної збір­ної Украї­ни з фут­бо­лу. Сам пан Ма­цо­ла ар­гу­мен­ту­вав цей крок на­міром ком­панії при­ді­ли­ти особ­ли­ву ува­гу під­т­рим­ці збір­ної уболі­валь­ни­ка­ми з три­бун, щоб “цей про­цес став єв­ро­пейсь­ким, кра­си­вим, ви­шу­ка­ним”.

На пи­тан­ня, що він по­ре­ко­мен­ду­вав би на­разі під­при­єм­цям, які хо­чуть роз­ви­ва­ти свій біз­нес в Україні, але від­чу­ва­ють брак фі­нан­с­у­ван­ня та ін­ве­сти­цій, Ан­дрй Ма­цо­ла від­по­ві­дає: “Пер­ша за­по­відь біз­не­су — будь чес­ний зі своєю ко­ман­дою та від­кри­тий для ін­ве­сторів. І тоді на­го­ро­дою ста­нуть вчас­но ре­алі­зо­вані про­ек­ти і за­до­во­леність від ро­бо­ти”.

Але най­важ­ливі­шим, на дум­ку па­на Ма­цо­ли, за­ли­шаєть­ся єв­ро­пейсь­ка освіта мо­лоді, і біз­нес не по­ви­нен за­ли­ша­ти­ся осто­ронь від освіт­ніх про­цесів в країні. Са­ме освіта має ста­ти для су­час­ної Украї­ни на­ціо­наль­ною ідеєю — не менш важ­ли­вою, ніж обо­ро­ноз­дат­ність дер­жа­ви. Ра­зом з од­но­дум­ця­ми Ан­дрій Ма­цо­ла спри­яв по­яві від­кри­то­го Пра­во­слав­но­го універ­си­те­ту Свя­тої Со­фії на ба­зі На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка “Со­фія Київсь­ка”, за­да­ча яко­го — ста­ти май­дан­чи­ком для са­мо­освіти в різ­них на­прям­ках для кож­но­го ба­жа­ю­чо­го в Україні.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.