31

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

За да­ни­ми IFC, Immer

Group — сто­від­сот­ко­во сі­мей­ний біз­нес, який на­ле­жить Ірині Мірош­ник і трьом її донь­кам. Ос­нов­ним ак­ти­вом групи є ПАТ “Укр­пла­стик” — українсь­ке під­при­єм­ство, що спе­ціалі­зуєть­ся на ви­роб­ниц­тві гнуч­ких полі­мер­них па­ку­валь­них ма­теріалів. Во­но дис­ло­куєть­ся у Києві та зай­має 11,3 га, де розта­шо­ва­но 34 будів­лі за­галь­ною пло­щею 74 тис.кв.м. На під­при­єм­стві зай­ня­то май­же 1,5 тис. осіб. Крім то­го, Immer Group з лю­то­го 2017 р. за­пу­сти­ла но­ве ви­роб­ниц­тво Immer Digital у Вентс­піл­сі (Латвія), на яко­му за­дія­ний 31 пра­ців­ник. Та­ким чи­ном пані Мірош­ник пла­нує збіль­ши­ти част­ку групи на єв­ро­пейсь­ко­му рин­ку. На но­во­му об’єк­ті здійс­ню­ють­ся циф­ро­вий друк, ла­мі­ну­ван­ня, ви­го­тов­лен­ня мі­шеч­ків й ети­ке­ток, тоді як ос­нов­ні ком­по­нен­ти для цьо­го ви­го­тов­ляє київсь­ке під­при­єм­ство.

“Укр­пла­стик” — ві­до­мий та най­біль­ший у Схід­ній Єв­ро­пі ви­роб­ник гнуч­ких па­ку­валь­них ма­теріалів для хар­чо­вої, кос­ме­тич­ної, фар­ма­цев­тич­ної та ін­ших га­лу­зей. Про­дук­ція під­при­єм­ства екс­пор­туєть­ся у 35 країн. На по­чат­ку 2018 р.

IFC анон­су­ва­ла виді­лен­ня ПАТ “Укр­пла­стик” фі­нан­с­у­ван­ня у роз­мірі біль­ше €30 млн. Від­по­від­ну уго­ду, яка пе­ред­ба­чає €15 млн бор­го­во­го фі­нан­с­у­ван­ня, за­лу­че­но­го від ін­ших кре­ди­торів, бу­ло під­пи­са­но у січ­ні. “Фі­нан­с­у­ван­ня на­д­хо­дить у ду­же важ­ли­вий час. Еко­но­міка Украї­ни по­вер­таєть­ся до зрос­тан­ня, і ми хо­че­мо ско­ри­ста­ти­ся цією мож­ливістю, за­пус­ка­ю­чи но­ві про­дук­ти для хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті та аг­робіз­не­су, а та­кож ди­вер­си­фіку­ю­чи екс­порт­ні рин­ки”, — за­зна­чи­ла Іри­на Мірош­ник.

Пе­ред­ба­чаєть­ся, що за ра­ху­нок про­ек­ту бу­дуть ре­фі­нан­со­вані де­я­кі кре­ди­ти та ін­ве­сти­ції в латвійсь­ку ком­панію. Зо­кре­ма, пла­нуєть­ся виді­ли­ти ко­шти на об­лад­нан­ня для ре­ку­пе­ра­ції та ути­лі­за­ції ви­ко­ри­ста­них роз­чин­ни­ків у рід­кій фор­мі і ви­парів роз­чин­ни­ка, на но­ве ла­мі­ну­вальне об­лад­нан­ня для спе­ціаль­ної упа­ков­ки і но­вий ро­то-прин­тер, що за­без­пе­чує біль­шу гнуч­кість.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.