32

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Іван Пасіч­ник вхо­дить до Топ-100 стій­ких керів­ни­ків, за вер­сією ор­гані­за­ції World Sustainability Congress, і є по­ки єди­ним україн­цем, який по­тра­пив у спи­сок успіш­них мо­ло­дих біз­не­сменів “30 under 30” аме­ри­кансь­ко­го ви­дан­ня “Forbes”. Ці від­зна­ки він от­ри­мав за­в­дя­ки про­ек­ту Ecoisme, що впро­ва­д­жує но­віт­ні енер­го­е­фек­тив­ні тех­но­ло­гії.

Ос­нов­ною ме­тою ро­з­роб­ни­ків зас­но­ва­но­го 2013 р. стар­та­пу бу­ло ство­рен­ня де­вай­су, що доз­во­лить кон­тро­лю­ва­ти спо­жи­ван­ня елек­тро­е­нер­гії та оп­ти­мі­зу­ва­ти вит­ра­ти на неї. За за­ду­мом, кон­тро­лер ви­ко­ри­стан­ня елек­три­ки від Ecoisme має ста­ти ча­сти­ною си­стем “ро­зум­но­го до­му”.

2014 р. ком­панію по­міти­ли пред­став­ни­ки польсь­ко­го ін­ку­ба­то­ра Hubraum, які ви­рі­ши­ли ін­ве­сту­ва­ти у ро­з­роб­ку €80 тис. За умо­ва­ми кон­трак­ту, спо­чат­ку Ecoisme от­ри­мав €30 тис. Наступ­ний транш у €50 тис. ко­ман­ді ма­ли пе­ре­раху­ва­ти піс­ля по­яви пер­ших ре­зуль­татів ро­бо­ти. При цьо­му ін­ве­сто­ри от­ри­му­ва­ли па­кет ак­цій стар­та­пу. Па­ра­лель­но Ecoisme пред­ста­вив влас­ні про­дук­ти на гло­баль­ній ви­став­ці елек­троніки CES, де от­ри­мав на­го­ро­ду Best of Innovations у ка­те­горії тех­ніки для “ро­зум­но­го до­му”.

У 2015 р., на­пе­ре­до­дні за­пус­ку серій­но­го ви­роб­ництва, Ecoisme роз­по­чав кам­панію зі збо­ру ко­штів на кра­уд­фандин­го­вій плат­фор­мі Indiegogo. Стар­та­пу вда­ло­ся аку­му­лю­ва­ти по­над $67 тис. та офор­ми­ти близь­ко 500 по­пе­ред­ніх за­мо­в­лень.

2016 р. ком­панія взя­ла участь у дер­жав­ній ак­се­ле­ра­цій­ній про­гра­мі Dubai Future Accellerator в ОАЕ, де бу­ла єди­ним пред­став­ни­ком Украї­ни. За під­сум­ка­ми про­гра­ми стар­тап під­пи­сав уго­ду про ро­з­роб­ку пі­лот­но­го про­ек­ту з DEWA, Де­пар­та­мен­том елек­тро­е­нер­гії та во­ди еміра­ту Ду­бай. Парт­не­ра­ми стар­та­пу є та­кож ком­панії Electricite de France, Deutsche Telekom, Virgin Media, для яких бу­ло ви­го­тов­ле­но пер­шу те­сто­ву пар­тію зі

100 де­вай­сів.

За рік Ecoisme став од­нією із ше­сти українсь­ких ком­паній, що от­ри­ма­ли “клі­ма­тич­ні ін­ве­сти­цій­ні ва­уче­ри” від Єв­ро­пейсь­ко­го бан­ку ре­кон­струк­ції та роз­вит­ку.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.