35

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Го­лов­ним ак­ти­вом ві­до­мо­го українсь­ко­го біз­не­сме­на й ме­це­на­та Вік­то­ра Пін­чу­ка є ком­панія “Ін­тер­пайп”, яка по­став­ляє про­дук­цію (без­шов­ні тру­би і за­ліз­нич­ні ко­ле­са) до ЄС, країн СНД й Азії. Пан Пін­чук під­креслює: “Ін­тер­пайп-сталь” — пер­ше за остан­ні 40 ро­ків ме­та­лур­гійне під­при­єм­ство в Україні, що по­бу­до­ва­но “з ну­ля”.

“Це те, чим я пи­ша­ю­ся”, — за­зна­чає біз­не­смен. Су­мар­но за п’ять ро­ків у но­ве ви­роб­ниц­тво бу­ло вкла­де­но близь­ко $1 млрд. Се­ред до­сяг­нень ком­панії мож­на, на­при­клад, зга­да­ти ве­ли­кий кон­тракт з ОАЕ: в Ду­баї ко­жен третій бу­ди­нок зво­дить­ся з ви­ко­ри­стан­ням про­дук­ції під­при­єм­ства. Усьо­го ж на екс­порт від­ван­та­жуєть­ся до 75% ви­робів ком­панії.

На між­на­род­ній арені Вік­тор Пін­чук на­сам­пе­ред ві­до­мий як лю­ди­на, яка пер­шою на си­стем­но­му рів­ні по­ча­ла про­су­ва­ти в світі бренд “Украї­на”. Фонд Вік­то­ра Пін­чу­ка за­про­ва­див по­над 20 про­ек­тів у різ­них сфе­рах сус­піль­но­го жит­тя, вклю­ча­ю­чи охо­ро­ну здо­ров’я, освіту, ми­стец­тво, роз­ви­ток гро­ма­дянсь­ко­го сус­піль­ства, гло­баль­ну ін­те­гра­цію.

Най­ві­до­мі­ши­ми ши­ро­ко­му за­га­лу ста­ли Ял­тинсь­ка Єв­ро­пейсь­ка Стра­те­гія (YES) — за­хід, що зби­рає політи­ків, гро­мадсь­ких діячів й біз­не­сменів з усьо­го світу, і за­про­ва­д­жен­ня 2005 р. “Українсь­ко­го лан­чу в Да­во­сі”, ме­тою яко­го бу­ло “зла­ма­ти лід” у від­но­си­нах між Украї­ною і За­хо­дом та за­про­ва­ди­ти прак­ти­ку пря­мих кон­так­тів українсь­ко­го біз­не­су з між­на­род­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми. В Україні Фонд 2006 р. за­сну­вав Pinchukartcentre — між­на­род­ний центр су­час­но­го ми­стецтва XXI ст. 2012 р. олі­гарх і ме­це­нат став ла­у­ре­а­том Єв­ро­пейсь­кої пре­мії “Треб­бія” (Trebbia European Awards) в но­мі­на­ції “Під­т­рим­ка куль­ту­ри і ми­стецтва”, а в се­ре­дині 2015 р. прав­лін­ня Фон­ду Па­лац­цо Ст­роц­ці США (Palazzo Strozzi Foundation USA) на­го­ро­ди­ло Вік­то­ра Пін­чу­ка пре­мією “Лю­ди­на епо­хи Від­род­жен­ня 2014”, що при­суд­жуєть­ся “За діа­лог і куль­тур­ний плю­ралізм”.

До речі, він по­ки єди­ний із за­мож­них україн­ців, хто при­єд­нав­ся до зна­ме­ни­тої іні­ціа­ти­ви “Клят­ва да­ру­ван­ня” (The Giving Pledge) Біл­ла Гейт­са, вис­ло­вив­ши та­ким чи­ном зго­ду пе­ре­да­ти не мен­ше по­ло­ви­ни сво­го стат­ку на доб­родій­ність.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.