36

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Історія Vioil по­ча­ла­ся в лип­ні 2006 р. Са­ме тоді пан По­но­мар­чук об’єд­нав аг­рар­ні ак­ти­ви про­ми­сло­вої групи “КМТ”, які діста­ли­ся йо­му від по­пе­ред­ньо­го біз­не­су. З 2007 р. він по­чав мо­дер­ні­зу­ва­ти під­при­єм­ства, ку­пив кіль­ка еле­ва­торів. За­раз у Vioil 13 зер­нос­хо­вищ за­галь­ною по­туж­ністю

360 тис.т. Про­тя­гом усьо­го цьо­го ча­су група ак­тив­но роз­ви­ва­ла екс­порт. 2008 р. Vioil пер­шою з українсь­ких ком­паній по­ча­ла по­став­ля­ти со­няш­ни­ко­ву олію до Ки­таю. Щоб зни­зи­ти вит­ра­ти на ло­гі­сти­ку при до­став­ці в порт, група роз­ви­ну­ла за­ліз­нич­ну ін­фра­струк­ту­ру Він­ни­ць­ко­го ОЖК. За­раз про­ми­сло­ва група Vioil є лі­де­ром з від­ван­та­жен­ня рос­лин­них олій з Украї­ни флексі-кон­тей­не­ра­ми. 2013 р. во­на в ре­корд­ні стро­ки по­бу­ду­ва­ла на те­ри­торії Він­ни­ць­ко­го ОЖК но­вий олій­но­екс­трак­цій­ний за­вод. Це доз­во­ли­ло

Vioil май­же втри­чі збіль­ши­ти по­туж­но­сті. Під­при­єм­ство у Він­ни­ці ста­ло най­біль­шим в Україні за об­ся­га­ми пе­ре­роб­ки на од­но­му май­дан­чи­ку.

Всі олій­но­екс­трак­цій­ні за­во­ди групи Vioil є муль­ти­куль­тур­ни­ми. Це доз­во­ляє рів­но­мір­но за­ван­та­жу­ва­ти по­туж­но­сті про­тя­гом усьо­го ро­ку. Остан­ні кіль­ка ро­ків в Україні та світі зрос­тає по­пит на про­дук­ти пе­ре­роб­ки сої. То­му 2015 р. Vioil на 50% збіль­ши­ла свої по­туж­но­сті з пе­ре­роб­ки цієї куль­ту­ри. За­раз на двох за­во­дах Він­ни­ць­кий ОЖК за до­бу мо­же пе­ре­роб­ля­ти до 1700 т соєвих бобів. 2016 р. ком­панія про­до­в­жи­ла ін­ве­сту­ва­ти в збіль­шен­ня по­туж­но­стей. На­разі під­при­єм­ства Vioil мо­жуть пе­ре­роб­ля­ти 1,1 млн т на­сін­ня олій­них куль­тур на рік. Ком­панія вхо­дить до Топ-3 най­біль­ших ви­роб­ни­ків рос­лин­них олій в Україні і є лі­де­ром з ви­пус­ку рі­па­ко­вої олії. Свою про­дук­цію Vioil екс­пор­тує до більш ніж 60 країн, в то­му числі в краї­ни СНД, Єв­ро­со­ю­зу та Пів­ден­но-схід­ної Азії.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.