37

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

За 20 ро­ків іс­ну­ван­ня кос­ме­тич­на ком­панія “Ель­фа” прой­ш­ла дов­гий і тер­ни­стий шлях роз­вит­ку — від дис­три­бу­ції ім­порт­ної кос­ме­ти­ки до неве­лич­ко­го ви­роб­ництва, яке зго­дом пе­ре­тво­ри­ло­ся на групу ком­паній із між­на­род­ни­ми ак­ти­ва­ми.

Власне, фун­да­мент май­бут­ньо­го кос­ме­тич­но­го хол­дин­гу йо­го влас­ник, Дмит­ро По­пов, за­клав 1998 р., сфор­му­вав­ши ви­роб­ни­чу ба­зу в Ми­ко­лаєві. Що­прав­да, 2001 р. ви­роб­ниц­тво пе­ре­нес­ли в центр Украї­ни, ін­ве­сту­вав­ши в ство­рен­ня фар­ма­цев­тич­ної фаб­ри­ки в Ко­ро­стені Жи­то­мирсь­кої обл. За­раз в групу вхо­дять п’ять за­водів, три з яких — в Україні (один — в Ко­ро­стені, два — в Ма­лині), а два — в Єв­ро­пі (в Поль­щі та Сло­венії). По­туж­но­сті ком­панії охо­плю­ють по­в­ний цикл ви­роб­ництва та дис­три­бу­ції кос­ме­тич­них за­собів. В порт­фелі “Ель­фи” по­над 25 брен­дів (“Зе­ле­на ап­те­ка”, Dr.sante, Fresh Juice, Green Pharmacy то­що) і 1,5 тис. оди­ни­ць про­дук­ції. Група “Ель­фа” бу­ла од­нією з пер­ших українсь­ких ком­паній, по­туж­но­сті якої сер­ти­фі­ко­вані за си­сте­ма­ми ISO та GMP для кос­ме­тич­них ви­роб­ництв.

Та­кож пан По­пов ре­алі­зу­вав стра­те­гіч­ний план, вивів­ши про­дук­цію “Ель­фи” на між­на­род­ний ри­нок. Спо­чат­ку ком­панія освої­ла кос­ме­тич­ні рин­ки Росії, Ка­зах­ста­ну та Мол­до­ви, зго­дом — Бі­ло­русі, Азер­бай­джа­ну, Латвії, Лі­ва­ну, Ал­жи­ру, Туні­су та Єгип­ту. Нині кос­ме­ти­ка “Ель­фи” — ві­до­мий та успіш­ний українсь­кий бренд, про­дук­ція яко­го при­сут­ня в 25 краї­нах. Част­ка екс­пор­ту в за­галь­но­му обсязі ви­роб­ництва за­без­пе­чує близь­ко 40%.

Влас­ник ком­панії вва­жає, що сек­рет успі­ху “Ель­фи” в то­му, що во­на за­вжди на­ма­га­ла­ся сфор­му­ва­ти ри­нок, ад­же її ніко­ли не вла­што­ву­ва­ли дру­го­ряд­ні ролі. Це сто­суєть­ся як по­бу­до­ви біз­не­су, так і ви­роб­ництва но­вих видів про­дук­ції. Стрім­ке зрос­тан­ня ком­панії сти­му­лює за­про­ва­д­жен­ня змін і у біз­нес-про­це­сах. І за­раз у скла­ді групи успіш­но роз­ви­ваєть­ся під­при­єм­ство з ви­роб­ництва по­бу­то­вої хі­мії “Еко­плант”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.