38

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Кар’єра Оль­ги Ред­зюк по­ча­ла­ся 2003 р. у бух­гал­терії тренін­го­во­го цен­тру “Ка­мер­тон”. Зго­дом ко­ло обов’яз­ків роз­ши­ри­ло­ся до ад­міністра­тив­ної діяль­но­сті, й пані Оль­га ор­гані­зу­ва­ла свій пер­ший тренінг.

2007 р. во­на ста­ла парт­не­ром Bpt-group, де пра­ц­ю­ва­ла під брен­дом Bpt-conference. За кіль­ка ро­ків пані Ред­зюк по­ча­ла бра­ти участь у ве­ли­ких тренін­го­вих про­ек­тах все­українсь­ко­го мас­шта­бу.

А 2012 р. став для неї зна­мен­ним. Тоді бу­ло ство­ре­но ком­панію OLEROM Consulting, яка до­сить успіш­но по­ча­ла роз­ви­ва­ти на­пря­мок кор­по­ра­тив­но­го нав­чан­ня і від­кри­тих за­ходів. Зго­дом діяль­ність OLEROM Consulting на­бра­ла обер­тів, і ком­панія вий­ш­ла з ву­зь­ко­про­філь­но­го кор­по­ра­тив­но­го сег­мен­та на гло­баль­ний рівень. 2013 р. ком­панія ста­ла співор­гані­за­то­ром Єв­ро­пейсь­ко­го Forum One у Віль­нюсі. А за два ро­ки в Києві вже са­ма ор­гані­зу­ва­ла Forum One Ukraine, в яко­му взя­ли участь бри­тансь­кий мі­льяр­дер сер Рі­чард Брен­сон, Єв­ген Чи­ч­вар­кін, Джон вон Ей­кен, Фре­дерік Ха­рен, Га­бор Берт і Бен Сан­дерс.

У трав­ні 2016 р. ком­панія впер­ше при­вез­ла до Украї­ни Ніка Вуй­чи­ча — ві­до­мо­го ав­стралійсь­ко­го мо­ти­ва­цій­но­го ора­то­ра, ме­це­на­та і пись­мен­ни­ка, який зібрав на свій ви­ступ по­над 10 тис. лю­дей. “Нік Вуй­чич — ней­мо­вір­на лю­ди­на, я пи­ша­ю­ся знай­ом­ством з ним. Це лю­ди­на-ле­ген­да, яка влас­ним при­кла­дом по­ка­зує нам усім, що в жит­ті мож­ли­во все”, — ска­за­ла про ньо­го в од­но­му з ін­терв’ю пані Оль­га.

За­раз OLEROM роз­ви­ває та­кі на­прям­ки, як від­кри­ті тренін­ги, кор­по­ра­тивне нав­чан­ня і кон­сал­тинг, а та­кож мас­штаб­ні біз­нес-івен­ти за участі про­від­них світо­вих екс­пер­тів. У від­кри­тих за­хо­дах ком­панії взя­ли участь по­над 15 тис. відві­ду­ва­чів, до ро­бо­ти ком­панії за­лу­че­но 46 тре­нерів, а нав­чаль­ні про­гра­ми про­во­дять­ся по всій Україні і за кор­до­ном.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.