40

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

В лю­то­му 1992 р. Пет­ро Рудь зай­няв по­са­ду ди­рек­то­ра Жи­то­мирсь­ко­го мас­ло­за­во­ду. 1995 р. від­бу­лась дер­жав­на реєстра­ція ВАТ “Жи­то­мирсь­кий мас­ло­за­вод”, а 1998 р. на за­галь­них збо­рах ко­лек­ти­ву тор­го­вій мар­ці під­при­єм­ства бу­ло при­своє­но на­зву “Рудь”.

В історії ви­хо­ду Жи­то­мирсь­ко­го мас­ло­за­во­ду за ме­жі сво­го ре­гіо­ну чи­ма­лу роль зі­грав ви­па­док. В се­ре­дині 1990-х ро­ків кон­ку­рен­цію українсь­ко­му мо­ро­зи­ву скла­да­ла про­дук­ція з Поль­щі, якою був за­пов­не­ний весь віт­чиз­ня­ний ри­нок. Але за­про­ва­д­жен­ня ввіз­но­го ми­та прак­тич­но мо­мен­таль­но зу­пи­ни­ло ім­порт­ні по­став­ки цієї про­дук­ції. Для українсь­ких ви­роб­ни­ків від­кри­лась при­ва­б­ли­ва, ніким не за­пов­не­на ча­сти­на рин­ку. Ве­ли­ких віт­чиз­ня­них ви­роб­ни­ків мо­ро­зи­ва у ті ча­си бу­ло неба­га­то (два-три ро­ки в Україні на­віть спо­стері­гав­ся де­фі­цит хо­лод­но­го “скар­бу”), до то­го ж по­туж­но­сті біль­шо­сті ком­паній не доз­во­ля­ли ро­з­ра­хо­ву­ва­ти на ста­тус за­галь­но­на­ціо­наль­них ви­роб­ни­ків. Але Жи­то­мирсь­ко­му мас­ло­за­во­ду тоді вже ста­ло за­тіс­но в своє­му ре­гіоні. Ва­ку­ум, що утво­ри­вся на рин­ку, від­крив для ком­панії но­ві те­ри­торії збу­ту — усі ре­гіо­ни Украї­ни, а зго­дом і єв­ро­пейсь­кі краї­ни, Із­раїль, Японію та США. Сек­рет успі­ху ком­панії про­стий — ви­со­ка якість, ори­гі­наль­ність і по­стійне онов­лен­ня асор­ти­мен­ту, який від­по­ві­дав су­час­ним тен­ден­ціям рин­ку, поєд­ну­ю­чи в собі пе­ре­до­ві тех­но­ло­гії і тра­ди­ції. За­раз ПАТ “Жи­то­мирсь­кий мас­ло­за­вод” — ком­панія “Рудь” — лі­дер се­ред українсь­ких ви­роб­ни­ків мо­ро­зи­ва, що кон­тро­лює 30% віт­чиз­ня­но­го рин­ку. Крім то­го, під­при­єм­ство ви­роб­ляє верш­ко­ве мас­ло, спред со­лод­ко­верш­ко­вий, гла­зу­ро­вані сир­ки, мо­лоч­ні та за­мо­ро­жені про­дук­ти. На­при­кін­ці 2015 р. ком­панія увій­ш­ла до пе­реліку ви­роб­ни­ків мо­лоч­ної про­дук­ції, які от­ри­ма­ли пра­во по­ста­ча­ти влас­ну про­дук­цію на рин­ки країн ЄС.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.