41

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Кор­по­ра­цію “Обо­лонь” Олек­сандр Сло­бо­дян очо­лює ще з часів роз­па­ду СРСР. Са­ме за йо­го керів­ництва один з київсь­ких пив­за­водів бу­ло при­ва­ти­зо­ва­но, і під­при­єм­ство от­ри­ма­ло При­ва­ти­за­ційне сві­доц­тво #1 в Україні. А 1187 спів­робіт­ни­ків за­во­ду, які пра­ц­ю­ва­ли на мо­мент при­ва­ти­за­ції, ста­ли йо­го ак­ціо­не­ра­ми.

Пан Сло­бо­дян не про­сто пе­ревів дер­жав­ний ак­тив у при­ват­ну влас­ність, як в ті ча­си від­бу­ва­лось з ба­гатьма українсь­ки­ми ак­ти­ва­ми. З то­го ча­су рин­ко­ва част­ка “Обо­лоні” на українсь­ко­му рин­ку пи­ва збіль­ши­ла­ся з 4% до 20%, від­кри­ли­ся но­ві ви­роб­ни­чі пло­щад­ки, за­вод пе­ре­тво­ри­вся на кор­по­ра­цію, що ста­ла ві­до­мою в усьо­му світі. Екс­порт­на кар­та під­при­єм­ства за­раз охо­плює по­над 40 країн Єв­ро­пи, СНД, Азії, Аф­ри­ки, Пів­ніч­ної та Ла­тинсь­кої Аме­ри­ки. “Обо­лонь” екс­пор­тує 65-70% всьо­го українсь­ко­го пи­ва, яке про­даєть­ся за кор­до­ном. Кор­по­ра­ція, за сло­ва­ми па­на Сло­бо­дя­на, ду­же важ­ко пе­ре­жи­ла втра­ту російсь­ко­го рин­ку збу­ту і втра­ту Украї­ною кон­тро­лю над ча­сти­ною те­ри­торії. Але це ли­ше ак­тиві­зу­ва­ло по­шук но­вих екс­порт­них рин­ків, і пріо­ри­тет­ни­ми ста­ли рин­ки Аф­ри­ки і Азії. Крім то­го, кор­по­ра­ція є ви­роб­ни­ком мі­не­раль­ної, сто­ло­вої та со­лод­кої во­ди, сид­ру.

З са­мо­го по­чат­ку ре­фор­му­ван­ня по­зи­ція Олек­сандра Сло­бо­дя­на по­ля­га­ла в то­му, що на ба­зі “Обо­лоні” має ство­рю­ва­тись су­то на­ціо­наль­на кор­по­ра­ція без участі іно­зем­но­го ка­піта­лу. Хо­ча, за йо­го сло­ва­ми, про­по­зи­ції за­кор­дон­них ін­ве­сторів на­д­хо­ди­ли і про­до­в­жу­ють на­д­хо­ди­ти по­стій­но. “Усі ве­ли­кі пи­во­вар­ні ком­панії, при­сут­ні за­раз на віт­чиз­ня­но­му рин­ку, ве­ли пе­ре­го­во­ри з “Обо­лон­ню” про ку­пів­лю під­при­єм­ства або йо­го ча­сти­ни. Але ми всім го­во­ри­ли, що не хо­че­мо бу­ти ча­сти­ною між­на­род­них кор­по­ра­цій ні за які ко­шти”, — за­ува­жує пан Сло­бо­дян.

За­раз “Обо­лонь” має 10 ви­роб­ни­чих пло­ща­док, а за­галь­на вар­тість ак­тивів кор­по­ра­ції ста­но­вить близь­ко 5,3 млрд грн.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.