42

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

На по­чат­ку бе­рез­ня най­біль­ший світо­вий кон­тей­нер­ний пе­ревіз­ник Maersk Line роз­по­всю­див за­яву про те, що йо­го суд­на при­пи­ня­ють за­хо­ди до Одесь­ко­го морсь­ко­го пор­ту і за­про­по­ну­вав клієн­там на ви­бір порт Чор­но­морськ або тер­мі­нал “ТІС”. Та­ким чи­ном, опо­се­ред­ко­ва­но на най­ви­що­му між­на­род­но­му рів­ні бу­ло визна­но зу­сил­ля, які біз­не­смен Ан­дрій Став­ні­цер до­клав для роз­вит­ку морсь­кої тор­гів­лі Украї­ни.

Тут ще слід при­га­да­ти, що на по­чат­ку ро­ку парт­нер ін­ве­сти­цій­ної ком­панії SD Capital, співвлас­ник і ге­не­раль­ний ди­рек­тор ком­панії “ТІС” Ан­дрій Став­ні­цер ви­сту­пив із за­явою про те, що ком­панія P&O Maritime, яка на­ле­жить од­но­му з най­біль­ших пор­то­вих опе­ра­торів світу DP World Group, по­чи­нає на­да­ва­ти бук­сир­ні по­слу­ги у пор­ту “Пів­ден­ний”. Прихід DP World Group — визнач­на подія, ад­же ком­панія зі штаб-квар­ти­рою в пор­ту Дже­бел-алі (Ду­бай) є од­ним з най­біль­ших пор­то­вих опе­ра­торів світу. І це ста­ло пер­шою ве­ли­кою ін­ве­сти­цією ОАЕ в Україні.

Від­вер­то ка­жу­чи, ці дві події пов’яза­ні: прихід DP World Group у порт “Пів­ден­ний” (а фак­тич­но в при­ват­ний порт “ТІС”), ма­буть, і при­вер­нув ува­гу Maersk Line. “Умов­ний рей­тинг Украї­ни в очах гло­баль­них біз­несів зріс при­близ­но на 100 пунк­тів. Керів­ник DP World Сул­тан Ах­мед бін Су­лай­єм го­во­рив, що Украї­на не мо­же не ста­ти транс­порт­ним ха­бом між Єв­ро­пою і Азією. Це са­ме те, що нам з ва­ми ду­же по­тріб­но у 2018 р.”, — за­явив пан Став­ні­цер.

Власне, мо­ло­дий та ам­біт­ний Ан­дрій Став­ні­цер, як один з “ам­ба­са­дорів” Украї­ни, от­ри­мав визнан­ня ще 2014 р., ко­ли йо­му на­да­ли екзек­ва­ту­ру По­чес­но­го кон­су­ла Ав­стрійсь­кої Рес­пуб­ліки в м.оде­са. Крім то­го, мож­на дов­го роз­по­ві­да­ти і про йо­го ме­це­натсь­ку діяль­ність. Бла­годій­ний фонд “Кор­по­ра­ція мон­стрів”, фонд “Змі­ни одне жит­тя”, про­ек­ти так­сі “Тур­бо­та”, “Час жи­ти”, “Доб­рий обід” бу­ли за­по­чат­ко­вані й фі­нан­с­у­ють­ся за йо­го участі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.