44

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Єв­ген Ут­кін — один з піо­нерів і лі­дерів ін­ду­стрії ви­со­ких тех­но­ло­гій в краї­нах СНД, Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи. 1990 р. він за­сну­вав од­ну з пер­ших Іт-ком­паній на по­стра­дянсь­ко­му про­сторі — “Ква­зар-мік­ро”, яка під йо­го керів­ниц­твом прой­ш­ла ба­га­то ета­пів ро­сту: від ви­хо­ду на но­ві рин­ки до ство­рен­ня ве­ли­кої між­на­род­ної ком­панії та IPO.

За­раз пан Ут­кін є пре­зи­ден­том між­на­род­но­го hi-tech-хол­дин­гу КМ Core, у порт­фелі яко­го ком­панії KM Disti, КМ Ware, De Novo, Polyteda, KM Labs то­що. KM Core орієн­то­ва­на на три ос­нов­них біз­нес-на­прям­ки: IT, мікро­елек­троніка та на­но­тех­но­ло­гії. Ін­ве­сти­цій­на діяль­ність зо­се­ре­дже­на в краї­нах СНД, у

США, Ні­меч­чині, Із­раїлі та Ка­на­ді. 2010 р. до скла­ду ак­ціо­нерів De Novo крім па­на Ут­кі­на увій­шли та­кі ін­ве­сто­ри, як IFC і Intel Capital. За­галь­ний об­сяг ін­ве­сти­цій до кін­ця 2011 р. мав пе­ре­ви­щи­ти $25 млн.

Крім то­го, пан Ут­кін є іні­ціа­то­ром ство­рен­ня вен­чур­но­го фон­ду Borsch Ventures, який зас­но­вує та під­т­ри­мує ви­со­ко­тех­но­ло­гіч­ні біз­нес-про­ек­ти, що про­ва­дять свою діяль­ність на світо­во­му рин­ку. Зо­кре­ма, фонд ін­ве­стує в про­ек­ти в сфе­рах ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій, те­ле­ко­муніка­цій, охо­ро­ни здо­ров’я, елек­троніки та мікро­елек­троніки, на­но­тех­но­ло­гій, за­хи­сту та без­пе­ки, енер­го­е­фек­тив­но­сті, ін­те­лек­ту­аль­но­го сільсь­ко­го гос­по­дар­ства.

Та­кож Єв­ген Ут­кін ак­тив­но під­т­ри­мує та про­су­ває українсь­ку куль­ту­ру як в Україні, так і за її ме­жа­ми. Він усі­ля­ко до­по­ма­гає зо­кре­ма і по­пу­ля­ри­за­ції Киє­ва. “Я точ­но знаю, що у цьо­го мі­ста ве­ли­чез­ний по­тен­ціал. Во­но за­вжди бу­де на кар­ті світу і точ­но бу­де од­нією з го­лов­них кре­а­тив­них світо­вих сто­ли­ць”, — за­зна­чає пан

Ут­кін. Зо­кре­ма, він роз­ви­ває освіт­ні та куль­тур­ні про­ек­ти: фе­сти­валь су­час­но­го ми­стецтва “Го­голь fest”, джа­зо­вий фе­сти­валь Jazz in Kiev, куль­тур­но-освіт­ній центр “Май­стер Клас”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.