45

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

То­маш Фіа­ла, чех за по­ход­жен­ням, має по­над 20 ро­ків до­сві­ду на ін­ве­сти­цій­них рин­ках Цен­траль­ної та Схід­ної Єв­ро­пи. Він по­чав кар’єру 1994 р. в Bayerische Vereinsbank у Празі, при цьо­му про­до­в­жу­ю­чи нав­чан­ня у Празь­ко­му еко­но­міч­но­му універ­си­теті. Впер­ше пан Фіа­ла при­ї­хав до Украї­ни у се­ре­дині 1990-х ро­ків як пред­став­ник Wood & Co., про­від­но­го ін­ве­сти­цій­но­го бан­ку у Цен­траль­ній та Схід­ній Єв­ро­пі. Зго­дом ор­гані­зу­вав пред­став­ниц­тво цієї уста­но­ви в Україні. Піс­ля кри­зи 1998 р. То­маш Фіа­ла пої­хав до вар­шавсь­ко­го офі­су Wood & Co. Про­те вже 2000 р. він по­вер­нув­ся до Украї­ни та за­сну­вав Dragon Capital, що за кіль­ка ро­ків пе­ре­тво­ри­ла­ся на про­від­ну ін­ве­сти­цій­ну ком­панію Украї­ни, а її очіль­ник — на од­но­го з го­лов­них ко­муні­ка­торів між біз­не­сом та вла­дою.

І ця роль на­бу­ла най­біль­шої ва­ги са­ме за ниніш­ньої вла­ди. Пан Фіа­ла вже кіль­ка ро­ків обій­має по­са­ду пре­зи­ден­та Єв­ро­пейсь­кої Біз­нес Асо­ціа­ції (EBA), що є про­від­ним об’єд­нан­ням між­на­род­но­го біз­не­су в Україні, до скла­ду яко­го вхо­дять май­же 1000 ком­паній. А в жо­втні 2016 р. йо­го обра­ли чле­ном прав­лін­ня Transparency International (Украї­на), ан­ти­ко­руп­цій­ної ор­гані­за­ції, яка при­сут­ня у по­над 100 краї­нах.

Ін­ве­сти­цій­на ком­панія Dragon Capital спіль­но зі співін­ве­сто­ра­ми, се­ред яких Goldman Sachs, Джордж Со­рос, OPIC та ін­ші, пла­нує цьо­го ро­ку за­без­пе­чи­ти за­лу­чен­ня в Украї­ну до $300 млн ін­ве­сти­цій. За сло­ва­ми То­ма­ша Фіа­ли, за­раз у ро­бо­ті 10 угод. Він уточ­нює, що оста­точ­на су­ма за­ле­жа­ти­ме від ре­алі­за­ції од­нієї-двох ве­ли­ких угод зі співін­ве­сто­ра­ми на су­му до $150 млн. Пан Фіа­ла оці­нив об­сяг ми­ну­лоріч­них ін­ве­сти­цій йо­го ком­панії в Україні у $100-150 млн. Біз­не­смен на­га­дав, що Dragon Capital бра­ла ін­ве­сти­цій­ну па­у­зу у 2013-2014 рр., від­но­вив­ши вкла­ден­ня в краї­ну з трав­ня 2015 р. За­раз ком­панія на­ро­щує тем­пи, оскіль­ки ці­ни на ак­ти­ви в Україні на­разі най­де­шев­ші з часів 2000-2004 рр., ад­же ін­ве­сто­ри ви­со­ко оці­ню­ють ри­зи­ки краї­ни і не го­то­ві пла­ти­ти біль­ше. “На За­ході нам до­ве­ло­ся б пла­ти­ти (за подіб­ні ак­ти­ви) втри­чі до­рож­че”, — під­креслює То­маш Фіа­ла.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.