47

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Торік Хол­дин­гу емо­цій “!FEST” ви­пов­ни­ло­ся 10 ро­ків. За цей час ком­панія Ан­дрія Ху­до, Юр­ка На­за­ру­ка та Дмит­ра Ге­расі­мо­ва ста­ла го­лов­ним тренд­сет­те­ром на рин­ку Horeca. За­раз во­на роз­ви­ває в Україні куль­ту­ру краф­то­во­го пи­во­варін­ня і вже вий­ш­ла з якіс­ним про­дук­том на зов­ніш­ні рин­ки. Те­атр пи­ва “Прав­да” — унікаль­на пи­во­вар­ня у Ль­во­ві, яка ва­рить пи­во про­сто в цен­трі мі­ста на пло­щі Ри­нок. Ль­вівсь­ке пи­во здо­бу­ло вже 14 на­го­род на між­на­род­них кон­кур­сах пи­во­варін­ня (у Чехії, Бель­гії, Ні­меч­чині). Сла­вить­ся ком­панія й унікаль­ни­ми ети­кет­ка­ми, про які го­во­рять ЗМІ в усьо­му світі. За­раз ком­панія екс­пор­тує “Прав­ди­ве” пи­во вже до вось­ми країн: Ве­ли­ко­бри­танії, Іс­панії, Фран­ції, Бель­гії, Швей­ца­рії, Ав­стрії, Поль­щі, Бі­ло­русі.

Ще один з най­мас­шта­бо­вані­ших про­ек­тів ком­панії — Ль­вівсь­ка май­стер­ня шо­ко­ла­ду. Та­кі май­стер­ні пра­ц­ю­ють прак­тич­но у всіх ве­ли­ких містах Украї­ни, а та­кож в Азер­бай­джані (дві май­стер­ні в Ба­ку) та в Поль­щі (у Кра­ко­ві), і по­ши­рю­ють доб­рий і смач­ний львівсь­кий про­дукт да­ле­ко за ме­жі мі­ста і краї­ни.

Окрім ре­сто­ран­но­го на­прям­ку пан Ху­до під­т­ри­мує кни­го­ви­дав­ниц­тво. Ви­дав­ниц­тво Ста­ро­го Ле­ва (ВСЛ) успіш­но пра­ц­ює на рин­ку українсь­ких ви­дав­ців. Йо­го пред­став­ни­ки що­ро­ку відві­ду­ють най­біль­ші фо­ру­ми, де пред­став­ля­ють Украї­ну, — Між­на­род­ний віль­нюсь­кий книж­ко­вий яр­ма­рок, Лон­донсь­кий книж­ко­вий яр­ма­рок, Ки­тайсь­кий фо­рум Beijing International Book Fair. Ба­га­то країн ку­пи­ли пра­ва на пе­ре­клад книг ВСЛ на влас­ні мо­ви. Як­що бу­ти точ­ни­ми, то ви­дав­ниц­тво ре­алі­зу­ва­ло

118 лі­цен­зій на ви­дан­ня творів українсь­ких ав­торів, тіль­ки за 2017 р. — 35 кни­жок. Цьо­го ро­ку очікуєть­ся пе­ре­клад ки­тайсь­кою кни­жок “Мар­та з ву­ли­ці Свя­то­го Ми­ко­лая” Дзвін­ки Матіяш та “140 де­ци­белів ти­ші” Ан­дрія Ба­чинсь­ко­го. Книж­ку ВСЛ “Вій­на, що змі­ни­ла Рон­до” пе­ре­кла­ли сло­ва­ць­кою, ко­рейсь­кою, фран­цузь­кою. Ци­ми мо­ва­ми вий­шли та­кож ін­ші книж­ки ВСЛ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.